Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đáp án HSG Tin học lớp 8 huyện Lai Vung, Đồng Tháp 2014-2015 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (19.71 KB, 3 trang )

(1)

Trang 1/3

UBND HUY

ỆN LAI VUNG

K

Ỳ THI HỌC SINH GIỎI V

ÒNG HUY

ỆN


PHÒNG GIÁO D

ỤC VÀ ĐÀO TẠO

L

ỚP

8 THCS -

NĂM HỌC 201

4-2015HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC


Môn: TIN HỌCNgày thi: 31/05/2015


BÀI 1. (5

điểm)

CÁC MÙA TRONG NĂMa. Thuật toán:Dùng l

ệnh IF hoặc lệnh CAS E để kiểm tra giá trị tháng


b.

Chương trình tham khảo:Program BL1;
Var t:Integer;
Begin


Write('Nhap thang t = ');
Readln(t);


If (t>=2) and (t<=4) then Write('Mua Xuan')
Else


If (t>=5) and (t<=7) then Write('Mua Ha')
Else


If (t>=8) and (t<=10) then Write('Mua Thu')
Else Write('Mua Dong');Readln;


End.


c. Bộ TEST:TEST

D

ữ liệu nhập

K

ết quả

Điểm1

3

Mua Xuan

1,02

5

Mua Ha

1,03

10

Mua Thu

1,04

11

Mua Dong

1,05

1

Mua Dong

1,0BÀI 2. (5

điểm) CẮT BÁNH


a. Thuật toán:G

ọi x l

à s

ố bánh được cắt th

ành 3 ph

ần, khi đó ta có


3*x + 5*(m-x) = n0

≤x≤mDùng l

ệnh lặp để t

ìm x v

ới x đi từ lớn tới nhỏ.


S

ố học sinh giỏi sẽ l

à 3*x.b.

Chương trình tham khảo:Program BL2;


Var m,n,x,y:Longint;
Begin


Write('Nhap so hoc sinh: ');
Readln(n);


Write('Nhap so chiec banh: ');
Readln(m);


For x:=m downto 0 do(2)

Trang 2/3


Writeln('So hoc sinh gioi: ',x*3);
Readln;


End.


c. Bộ TEST:TEST

D

ữ liệu nhập

K

ết quả

Điểm1 n=26
m=8


21 1,0


2 n=36


m=12


36 1,0


3 n=45
m=13


30 1,0


4 n=57
m=15


27 1,0


5 n=100
m=24


30 1,0


BÀI 3. (5

điểm) KHOẢNG CÁCH


a. Thuật toán:Duy

ệt xâu từ đầu đến cuối nếu gặp khoảng cách th

ì t

ăng biến đếm l

ên 1, cịn n

ếu gặp


ch

ữ cái th

ì ki

ểm tra biến đếm để so sánh t

ìm max.b.

Chương trình tham khảo:


Program BL3;


Const fin ='BL3.INP';fout='BL3.OUT';


Var S:String;


i,d,max:Integer;
f:Text;


Begin


Assign(f,fin);
Reset(f);
Read(f,S);
Close(f);
max:=0;
d:=0;
S:=S+'a';


For i:=1 to length(S) do
If S[i]=' ' then d:=d+1
Else


Begin


If d>max then max:=d;


d:=0;


End;


Assign(f,fout);


ReWrite(f);
Write(f,max);
Close(f);(3)

Trang 3/3

c. Bộ TEST: Các d

ữ liệu nhập xem trong file

BL3.INPTEST

File Input

BL3.OUT

Điểm1

BL31.INP

6

1,02

BL32.INP

8

1,03

BL33.INP

8

1,04

BL34.INP

0

1,05

BL35.INP

60

1,0BÀI 4. (5

điểm) DÃY TĂNG


a. Thuật tốn:Duy

ệt mảng t

ìm v

ị trí i đầu ti

ên mà a

i

>= a

i+1

b.

Chương trình tham khảo:Program BL4;


Const fin ='BL4.INP';


fout='BL4.OUT';Var A:Array[0..1001] of Longint;


n,i:Longint;
f:Text;


Begin


Assign(f,fin);
Reset(f);
Readln(f,n);


For i:=1 to n do Read(f,a[i]);


Close(f);
i:=1;


While (i<=n-1) and (a[i]<a[i+1]) do i:=i+1;


Assign(f,fout);
ReWrite(f);


If i<=n-1 then Write(f,i+1)
Else Write(f,0);


Close(f);


End.


c. Bộ TEST: Các d

ữ liệu nhập xem trong file
TEST

File Input

BL4.OUT

Điểm1

BL41.INP

0

1,02

BL42.INP

21

1,03

BL43.INP

72

1,04

BL44.INP

211

1,0


×