Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đáp án chuyên Lịch sử Đắk Lắk 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (298.71 KB, 2 trang )

(1)

Trang 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐẮK LẮK


KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG
NĂM HỌC 2016 – 2017


Mơn thi: LỊCH SỬ


ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC


(Đáp án, biểu điểm và hướng dẫn chấm gồm tất cả 02trang)


A. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM


CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM


Câu 1:


Trình bày nội dung chủ yếu của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản


Việt Nam đầu năm 1930. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng. (3,0 điểm)


Nội dung của Hội nghị:


- Hội nghị đã nhất trí tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để


thành lập một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam; 0.5đ


- Thơng qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắtcủa Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. 0.5đ


Ý nghĩa của việc thành lập Đảng:


- Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam


trong thời đại mới; 0.5đ


- Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong
trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm đầu
của thế kỉ XX.


0.5đ
- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt


thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt
Nam, cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít
của cách mạng thế giới, là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu quyết
định cho những bước phát triển về sau của cách mạng và lịch sử dân
tộc Việt Nam.


1.0đ


Câu 2:


Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc
biệt” với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Việt Nam về:
thời gian, quy mô, biện pháp, kết quả. Điểm chung nhất của hai
chiến lược trên là gì?(2,0 điểm)


Nội dung Chiến tranh đặc biệt Chiến tranh cục bộ


Thời gian 1961 - 1965 1965 - 1968 0.25đ


Qui mô Chủ yếu ở miền Nam Chiến tranh mở rộng ra cả hai


miền Nam - Bắc 0.25đ


Biện pháp


Mĩ tiến hành bằng quân đội
tay sai, do “cố vấn” Mĩ chỉ
huy, dựa vào vũ khí, trang bị
kỹ thuật, phương tiện chiến
tranh của Mĩ, tiến hành càn
quét, bình định lập “ấp chiến
lược”…


Mĩ tiến hành bằng lực lượng
quân đội Mĩ, quân đồng minh và
quân đội Sài Gòn, tiến hành
hàng loạt cuộc hành quân “tìm
diệt” và “bình định”, tiến hành
chiến tranh phá hoại ác liệt miền
Bắc…


0.75đKết quả Bị phá sản vào giữa năm 1965. Bị phá sản vào cuối năm 1968 0.25đ
Điểm chung nhất của hai chiến lược trên: (học sinh có thể trả lời bằng(2)

Trang 2


- Là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ… 0.5đ


Câu 3:


Đảng ta đã đề ra chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền
Nam cuối năm 1974 đầu năm 1975 như thế nào? Tại sao Đảng ta
chọn Tây Nguyên làm nơi mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi
dậy Xuân 1975.


(2,0 điểm)


Chủ trương kế hoạch giải phóng hồn tồn miền Nam:


- Cuối năm 1974 đầu năm 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở
miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung
ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hồn tồn miền Nam trong hai
năm 1975 và 1976.


0.5đ
- Bộ chính trị nhấn mạnh: “Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm


1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”. 0.5đ


- Tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người vàcủa cho nhân dân…, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. 0.5đ


Tại sao…


- Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng. 0.25đ


- Nơi đây địch bố trí một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở… 0.25đ


Câu 4:


Nêu những thành tựu nổi bật về khoa học – kĩ thuật của Mĩ từ sau


Chiến tranh thế giới thứ hai. Ý nghĩa của những thành tựu đó. (3,0 điểm)


Thành tựu khoa học – kĩ thuật của Mĩ:


- Là nước khởi đầu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại
diễn ra từ giữa những năm 40 của thế kỉ XX đạt được nhiều thành tựu
kì diệu.


0.5đ
- Công cụ sản xuất mới (máy tính, máy tự động, hệ thống máy tự


động…) 0.25đ


- Các nguồn năng lượng mới (năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt


trời…) 0.25đ- Những vật liệu tổng hợp mới (chất pô-li-me, các vật liệu siêu dẫn,


siêu bền…) 0.25đ


- Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, cách mạng trong giao
thông vận tải (máy bay siêu âm, tàu hỏa tốc độ cao…) và thơng tin liên
lạc (phát sóng vô tuyến qua hệ thống vệ tinh nhân tạo…)


0.25đ
- Trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ (tháng 7 – 1969, lần đầu tiên đưa


con người lên Mặt Trăng… 0.25đ


- Sản xuất các loại vũ khí hiện đại (tên lửa chiến lược, máy bay tàng


hình…) 0.25đ


Ý nghĩa:


- Thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhảy vọt. 0.5đ
- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân Mĩ. 0.25đ
- Góp phần vào sự phát triển chung của khoa học - kĩ thuật thế giới 0.25đ


B. HƯỚNG DẪN CHẤM


1. Điểm bài thi đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 10. Điểm của bài thi là tổng của các
điểm thành phần và không làm tròn.


×