Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi Đề thi học kì 2 môn tin học lớp 9, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (227.04 KB, 2 trang )

(1)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018 – 2019
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn:TIN HỌC – LỚP 9


Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC


MA TRẬN KIẾN THỨC


Hình thức kiểm tra : Tự luận


TT Tên chủ đề


Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng


cao Tổng


số ý Điểm


Số


ý ĐIỂM


Số


ý ĐIỂM


Số


ý ĐIỂM


Sốý ĐIỂM


1 Bài trình chiếu 2 2.0 2 2.0 2 2.0 1 0.5 7 6.50


2 Thông tin đa phương tiện 1 0.5 1 0.5 1 0.5 3 1.50


3


Phần mềm ghi âm
và xử lý âm thanh


Audacity


1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 4 2.00


Tổng số ý 4 4 4 2 14 10.0(2)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018 – 2019
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn:TIN HỌC – LỚP 9


Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1:(3.0 điểm)


1.1. (1.5 điểm) Hãy nêu các bước cơ bản để tạo bài trình chiếu bằng phần mềm trình
chiếu MS PowerPoint.


1.2. (1.5 điểm) Hãy nêu các bước để thay đổi thứ tự xuất hiện của các hình ảnh mà
khơng cần thay đổi vị trí của chúng.Câu 2:(5.0 điểm)


2.1. (2.5 điểm) Hãy nêu lợi ích của việc tạo hiệu ứng cho bài trình chiếu và các bước
để tạo các hiệu ứng động cho các đối tượng trên trang chiếu.


2.2. (1.0 điểm) Hãy nêu một số điểm cần tránh khi tạo bài trình chiếu.


2.3. (1.5 điểm) Hãy nêu khái niệm và một số thành phần của đa phương tiện.


Câu 3: (2.0 điểm):


3.1. (0.5 điểm) Audacity là phầm mềm dùng để làm gì?


3.2. (1.5 điểm) Giả sử em tự thu âm bài hát “Nguyễn Tri Phương – Chung một mái
trường". Sau khi thu âm xong thì phần đầu và phần cuối của tệp âm thanh chứa các đoạn
âm thanh thừa. Hãy nêu cách xóa bỏ các phần thừa này để có bài thu âm hoàn thiện.


--- HẾT ---


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018 – 2019
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn:TIN HỌC – LỚP 9


Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1:(3.0 điểm)


1.1. (1.5 điểm) Hãy nêu các bước cơ bản để tạo bài trình chiếu bằng phần mềm trình
chiếu MS PowerPoint.1.2. (1.5 điểm) Hãy nêu các bước để thay đổi thứ tự xuất hiện của các hình ảnh mà
khơng cần thay đổi vị trí của chúng.


Câu 2:(5.0 điểm)


2.1. (2.5 điểm) Hãy nêu lợi ích của việc tạo hiệu ứng cho bài trình chiếu và các bước
để tạo các hiệu ứng động cho các đối tượng trên trang chiếu.


2.2. (1.0 điểm) Hãy nêu một số điểm cần tránh khi tạo bài trình chiếu.


2.3. (1.5 điểm) Hãy nêu khái niệm và một số thành phần của đa phương tiện.


Câu 3: (2.0 điểm):


3.1. (0.5 điểm) Audacity là phầm mềm dùng để làm gì?


3.2. (1.5 điểm) Giả sử em tự thu âm bài hát “Nguyễn Tri Phương – Chung một mái
trường". Sau khi thu âm xong thì phần đầu và phần cuối của tệp âm thanh chứa các đoạn
âm thanh thừa. Hãy nêu cách xóa bỏ các phần thừa này để có bài thu âm hồn thiện.

×