Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Đề cương kiểm tra 15 phút môn hóa học 9 lần 1 kì II năm học 2016 -2017 của trường THCS Lê Hồng Phong-TPHD

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (64.72 KB, 1 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 1 KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MƠN HĨA HỌC 9


VQ1(1đ): Trong các khí sau: CO2, CO, O2, N2, H2; Cl2. Khí nào:


a. dùng để chữa cháy... b. hít phải thì rất nguy hiểm: ...


VQ2(1đ): Cho các dd sau: dd NaCl, dd NaOH, dd nước Giaven, dd HCl. Dung dịch làm quì
tím: 1. hóa đỏ là... 2. hóa xanh là... ...
3. mất màu là... 4. không đổi màu là...


VQ3(1đ): Khí clo tan trong nước gọi là nước clo, trong đó có một phần clo tác dụng hóa học
với nước theo pthh: Cl2 + H2O


 


  ... + ...


 Nước clo có màu vàng nhạt và có tính tẩy ...và ...


VQ4(1đ): Khí clo tan trong dd NaOH tạo dd không màu gọi là nước Giaven, theo pthh:
Cl2 + 2NaOH   NaCl + ... + H2O


 Nước Giaven có tính tẩy ...và ...


VQ5(5đ): Viết các PTHH để hồn thành sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:


1. Fe (1) t0 FeCl3 (2)   Fe(OH)3 (3) t0 Fe2O3 (4)  t0 Fe (5)  FeCl2


2. Fe (1) t0 FeCl2 (2)   Fe(OH)2 (3) t0 FeO (4)  t0 Fe (5)  Fe2(SO4)33. Fe (1) t0 FeSO4 (2)   Fe(OH)2 (3) t0 FeO (4)  t0 Fe (5)  FeCl3


4. Cu (1) t0 CuCl2 (2)   Cu(OH)2 (3) t0 CuO (4)  t0 Cu (5)  CuSO4

×