Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi chuyên Hóa học Đắk Lắk 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (280.1 KB, 2 trang )

(1)

Trang 1/2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐẮK LẮK


ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 02 trang)


KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG
NĂM HỌC 2016 – 2017


Mơn thi: HÓA – CHUYÊN


Thời gian làm bài:150 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1: (1,50 điểm)


Cho sơ đồ điều chế và thu khí vơ cơ Z như
hình vẽ bên:


a) Hãy chọn X và Y để điều chế 4 chất
khí Z khác nhau và viết phương trình phản
ứng hóa học xảy ra.


b) Trình bày cách để nhận biết khí Z khi
đã đầy bình.


Câu 2: (1,25 điểm)


Cho X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Hãy hồn thành phương trình phản ứng


hóa học xảy ra ở dạng công thức cấu tạo phù hợp với chúng trong mỗi trường hợp sau:


a) Một mol X tác dụng tối đa với một mol Br2 trong dung dịch.


b) Một mol Y tác dụng tối đa với một mol HBr tạo hai sản phẩm hữu cơ.
c) Một mol Z tác dụng tối đa với hai mol AgNO3 trong dung dịch NH3.
d) Một mol T tác dụng tối đa với một mol AgNO3 trong dung dịch NH3.


Câu 3: (1,25 điểm)


Hấp thụ hồn tồn V lít khí Cl2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,5M ở nhiệt độ thường,
sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X chứa các hợp chất tan có cùng nồng độ mol.
Tính V.


Câu 4: (2,00 điểm)


Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở là chất khí ở điều kiện thường và có số mol khơng
bằng nhau. Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp X thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 3,60 gam
H2O. Mặt khác, cho m gam X tác dụng tối đa với 350 ml dung dịch Br2 1M. Xác định % thể
tích mỗi chất trong X.


Dung dịch X


Rắn
Y
Y(2)

Trang 2/2
Câu 5: (2,00 điểm)Hỗn hợp A gồm hai hợp chất hữu cơ mạch hở X và Y có các đặc điểm sau: Có cùng số
nguyên tử cacbon trong phân tử, có số nguyên tử oxi hơn kém nhau 1 và chỉ chứa nhóm chức
tác dụng được với Na. Cho 16,9 gam A tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Mặt
khác, đốt cháy hoàn toàn 16,9 gam A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vơi trong dư,
thấy có 50,0 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm 16,3 gam so với khối lượng dung
dịch nước vôi ban đầu.


Xác định công thức cấu tạo của hai hợp chất X và Y.


Câu 6: (2,00 điểm)


Hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe, Cu. Hịa tan hồn tồn 36,64 gam X trong dung dịch H2SO4 lỗng
dư, thu được 1,792 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau:


Phần 1 làm mất màu tối đa 36 ml dung dịch KMnO4 1M.


Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung trong khơng khí đến
khối lượng không đổi thu được hỗn hợp rắn chứa 0,37 mol nguyên tố oxi.


Tính % khối lượng các chất trong X.
---Hết---Cho biết: H=1; C=12; O=16; S=32; Cl=35,5; Br=80; Na=23; K=39;
Ca=40; Mn=55; Fe=56; Cu=64.


Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu. Giám thị khơng giải thích gì thêm.


×