Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 5 lần 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (139.8 KB, 1 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: ………...
Lớp: Năm /….…….


Ngày: ………/4/2020


ÔN TẬP
MÔN: THỂ DỤC


Năm học 2019 - 2020


1. CÁC KỸ NĂNG


- Ôn 20 nhịp bài võ cổ truyền. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.


- Ôn 6 động tác của bài TD phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng
động tác.


2. THỰC HÀNH:


- Ôn 20 nhịp bài võ cổ truyền. ( xem lại trên YOUTUBE, vào YOUTUBE gõ “ 27
nhịp võ cổ truyền” ). Thực hiện 2-3 lần.


- Ôn 6 động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình, tồn thân, thăng bằng. Thực hiện 3-4
lần.
×