Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi chuyên Lịch sử Đắk Lắk 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (229.41 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẮK LẮK


ĐỀ THI CHÍNH THỨC


KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2016 – 2017


Môn thi: LỊCH SỬ – CHUYÊN


Thời gian làm bài:150 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: (3,0 điểm)


Trình bày nội dung chủ yếu của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu
năm 1930. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng.


Câu 2: (2,0 điểm)


Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với chiến
lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Việt Nam về: thời gian, quy mô, biện pháp, kết quả.
Điểm chung nhất của hai chiến lược trên là gì?


Câu 3: (2,0 điểm)


Đảng ta đã đề ra chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam cuối năm
1974 đầu năm 1975 như thế nào? Tại sao Đảng ta chọn Tây Nguyên làm nơi mở đầu cho
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?Câu 4: (3,0 điểm)


Nêu những thành tựu nổi bật về khoa học – kĩ thuật của Mĩ từ sau Chiến tranh thế
giới thứ hai. Ý nghĩa của những thành tựu đó.


---Hết---


Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

×