Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (147.17 KB, 3 trang )

(1)

Trường TH Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS:………
Lớp : Năm./………..


Ngày:……....4/2020


ÔN TẬP
MÔN: TIN HỌC
Năm học: 2019 -2020


BÀI 2 CÂU LỆNH LỒNG NHAU (tiếp theo)A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
EM CẦN GHI NHỚ:


Lệnh REPEAT n [<các câu lệnh>]:
Rùa thực hiện n lần <các câu lênh>


Lệnh REPEAT m [REPEAR n[<các câu lệnh>]]:
Rùa thực hiện m lần lệnh REPEAT n[<các câu lệnh>]
1. Sửa bài tập tuần trước


Hình 1(2)

Hình 2


repeat 6[repeat 60[fd 10 rt 6]rt 360/6]


2/ Viết chương trình vẽ hình theo mẫu:(3)
×