Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.41 KB, 2 trang )

(1)

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: ……….
Lớp: Ba/….…….


Ngày: ………/4/2020


ÔN TẬP


MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 3
Năm học 2019 - 2020


Task 1. Điền một từ thích hợp vào mỗi khoảng trống rồi trả lời các
câu hỏi theo sau


This (1)__________ my school. It is big (2)__________ nice. Those (3)__________
trees and (4)__________ is my classroom. These are my friends. They play
(5)__________ and seek at break time. I love my school.


Câu hỏi:


6. Is this your school?


...
7. Is it small? .


...
8. Are those trees?


...
9. What do your friends do at break time?
...


10. Do you love your school?


...


Task 2. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh
1. my/ is/ sister/ years/ five/ old.


...
2. name/ your/ What/ is/ brother's?


...
3. school/ new/ my/ is/ library.


...
4. Is / the / that / bathroom.


………
5. There / a / is / in / lamp / room / the.
………
6. Your / what / father’s name / is?


………
7. Old / years / he / 9 / is.


………
8. Bed / my / small / is.


………
Task 3. Tìm lỗi sai và sửa.1. She like skating(2)

...
3. How old are he?


……….
ĐÁP ÁN


Task 1. Điền một từ thích hợp vào mỗi khoảng trống rồi trả lời các
câu hỏi theo sau


1 - is; 2 - and; 3 - are; 4 - This; 5 - hide
6 - Yes, it is.


7 - No, it isn't/
8 - Yes, they are.


9 - They play hide and seek.
10 - Yes, I do.


Task 2. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh
1 - My sister is five years old.


2 - What is your brother's name?
3 - My school library is new.
4 - That is the bathroom.


5 - There is a lamp in the room.
6 - What is your father's name?
7 - He is 9 years old.8 - My bed is small.


Task 3. Tìm lỗi sai và sửa.
1 - like thành likes;

×