Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (939.7 KB, 6 trang )

(1)

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT TAM DƯƠNG


...*...


ĐỀ THI THỬ CHUYÊN ĐỀ LẦN 2
MÔN: TOÁN 12


NĂM HỌC: 2020 - 2021
Thời gian làm bài: 90 phút;
(Đề thi có gồm có 06 trang)


Câu 1. Cho hàm số y ax 4bx2c a b c R( , , )có đồ thị như hình vẽ bên.


Số điểm cực trị của hàm số đã cho là?


A.3 B.2. C.1 D.0


Câu 2. Hàm số y2x2x có đạo hàm là


A.2x2x.ln 2. B. 2


(2x1).2x x.ln 2. C. 2 2 1


(x x).2x  x . D. 2


(2x1).2x x
Câu 3. Tìm tập xác định D của hàm số

23log 4 3


y x  x .


A.D

 

1;3 B.D 

;1

 

 3;C.D  

;2 2

 

 2 2;

. D.D 

2 2;1

 

 3;2 2Câu 4. Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?


A.6. B.12. C.11. D.10.


Câu 5. Khối lập phương cạnh 2a có thể tích là:


A.a2. B.8a3. C.6a3. D.4a2.


Câu 6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số ylog

x22mx4

có tập xác định là
: A. 2 m2. B.m2. C. 2


2


m
m
  


 . D. 2 m2.Câu 7. Cho khối chóp có diện tích đáy B6a2 và chiều cao h2a. Thể tích khối chóp đã cho bằng:


A.2a3. B.4a3. C.6a3. D.12a3.


Câu 8. Cho hàm số ( )f x có bảng biến thiên như sau:


Hàm số đồng biến trên khoảng nào?


A.(0;1) B.( 1;0) C.( 1;1) D.(1;)


Câu 9. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 1


1


x
y


x là


A.

x

1

. B.

y

1

. C.

y

0

. D.

y

2
(2)

Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( 2;0) B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2) .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (;0). D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; 2)
Câu 11. Cho hàm số ( )f x có bảng biến thiên như sau:Số nghiệm thực của phương trình ( ) 1 0f x   là


A.2 B.0 C.4 D. 3


Câu 12. Số cạnh của một bát diện đều là:


A.10. B.8. C.6. D.12.


Câu 13. Giá trị của m để tiệm cận đứng của đồ thị hsố

y

2

x

1


x m


đi qua điểm M(2 ; 3) là.


A.– 2 B. 2 C.3 D.0


Câu 14. Xác định ,a b để hàm số  1

ax
y


x b có đồ thị như hình vẽ bên. Chọn đáp án đúng?


A.a1,b 1. B.a 1,b1. C.a1,b1. D.a 1,b 1.
Câu 15. Một khối lập phương có độ dài đường chéo bằng a 6. Thể tích khối lập phương đó là:


A.V2 2a3. B.V3 3a3. C. 36 6


V a . D.V64a3.


Câu 16. Cho hàm số


1
x
( ) 2 3f x


x . Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?


A.

 ;

B.(;1) C.(1;) D.(;1)và (1;)
Câu 17. Cho hàm số y f x( )có bảng biến thiên như sau:


Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. Hàm số có bốn điểm cực trị. B. Hàm số đạt cực tiểu tại x2


C. Hàm số khơng có cực đại. D. Hàm số đạt cực tiểu tại x 5


Câu 18. Giá trị lớn nhất của hàm số 4


2x
y


x trên đoạn [3;5] bằng


A.3. B.2. C.5. D.7.


Câu 19. Rút gọn biểu thức
3


3
2.


a a ta được:


x
y(3)

A.
1
2


a . B.


9
2a . C.


9
4


a . D. a4.


Câu 20. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?


A.y x 33x1 B.y  x3 3x1 C.y x 42x21 D.y  x4 2x21
Câu 21. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 2a. Thể tích của khối chóp đã
cho bằng?


A.4a3 B.4 3


3a C.


3


2a D.2 3


3a


Câu 22. Cho hàm số y f x( )có bảng biến thiên như sau:


Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng?


A. 2 B. 3. C. 0 D. -4


Câu 23. Giá trị lớn nhất của hàm số f x( )x44x25trên đoạn [ 2;3] bằng:A. 5 B. 50 C.1 D. 122


Câu 24. Cho hàm số y f x

 

có đồ thị như hình sau:


Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?


A.

0;

. B.

;1

. C.

2;  

. D.(0;1) .


Câu 25. Cho hàm số ( )f x có đạo hàm f x'( ) ( x1)(x2) ,2  x R. Số điểm cực trị của hàm số đã
cho là:


A. 3 B.1 C. 5 D.2


Câu 26. Cho hình chóp

S ABCD

.

có đáy là hình chữ nhật với

AB

3

a

,

BC

4

a

,

SA

12

a

SAvng góc với đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

S ABCD

.

.


A. 13


2
a


R B.R 6a C. 5


2
a


R D. 172
a
R
Câu 27. Tìm giá trị thực của tham số mđể hàm số 1 3 2

2 4

3


3


y x mx  m  x đạt cực đại tại x3?


A.m1 В.m 1 C.m 7 D.m5


Câu 28. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y x2 9 3


x x


 


 là:


A. 3 B. 2 C. 0 D. 1


Câu 29. Gọi x x1; 2là 2 nghiệm của phương trình 4x2x2x2 x 13.Tính
1 2
x x(4)

Câu 30. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m để hàm số y x 2
x m
 đồng biến trên khoảng

 ; 1

.


A.3. B.4. C.2. D.Vô số.


Câu 31. Cho hàm số 2 2


1x
y


x . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng:


A.Hàm số nghịch biến trên khoảng

0;  

. B. Hàm số đồng biến trên khoảng

;2

.
C.Hàm số nghịch biến trên khoảng

2;  

. D.Hàm số đồng biến trên khoảng

0;  

.
Câu 32. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 3a2và có bán kính đáy bằng


a. Độ dài đường


sinh của hình nón đã cho bằng:


A. 3a B. 2a C. 3


2


a D. 2 2aCâu 33. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình 23 3


log x m2 .log x3m 1 0 có hai
nghiệm x x1, 2 sao cho x x1. 227.


A. . B. . C. . D. .


Câu 34. Cho một hình nón có bán kính đáy bằng avà góc ở đỉnh bằng 60. Tính diện tích xung
quanh của hình nón đó.


A. Sxq 4

a2. B.


2
2 3


3
xq


a


S   . C.


2
4 3


3
xqa


S   . D. Sxq 2

a2.


Câu 35. Cho hàm số y f x

 

. Hàm số y f x

 

có đồ thị như hình bên.


Hàm số y f x

 

có bao nhiêu điểm cực trị ?


A.2. B.3. C.0. D.1.


Câu 36. Phương trình có nghiệm là


A. . B. . C. . D. 11


3
x .


Câu 37. Cho hàm số y f x( ) có đồ thị như hình sau:


Đồ thị hàm số ( ) 2020
2 ( ) 1g x


f x có số đường tiệm cận đứng là:


A.2. B.3. C.4. D.5.Câu 38. Biết 4x4x23 tính giá trị của biểu thức P2x2x:


A.

25

. B. 27. C. 23. D.5.


Câu 39. Cho phương trình 29 3 3


log x log 5x  1 log m (Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m
để phương trình đã cho có nghiệm?


A. 4. B. C. Vô số. D.


14
3


m m25 28


3


m m1
3


log 3x2 3
25


3x x87 29


3
x(5)

Câu 40. Thể tích của khối cầu bán kính R bằng


A.3 3


4R B.


3
4


3R C.


3


4R D.2R3


Câu 41. Diện tích xung quanh của hình trụ trịn xoay có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l bằng
A.4rl B.2rl C.4


3rl D.rl


Câu 42. Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD là hình thang vng tại A và D. Cạnh bên SA vng
góc với mặt phẳng đáy,AD DC a  , AB2a, cạnh SC hợp với đáy một góc 30 .Tính thể tích khối 0
chóp S ABC. theo a?A.
3


3


a . B. 3 6


6


a . C. 3 6


3


a . D. 3 6


9
a .
Câu 43. Hàm số yax4bx2c có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?


x
y


O


A.a0, b0, c0. B.a0, b0, c0. C.a0, b0, c0. D.a0, b0, c0.
Câu 44. Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình vng, diện tích xung quanh bằng 36a2. Tính thể
tích V của lăng trụ lục giác đều nội tiếp hình trụ.


A.27 3a3. B.24 3a3. C.36 3a3. D.81 3a3.Câu 45. Một vật chuyển động theo quy luật St39t2t10, với t (giây) là khoảng thời gian tính
từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (mét) là quảng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi
trong khoảng thời gian 12 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động tại thời điểm t bằng bao nhiêu giây thì
vật đạt vận tốc lớn nhất ?


A.t3s. B.t6s. C.t5s. D.t2s.


Câu 46. Cho hàm số y f x( ) có bảng biến thiên như hình dưới:


Số điểm cực trị của hàm số y f x

24x 1

là:


A.1. B.5. C.3. D.2.


Câu 47. Cho hàm số y  x3 mx2(4m9)x5, với là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của
để hàm số nghịch biến ?


A.6. B.4. C.7. D.5.


Câu 48. Cho hàm số có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của
để phương trình 2 ( ) 2f x  m0 có 4 nghiệm phân biệt.


A. . B.Khơng có giá trị nào của .C. . D. .


m


m


 


y f x
m(6)

Câu 49. Cho hàm số

 

ln2018
1
x
f x


x


 . Tính tổng S f

 

1  f

 

2  ... f

2018

.


A.ln 2018. B.1. C.2018. D.2018


2019.
Câu 50. Cho hàm số y f x

 

có đồ thị của hàm số '( )f x như sau:


Trên khoảng ( 10;10) có tất cả bao nhiêu số nguyên của m để hàm số ( )g x  f x( )mx2020 có
đúng một cực trị ?


A.0. B.15. C.14. D.13.


Họ và tên: . . . Số báo danh: . . . Phòng thi: . . . .
--- HẾT ---

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×