Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Sinh học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 465 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (435.34 KB, 5 trang )

(1)

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề thi có 04 trang)


ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019
Môn: SINH HỌC; Khối: B


Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi : 1/11/2018


Mã đề thi 465
Họ, tên thí sinh:...


Số báo danh:...
Câu 1: Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế dịch mã là :


A. A liên kết U ; G liên kết X. B. A liên kết X ; G liên kết T


.C. A liên kết T ; G liên kết X. D. A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G.


Câu 2: Trên mARN axit amin Asparagin được mã hóa bởi bộ ba . 5´ GAU3´, tARN mang axit amin này
có bộ ba đối mã là


A. 3´ XUA 5´. B. 3´ XTA 5´. C. 5´ XTA 5´. D. 5´ XUA 3´.
Câu 3: Nấm và phần lớn vi khuẩn không quang hợp dinh dưỡng theo kiểu


A. quang dị dưỡng. B. hoá tự dưỡng. C. hoá dị dưỡng. D. quang tự dưỡng.


Câu 4: Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 8. Số nhiễm sắc thể có thể dự đốn ở thểmột
nhiễm kép làA. 18. B. 6 C. 24. D. 7.


Câu 5: Một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di
truyền?


A. Mã di truyền có tính thối hóa. B. Mã di truyền có tính liên tục


C. Mã di truyền có tính phổ biến. D. Mã di truyền có tính đặc hiệu.
Câu 6: Loại đột biến gen nào xảy ra làm mất 1 liên kết hiđrô?


A. Thay thế một cặp G-X bằng cặp A-T. B. Thay thế một cặp A-T bằng cặp G-X.


C. Thêm một cặp G-X D. Mất một cặp A-T


Câu 7: Loại mơ phân sinh chỉ có ở cây Hai lá mầm là:


A. Mô phân sinh đỉnh rễ B. Mơ phân sinh lóng


C. Mơ phân sinh bên D. Mô phân sinh đỉnh thân


Câu 8: Các nguyên tố vi lượng chủ yếu cần cho cơ thể thực vật gồm:


A. Fe, Mn, B,Cl,Zn,Cu,Mo,Ni B. Fe, Mn, B, Cl, Zn, Co, Mo,Ni


C. Fe, Mn, B ,Cl, Zn, Cu, Mo, Si D. Fe, Mg, B,Cl,Zn,Cu,Mo,Ni


Câu 9: Trong một opêron, vùng có trình tự nuclêơtit đặc biệt để prơtêin ức chế bám vào ngăn cản q
trình phiên mã, đó làA. vùng khởi động. B. vùng điều hoà.


C. vùng vận hành. D.vùng kết thúc.
Câu 10: Trên mạch tổng hợp ARN của gen, enzim ARN pôlimeraza đã di chuyển theo chiều


A. chiều ngẫu nhiên. B. từ 3’ đến 5’. C. từ 5’ đến 3’. D. từ giữa gen.


Câu 11: Mạch khn của gen có đoạn trình tự nucleotit :3’… TATGGGXATGTA…5’ thì mARN được
phiên mã từ mạch khn này có trình tự là:


A. 3’… AUAXXXGUAXAU…5’ B. 5’…ATAXXXGTAXAT …3’


C. 3’… ATAXXXGTAXAT …5’ D. 5’…AUAXXXGUAXAU…3’


Câu 12: Ở người, loại tế bào có nhiều ti thể nhất là


A. hồng cầu. B. tế bào cơ tim. C. bạch cầu. D. tế bào biểu bì.
Câu 13: Khi nhuộm bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram âm có màu


A. xanh. B. đỏ. C. nâu. D. vàng


Câu 14: Giới nguyên sinh bao gồm


A. tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh B. vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh .


C. tảo, nấm, động vật nguyên sinh. D. vi sinh vật, động vật nguyên sinh.
Câu 15: Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm là


A. tARN. B. ADN. C. rARN. D. mARN.Câu 16: Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:
1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết(2)

4. Sử dụng tốn xác suất để phân tích kết quả lai


Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là:


A. 3, 2, 4, 1 B. 2, 3, 4, 1 C. 1, 2, 3, 4 D. 2, 1, 3, 4
Câu 17: Mã di truyền có một bộ ba mở đầu là


A. UUG B. UAX C. UGA D. AUG


Câu 18: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi chất nhiễm sắc có đường
kính


A. 300nm. B. 30nm. C. 11nm. D. 700nm


Câu 19: Dùng hoocmôn thực vật nào sau đây để nuôi cấy tế bào và mô thực vật, làm chậm quá trình già
của tế bào ?


A. GA. B. AAB C. AIA . D. Xitôkinin.


Câu 20: Ở sinh vật nhân thực axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là


A. foocmin mêtiônin B. pheninalanin C. metiônin D. glutamin
Câu 21: Q trình tự nhân đơi của ADN có các đặc điểm:


1. ở sinh vật nhân sơ qua một lần nhân đôi tạo ra hai ADN con có chiều dài bằng ADN mẹ.
2. Ở sinh vật nhân thực enzim nối ligaza thực hiện trên cả hai mạch mới3 . Q trình tự nhân đơi là cơ sở dẫn tới hiện tượng nhân bản gen trong ống nghiệm


4. ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái bản trong mỗi đơn vị lại có nhiều điểm sao chép


5. Trong quá trình nhân đôi ADN, trên một đơn vị tái bản chỉ có một mạch được tổng hợp liên tục,
một mạch được tổng hợp gián đoạn.


Số Phương án đúng là:


A. 5 B. 3 C. 2 D. 4


Câu 22: Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, trong điều kiện khơng có đột biến xảy ra, phát
biểu nào sau đây là đúng?


A. Trong tái bản ADN, sự kết cặp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung không xảy ra ở tất cả các
nucleotit trên mỗi mạch đơn.


B. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở 1 điểm trên phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị tái bản.


C. Trong phiên mã, sự kết cặp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nucleotit trên
mạch gốc ở vùng mã hóa của gen.


D. Trong dịch mã, sự kết cặp các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nucleotit trên
phân tử ARN.


Câu 23: Một loài thực vật có 2n = 14. Khi quan sát tế bào của một số cá thể trong quần thể thu được kết
quả sau:


Cá thể Cặp nhiễm sắc thểCặp 1 Cặp 2 Cặp 3 Cặp 4 Cặp 5 Cặp 6 Cặp 7


Cá thể 1 2 2 2 3 2 2 2


Cá thể 2 1 2 2 2 2 2 2


Cá thể 3 2 2 2 2 2 2 2


Cá thể 4 3 3 3 3 3 3 3


Trong các phát biểu sau số nhận định đúng?


(1) Cá thể 2: là thể ba (2n+1) vì có 1 cặp thừa 1 NST.
(2) Cá thể 1: là thể một (2n - 1) vì có 1 cặp thiếu 1 NST.
(3) Cá thể 3: là thể lưỡng bội bình thường (2n)


(4) Cá thể 4: là thể tứ bội (4n)


A. 2 B. 1 C. 3 D. 4


Câu 24: Khi đem lai phân tích các cá thể có kiểu hình trội ở thế hệ F2.Menđen nhận biết được:


A. 100% cá thể F2 có kiểu gen giống nhau


B. F2 chỉ có kiểu gen giống F1.


C. 1/3 cá thể F2 có kiểu gen giống P: 2/3 cá thể F2 có kiểu gen giống F1.


D. 2/3 cá thể F2 có kiểu gen giống P: 1/3 cá thể F2 có kiểu gen giống F1
Câu 25: Tìm câu khơng đúng :A. Ở người pH của máu bằng khoảng 7,35-7,45(3)

C. Thoát hơi nước qua cutin chỉ chiếm 1/4 ở cây chịu bóng , giảm xuống 1/10 ở cây ngoài sáng


D. Động vật ăn thịt nhai thức ăn sơ qua ở miệng


Câu 26: Ở một loài thực vật lưỡng bội có 5 nhóm gen liên kết. Có 9 thể đột biến số lượng NST được kí
hiệu từ (1) đến (9). Bộ NST của mỗi thể đột biến như sau:


(1) có 22 NST. (2) có 25 NST. (3) có 12 NST.
(4) có 15 NST. (5) có 21 NST. (6) có 9 NST.
(7) có 11 NST. (8) có 35 NST. (9) có 18 NST.


Trong 9 thể đột biến nói trên, có bao nhiêu thể đột biến thuộc loại lệch bội về 1 hoặc 2 cặp NST?


A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.


Câu 27: Trong tế bào các axít piruvic được ơxi hố để tạo thành chất (A). Chất (A) sau đó đi vào
chu trình Crep. Chất (A) là :


A. Axêtyl-CoA B. Glucôzơ C. axit lactic D. axit axêtic
Câu 28: Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E. coli có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?


1.Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của opêron Lac.


2.Gen điều hòa và các gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đơi bằng nhau.
3.Khi mơi trường khơng có lactơzơ thì gen điều hịa (R) khơng phiên mã.


4.Khi gen cấu trúc A và gen cấu trúc z đều phiên mã 10 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 10 lần.A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.


Câu 29: Dạng đột biến nào tạo gen mới trong tiến hóa:


A. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ. B. Đảo đoạn


C. lặp đoạn. D. Mất đoạn.


Câu 30: Tìm số phát biểu đúng:


(1) Loài muỗi được tạo ra nhờ đột biến đảo đoạn


(2) Sử dụng các dịng cơn trùng mang chuyển đoạn làm cơng cụ phịng trừ sâu hại bằng biện


pháp di truyền


(3) Chuyển đoạn làm cho các gen alen trên cùng một NST
(4) Đột biến mất đoạn làm mất cân bằng trong hệ gen
(5)Đảo đoạn giữ vững mức độ hoạt động của gen


A. 3 B. 2 C. 4 D. 5


Câu 31: Bệnh pheninketo niệu do một gen lặn nằm trên NST thường được di truyền theo quy luật
Menden. một người đàn ơng có cơ em gái bị bệnh, lấy người vợ có anh trai bị bệnh. Biết ngồi em chồng
và anh vợ bị bệnh ra, cả 2 bên vợ và chồng khơng cịn ai khác bị bệnh.Tính xác suất để cặp vợ chồng này
sinh 2 người con bị bệnh


A. 1/16 B. 1/9 C. 1/81 D. 1/36Câu 32: Ở một loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định
thân thấp; Gen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa
đỏ thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng được hợp tử F1. Sử dụng consisin tác động lên hợp
tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa. Các hợp tử đột biến phát triển thành cây tứ bội và cho các cây đột biến
này giao phấn với cây tứ bội thân thấp, hoa trắng thu được F2 . Số đáp án đúng


1.Theo lí thuyết, ở đời con loại kiểu gen AaaaBBbb ở F2 có tỉ lệ 1/9
2.Tỷ lệ phân ly kiểu hình ở F2 : 25:5:5:1


3. Số kiểu gen ở F2 = 8,
4. số kiểu hình ở F2 = 4


5. cho Phép lai P: BB × bb, thu được các hợp tử F1. Sử dụng cônsixin tác động lên các hợp tử F1, sau
đó cho phát triển thành các cây F1. Cho các cây F1 tứ bội tự thụ phấn, thu được F2. Cho tất cả các
cây F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F3 Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F3 là: 77 cây hoa đỏ: 4 cây
hoa trắng.


A. 3 B. 4 C. 5 D. 2


Câu 33: Ở một loài sinh vật, xét một locut gồm 2 alen A và a, trong đó alen A là
một đoạn ADN dài 306nm và có 2338 liên kết hiđrơ, alen a là sản phẩm đột biến
từ alen A. Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp 3
lần, số nucleotit cần thiết cho quá trình tái bản của các alen là 5061A và 7532G.
Cho kết luận sau:(4)

(3) Gen a có A = T = 360; G = X = 540
(4) Đây là dạng đột biến mất một cặp A – T
Số kết luận đúng là


A.1 B.2 C.4 D.3Câu 34: Giả sử Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10. Xét 5 cặp
gen A, a; B, b; D, D; E,E; G,g; nằm trên 5 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các
alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các
cặp nhiễm sắc thể và các thể ba này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các
dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Ở lồi này có tối đa 189 loại kiểu gen.


II. Ở loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả 5 tính trạng có tối đa 58 loại kiểu gen.
III. Ở lồi này, các thể ba có tối đa 162 loại kiểu gen.


IV. Ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về 2 trong 5 tính trạng có tối đa 30 loại kiểu gen.


A. 2. B. 1 C. 3. D. 4.


Câu 35: Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể là 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân
của 1600 tế bào sinh tinh, người ta thấy 80 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 khơng phân li trong giảm
phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào cịn lại giảm phân bình thường.
Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên thì số giao tử có 7 nhiễm sắc thể
chiếm tỉ lệ


A. 0,25% B. 0,5% C. 1% D. 2,5%


Câu 36: Qua trình giảm phân bình thường của một cây lưỡng bội (cây B), xảy ra trao đổi chéo tại một
điểm trên cặp NST số 2 và số 3 đã tạo ra tối đa 512 loại giao tử. Quan sát quá trình phân bào của một tế
bào (tế bào M) của một cây (cây A) cùng loài với cây B, người ta phát hiện trong tế bào M có 16 NST
đơn chia thành 2 nhóm đều nhau, mỗi nhóm đang phân li về một cực của tế bào. Cho biết không phát sinh
đột biến mới và quá trình phân bào của tế bào M diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự
đoán sau đây đúng?(1) Cây B có bộ NST 2n = 14.


(2) Tế bào M có thể đang ở kì sau của q trình giảm phân II


(3) Khi quá trình phân bào của tế bào M kết thúc, tạo ra tế bào con có bộ NST lệch bội (2n+1).
(4) Cây A có thể là thể một nhiễm


A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.


Câu 37: Một cây dị hợp tử về 4 cặp gen, mỗi gen quy định một tính trạng, các gen đều trội hoàn toàn,
phân li độc lập. Khi cây trên tự thụ phấnXác định tỉ lệ đời con có kiểu gen chứa 3 cặp đồng hợp trội, 1
cặp dị hợp.


A. 4,6875% B. 3,125% C. 6,25% D.18,75%


Câu 38: Một lồi thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Cặp nhiễm sắc thể số 2 bị đột biến mất đoạn ở một
chiếc; cặp nhiễm sắc thể số 3 bị đột biến đảo đoạn ở cả hai chiếc; cặp nhiễm sắc thể số 4 bị đột biến
chuyển đoạn ở một chiếc; cặp nhiễm sắc thể còn lại bình thường. Trong tổng số giao tử được sinh ra, giao
tử chứa một đột biến mất đoạn và một đột biến đảo đoạn chiếm tỉ lệ là


A. 3/4. B. 1/8. C. 1/4. D. 1/2.


Câu 39: Trong trường hợp các gen phân ly độc lập, tác động riêng rẽ, các gen trội là trội hồn tồn phép
lai giữa ♂AaBbCcDd EE x ♀AaBbccDdEe .Tính tỷ lệ kiểu gen chứa 4 alen trội ở thế hệ lai (F1) là:


A. 70/256 B. 16/256


C. 35/128 D. 56/256Câu 40: Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng thân cao trội hồn tồn so với thân thấp; màu hoa là
tính trạng do gen ở khác nhóm gen liên kết với gen quy định chiều cao, trong đó hoa đỏ trội hồn tồn so
với hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không xảy ra đột biến.
Theo lý thuyết đời F1 có thể có những tỉ lệ phân ly kiểu hình nào sau đây?


I. 3 thấp, đỏ: 1 thấp, vàng. II. 1 thấp, đỏ: 3 thấp, vàng.
III. 1 thấp, đỏ: 1 thấp, vàng. IV. 5 thấp, đỏ: 1 thấp, vàng.
V. 3 cao, đỏ: 5 thấp, vàng. VI. 11 thấp, đỏ: 1 thấp, vàng.
VII. 11 thấp, vàng: 1 thấp, đỏ. VIII. 100% thấp, đỏ.


A. I, IV, VI, VIII. B. II, IV, V, VIII C. I, II, IV, VII. D. I, III, VII, VIII.


---(5)×