Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 2 lần 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.09 KB, 2 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: ………...
Lớp: Hai/….…….


Ngày: ………/4/2020


ÔN TẬP


MƠN: TỐN - LỚP 2


Năm học 2019 - 2020
I. Những kiến thức cần nhớ:


- Trong phép cộng, muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?


………
………
- Trong phép trừ, muốn tìm số bị trừ ta làm như thế nào?


……….……….
………...
- Trong phép trừ, muốn tìm số trừ ta làm như thế nào?


……….……….
………...


II. Bài tập áp dụng:


Câu 1 : Tìm x :


a) x + 27 = 46 d) x – 27 = 55………...….……. ……….
……….…. ………...……..
b) 27 + x = 54 e) 45 – x = 27


………...….……. ……….
……….…. ………...……..
c) x – 23 = 54 g) 32 – x = 23(2)

Câu 2: Nối phép tính với kết quả đúng:


6 cm 6dm 6kg


Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (...):


Câu 4: Giải toán:


a) Một người bán được 35 quả trứng gà và 62 quả trứng vịt. Hỏi người đó bán tất
cả bao nhiêu quả trứng?


Bài giải


………
……….………
……….………


b) Bố cân nặng 65 kg. Con nhẹ hơn bố là 27 kg. Hỏi con nặng bao nhiêu
ki-lô-gam ?


Bài giải……….………
……….…….………
………..………


3 dm x 2


2 cm x 3 2 dm x 3


3 kg x 2

×