Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi chuyên Vật lí Đắk Lắk 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (255.77 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẮK LẮK


ĐỀ THI CHÍNH THỨC


KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2016 – 2017


Mơn thi: VẬT LÍ – CHUN


Thời gian làm bài:150 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1: (1,5 điểm) Hai bạn A và B thực hiện một cuộc chạy thi. Trong cùng thời gian bạn A chạy được
125m, còn bạn B chạy được 100m. Coi chuyển động của hai bạn là chuyển động thẳng đều.


a) Nếu bạn B chạy trước bạn A 300m thì bạn A chạy được quãng đường bao nhiêu để đuổi kịp bạn B?
b) Nếu cùng chạy được qng đường 1000m thì bạn A tới đích trước bạn B 50s. Tính vận tốc của mỗi
bạn.


Câu 2: (2,0 điểm) Một nguồn điện có hiệu điện thế ổn định U = 220V cung cấp cho nơi tiêu thụ cách đó
10km bằng 2 sợi dây đồng có tiết diện 1cm2, điện trở suất


= 1,8.10-8.m. Nơi tiêu thụ sử dụng 100
bóng đèn 220V – 110W mắc song song.


a) Tính điện trở của đường dây.


b) Tính điện trở tương đương nơi tiêu thụ.


c) Tính cơng suất hao phí trên đường dây và độ sụt áp (độ giảm hiệu điện thế) trên đường dây.d) Để các đèn trên sáng bình thường thì người ta điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn.
Tìm hiệu điện thế đó.


Câu 3: (2,0 điểm) Đặt một vật sáng AB vng góc với trục chính của một thấu kính hội tụ. Ảnh tạo bởi
thấu kính cao bằng nửa vật và cách vật 90cm.


a) Tìm tiêu cự của thấu kính.


b) Tại vị trí của ảnh ta đặt một màn M vng góc với trục chính của thấu kính. Ta chỉ dịch chuyển
thấu kính dọc theo trục chính trong khoảng giữa vật và màn, có một vị trí nữa của thấu kính cho ảnh
rõ nét trên màn. Tìm vị trí đó.


Câu 4: (1,5 điểm) Một mạng điện gia đình được nối với nguồn nhờ dây dẫn bằng đồng có tiết diện 1cm2.
Để an tồn, nhiệt độ của dây đồng không cao hơn nhiệt độ môi trường quá 100


C, thì phải dùng cầu chì có
tiết diện dây chì tối đa bằng bao nhiêu? Biết nhiệt độ nóng chảy của chì 3270C, nhiệt độ mơi trường thay


đổi từ 170C đến 370


C; điện trở suất, khối lượng riêng, nhiệt dung riêng lần lượt của đồng và chì là


Cu=1,8.10-8 .m, DCu = 8900kg/m3, cCu = 400J/kg.K, Pb = 2.10-7 .m,


DPb= 11300kg/m3, cPb=130J/kg.K. Bỏ qua sự ảnh hưởng của môi trường


đến độ tăng nhiệt độ.


Câu 5: (1,5 điểm )Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U = 45V; R1 = 20;R2 = 24; R3 = 50 ; R4 =45; R5 = 30. Tính điện trở tương đương


của mạch, cường độ dòng điện và hiệu điện thế của mỗiđiện trở.


Câu 6: (1,5 điểm) Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm và một gương


phẳng đặt tại tiêu diện của thấu kính có mặt phản xạ quay về phía thấu kính. Đặt một vật sáng AB, có
điểm A nằm trên trục chính, AB vng góc với trục chính của thấu kính và nằm ở chính giữa thấu kính
và gương.


a) Dựng ảnh của vật AB (không cần nêu cách dựng).


b) Xác định tính chất của các ảnh (khơng cần giải thích) và vị trí của các ảnh này.
---Hết---


Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi khơng giải thích gì thêm.


Họ và tên thí sinh:………..……… Số báo danh:………..
Chữ kí của giám thị 1:………..……….. Chữ kí của giám thị 2:………


R

1

R

2


R

3

R

4


R

5


U×