Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đáp án thử THPT Quốc Gia 2019 Lịch sử Đoàn Thượng, Hải dương lần 1 mã đề 132 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (395.98 KB, 2 trang )

(1)

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG


TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA- LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019
Môn: LỊCH SỬ


Thời gian làm bài: 50 phút (khơng tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 40 câu –


Đáp án mã đề: 132


01. A; 02. B; 03. C; 04. D; 05. B; 06. D; 07. A; 08. A; 09. D; 10. A; 11. B; 12. A; 13. D; 14. C;
15. A;


16. B; 17. D; 18. A; 19. B; 20. D; 21. B; 22. B; 23. A; 24. C; 25. C; 26. B; 27. C; 28. B; 29. D;
30. D;


31. A; 32. A; 33. B; 34. B; 35. C; 36. C; 37. C; 38. C; 39. D; 40. C;
Đáp án mã đề: 209


01. C; 02. D; 03. A; 04. D; 05. B; 06. D; 07. A; 08. B; 09. A; 10. C; 11. A; 12. A; 13. C; 14. B;
15. B;


16. A; 17. C; 18. B; 19. B; 20. B; 21. D; 22. A; 23. D; 24. A; 25. C; 26. C; 27. B; 28. D; 29. A;
30. D;


31. C; 32. C; 33. B; 34. A; 35. C; 36. A; 37. B; 38. A; 39. D; 40. A;
Đáp án mã đề: 357


01. A; 02. A; 03. D; 04. D; 05. B; 06. C; 07. C; 08. D; 09. A; 10. D; 11. D; 12. C; 13. B; 14. A;
15. D;16. C; 17. A; 18. A; 19. B; 20. A; 21. C; 22. B; 23. C; 24. C; 25. D; 26. C; 27. B; 28. A; 29. A;
30. A;


31. A; 32. B; 33. C; 34. A; 35. C; 36. B; 37. B; 38. B; 39. A; 40. D;
Đáp án mã đề: 485


01. D; 02. C; 03. D; 04. B; 05. A; 06. B; 07. D; 08. D; 09. B; 10. C; 11. B; 12. C; 13. A; 14. B;
15. A;


16. A; 17. B; 18. A; 19. A; 20. B; 21. A; 22. B; 23. A; 24. C; 25. D; 26. C; 27. A; 28. D; 29. C;
30. C;(2)

01. B; 02. A; 03. C; 04. D; 05. C; 06. D; 07. B; 08. A; 09. A; 10. A; 11. A; 12. B; 13. B; 14. D;
15. A;


16. C; 17. B; 18. C; 19. D; 20. A; 21. A; 22. C; 23. D; 24. B; 25. C; 26. B; 27. B; 28. B; 29. D;
30. D;


31. D; 32. C; 33. B; 34. A; 35. C; 36. D; 37. A; 38. C; 39. A; 40. C;
Đáp án mã đề: 628


01. C; 02. B; 03. D; 04. C; 05. B; 06. B; 07. C; 08. A; 09. D; 10. C; 11. D; 12. C; 13. A; 14. A;
15. A;


16. D; 17. D; 18. C; 19. C; 20. A; 21. D; 22. B; 23. B; 24. C; 25. A; 26. D; 27. A; 28. D; 29. C;
30. B;


×