Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Đề cương ôn tập trong hè dành cho học sinh lớp 8 lên lớp 9 (Phần 2)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.07 KB, 1 trang )

(1)

HÓA TRI – LẬP CTHHVQ1: Các viết sau chỉ ý gì:


a. Fe ……… b. 2 Al ………..
b. N2……… d. 3 O2……….


e. CaCl2 ... g. 6 SO2  ...


VQ


2 : Tính hóa trị của các thành phần chưa biết trong các CTHH sau:
( Biết : H (I), O (II), CO3 (II) , NO3 (I), SO4 (II), Cl (I)……)


CTHH Hóa trị CTHH Hóa trị CTHH Hóa trị


H2S S : II Fe(NO3)2 Fe : CuO Cu :


PH3 P : CuCl2 Cu : Al2O3 Al :


SiH4 Si : CaSO4 Ca : R2On R :


HNO3 NO3 (...) Mg3(PO4)2 Mg : FexOy Fe :


H2SO4 SO4 (…) Al(NO3)3 Al : Na3PO4 Na :


H3PO4 PO4 (….) PbCO3 Pb : K2S K :


Na2O Na : Fe2(SO4)3 Fe : BaCl2 Ba :


VQ3 : Hoàn thành bảng sau:


Thành phần 1 Thành phần 2 CTHH Tên gọi PTK


Na Cl(I) NaCl Natri clorua 58,5


K NO3


Ca CO3


Fe(III) SO4


Al Cl


Ca PO4


Ba NO3


Mg O


S(VI) O


Fe(III) O


Fe(II) OH


P(V) O


K OH


×