Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đáp án thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Đoàn Thượng, Hải dương lần 1 mã đề 430 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (427.76 KB, 2 trang )

(1)

1
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG


TRƯỜNG THPT ĐỒN THƯỢNG
(Đề thi có 06 trang)


ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019


MƠN TỐN
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)


Phần đáp án câu trắc nghiệm:
Tổng câu trắc nghiệm: 50.


430 431 432 433 434 435


1 [] D [] D [] A [] B [] B [] D


2 [] A [] C [] B [] D [] B [] D


3 [] B [] D [] D [] B [] D [] C


4 [] D [] D [] C [] C [] B [] A


5 [] D [] A [] C [] B [] D [] D


6 [] B [] D [] A [] B [] B [] D7 [] A [] C [] C [] D [] C [] C


8 [] C [] D [] C [] A, C [] B [] A


9 [] C [] B [] A [] A [] B [] B


10 [] D [] A [] C [] C [] D [] A


11 [] A [] B [] D [] A [] D [] A


12 [] C [] C [] A [] A [] A [] B


13 [] D [] B [] B [] B [] B [] D


14 [] C [] B [] B, D [] D [] A [] B


15 [] A [] D [] D [] D [] A [] D


16 [] C [] D [] A [] A [] D [] D


17 [] D [] D [] B [] D [] B [] C


18 [] B [] A [] C [] A [] A [] B


19 [] A [] B [] B [] C [] A [] B


20 [] A [] B [] A [] B [] D [] C


21 [] D [] B [] A [] A [] D [] B
(2)

2


23 [] D [] B [] C [] B [] C [] D


24 [] D [] D [] D [] A [] B [] D


25 [] D [] B [] C [] D [] B [] B


26 [] B [] A [] B [] A [] D [] B


27 [] D [] A [] D [] A [] B [] A


28 [] D [] D [] C [] D [] D [] D


29 [] B [] B [] A [] C [] A [] B


30 [] B [] D [] D [] C [] B [] B


31 [] D [] C [] B [] B [] A [] A


32 [] A [] D [] C [] A [] C [] A


33 [] D [] A [] B [] A [] D [] B


34 [] D [] B [] D [] A [] B [] A, C


35 [] C [] D [] C [] C [] A [] B


36 [] B [] C [] A [] D [] D [] A37 [] D [] D [] C [] D [] D [] A


38 [] D [] B [] A [] A [] B [] B


39 [] A [] C [] B [] C [] C [] B


40 [] D [] C [] A [] B [] B [] C


41 [] A [] C [] A [] A [] C [] A


42 [] C [] D [] C [] D [] C [] B


43 [] C [] A [] C [] A [] C [] D


44 [] B [] B [] D [] D [] C [] D


45 [] C [] C [] A [] D [] A [] B


46 [] A [] B [] B [] D [] D [] A


47 [] A [] D [] C [] A [] B [] A


48 [] B, C [] B, D [] B [] B [] D [] C


49 [] B [] D [] B [] D [] D [] B

×