Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ôn tập kiến thức các môn khối 3 lần 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.55 KB, 2 trang )

(1)

Trường TH Trần Quốc Tuấn
Họ và tên HS: …….……...…….
Lớp: Ba/….……...
Ngày: ……../4/ 2020


ÔN TẬP


MƠN: TỐN - LỚP 3
Năm học 2019 – 2020


I. Những kiến thức cần nhớ:
1. Điền vào chỗ chấm (...) cho phù hợp:


a/ Đề-ca-mét là một đơn vị đo độ dài. Đề-ca-mét viết tắt là………
b/ Hét-tô-mét là một đơn vị đo độ dài. Hét-tô-mét viết tắt là………..


c/ Bảng đơn vị đo độ dài từ lớn đến bé là: km,……..,………, m,……,………, mm.
d/ 1dam=……….m 1hm=………….m 1hm=………….dam


II. Bài tập áp dụng:


Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):


Mẫu: 3dam = 30m Mẫu: 6hm = 600m


7dam=………m 5hm=………..m


5dam=………m 2hm=………..m


9dam=………m 4hm=………..m6dam=………m 3hm=………..m


8dam=………m 7hm=………..m


Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a/ Chiều dài quyển vở của em khoảng:


A. 25mm B. 25cm C. 25dm D. 25hm
b/ Chiều rộng quyển sách Toán 3 của em khoảng là:


A. 17mm B. 17cm C. 17dm D. 17hm
c/ Chiều rộng phòng học lớp em khoảng:


A. 5dm B. 5m C. 5 dam D. 5 hm
d/ 9dm 4cm =……cm. Số điền vào chỗ chấm là:


A. 904 B. 94cm C. 94 D. 94m
e/ Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 36hm : 3 =……….hm là:


A. 33 B. 20 C. 15 D. 12


f/ Đoạn đường thứ nhất dài 16km. Đoạn đường thứ hai dài bằng 14 đoạn đường
thứ nhất. Vậy đoạn đường thứ hai dài:(2)


Câu 3: Tìm x:


x : 7 = 8 48 : x = 6


………


………..


3 x x = 24 x x 7 = 49


………
………
Câu 4: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống :


a) 63 : 3 = 31 b) 16 x 3 = 48


c) 9dm 3cm = 93cm d) 5m 8cm = 580cm
Câu 5: Giải toán :


a/Có 145m vải, đã bán 39m. Tính số mét vải cịn lại.
Bài giải


………
………
………
b/Tìm hai số có tích bằng 6 và hiệu bằng 5.

×