Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi chuyên Sinh học Đắk Lắk 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (245.18 KB, 2 trang )

(1)

Trang 1/2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐẮK LẮK


ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 02 trang)


KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG
NĂM HỌC 2016 - 2017


Mơn thi: SINH HỌC - CHUYÊN


Thời gian làm bài:150 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1: (2.0 điểm)


a. Trong tế bào nhân thực có bao nhiêu loại phân tử ARN? Hãy giải thích vì sao thời gian tồn
tại của mỗi loại phân tử ARN trong tế bào là khác nhau?


b. Ý nghĩa của nguyên tắc bổ sung trong các q trình truyền đạt thơng tin di truyền.
Câu 2: (2,0 điểm)


a. Mật độ quần thể là gì? Vì sao mật độ quần thể được xem là đặc trưng cơ bản của quần thể
sinh vật?


b. Một quần xã ruộng lúa gồm nhiều quần thể sinh vật cùng sinh sống. Trong đó, tảo, rong là
thức ăn cho các loài cá nhỏ; lúa là thức ăn của châu chấu và chuột; cua, ếch và cá nhỏ ăn mùn bã
hữu cơ. Đến lượt mình, cá nhỏ, cua, châu chấu lại là mồi của ếch. Cá ăn thịt có kích thước lớn,
chúng sử dụng cua, cá nhỏ, châu chấu và cả ếch làm thức ăn cho mình. Rắn là lồi ưu thế nhất vì
chúng ăn cua, ếch, cá ăn thịt và chuột.- Viết các chuỗi thức ăn có 4 mắt xích trong quần xã trên.
- Vẽ sơ đồ lưới thức ăn trong quần xã trên.


Câu 3: (2,0 điểm)


Theo dõi quá trình nguyên phân của 3 tế bào sinh dưỡng A, B, C trên một cơ thể sinh vật,
người ta thấy số lượng nhiễm sắc thể đơn mà môi trường tế bào đã cung cấp cho quá trình
nguyên phân của 3 tế bào trên gấp 11 lần số nhiễm sắc thể giới tính X có trong các tế bào con
được sinh ra từ tế bào C. Biết số lần nguyên phân của 3 tế bào A, B, C lần lượt là 3 số nguyên
dương liên tiếp.


Hãy xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của lồi sinh vật nói trên.
Câu 4:(2,0 điểm)


Xét gen trội D qui định thân cao có chiều dài 306nm (nanơmét) và có 2300 liên kết hiđrơ bị
đột biến trở thành gen lặn d qui định thân thấp. Khi cặp gen Dd nhân đôi 3 lần liên tiếp môi
trường nội bào đã cung cấp 5593 nuclêơtít loại T (Timin) và 7007 nuclêơtít loại X (Xitơzin).


a. Xác định dạng đột biến gen đã xảy ra đối với gen D.


b. Cho rằng cặp gen Dd nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.


- Ở kì giữa của quá trình nguyên phân thì số lượng từng loại nuclêơtít của các gen đó trong tế
bào là bao nhiêu?(2)

Trang 2/2
c. Thực hiện phép lai (P) giữa hai cá thể có kiểu gen dị hợp tử Dd với nhau. Biết rằng trong
quá trình giảm phân hình thành giao tử của cá thể đực có một số tế bào mà cặp nhiễm sắc thể
chứa cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường và quá trình


giảm phân hình thành giao tử của cá thể cái xảy ra bình thường. Hãy xác định tổng số nuclêơtít
trong các thể đột biến ở thế hệ con.


Câu 5:(2,0 điểm)


Ở một loài thực vật khi tiến hành phép lai (P) giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng, đời con F1


chỉ thu được một loại kiểu hình, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu được thế hệ F2 gồm 724 hoa đỏ


và 242 hoa trắng.


a. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai tương ứng từ P đến F2.


b. Tiếp tục cho các cây hoa đỏ F2 tự thụ phấn, xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ F3.


c. Tiếp tục cho các cây hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên, xác định tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế


hệ F3.


d. Chọn ngẫu nhiên 3 cây hoa đỏ ở F2 (mỗi lần chọn một cây) thì xác suất có được 2 cây hoa


đỏ dị hợp tử là bao nhiêu?


---Hết---


Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu. Giám thị khơng giải thích gì thêm.


×