Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 Ninh Bình 2012-2013 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (346.32 KB, 2 trang )

(1)

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
Năm học 2012 – 2013


MÔN: LỊCH SỬ


(Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 05 câu, trong 01 trang


I. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):


Trình bày mục tiêu và biện pháp thực hiện "chiến lược toàn cầu" của Mĩ từ
sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 90 của thế kỉ XX.


Câu 2 (4,0 điểm):


Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay. Tại sao nói: “Hồ bình, ổn
định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc ?
Theo em, nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì ?


II. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm)
Câu 1 (6,0 điểm):


Trình bày tóm tắt những hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911
đến năm 1930. Theo em, công lao to lớn nhất của Người đối với cách mạng Việt
Nam là gì ? Vì sao ?


Câu 2 (5,0 điểm):


Hãy nêu những thắng lợi quân sự có ý nghĩa chiến lược của ta trong cuộc
kháng chiến chống Pháp (1945-1954) ? Phân tích một thắng lợi theo em có ý nghĩa


quyết định nhất.


Câu 3 (3,0 điểm):


Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm
1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.


---HẾT---


Họ và tên thí sinh :... Số báo danh ...
Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1:...


Họ và tên, chữ ký: Giám thị 2:...(2)×