Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (478.85 KB, 4 trang )

(1)

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 03 NĂM 2019 – 2020
MƠN TỐN -12 -GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN


PAGE: DAYHOCTOAN.VN
YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL


Câu 1.Với alà số thực khác không tùy ý, log3a2bằng
A. 2log3a. B. 1log3


2 a . C. 3


1
log


2 a. D. 2 log3 a .
Câu 2.Nghiệm của phương trình 3


2x− =8


A. x=3. B. x=0. C. x=6. D. x= −6.
Câu 3.Tìm tập nghiệm S của bất phương trình


2
lnx 0.


A. S = −

(

1;1 \ 0

)  

. B. S = −

(

1;0

)

.
C. S = −

(

1;1

)

. D. S =

( )

0;1 .


Câu 4.Cho hàm số y = f x

( )

có bảng biến thiên như
hình dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào
dưới đây?


A.

(

2;+ 

)

. B.

(

−1; 2

)

.
C.

(

−; 2

)

. D.

(

− + 1;

)

.


Câu 5.Cho khối cầu có đường kính d =3. Thể tích của
khối cầu đã cho bằng


A. 9
4
. B. 9
2
. C. 36. D. 9.
Câu 6.Cho cấp số nhân

( )

un có số hạng đầu u1 =2,
cơng bội q=3. Tính u3.


A. u3 =18. B. u3 =6. C. u3 =5. D. u3 =8.
Câu 7.Số điểm cực trị của hàm số 5 1


2
x
y


x
=


+ là


A. 1. B. 2. C. 0 . D. 3 .


Câu 8.Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài
đường sinh l và bán kính đáy r bằng


A.
3


rl
. B. 2rl. C. 4rl. D. rl.


Câu 9. Cho hàm số y= f x

( )

có bảng biến thiên như
hình bên. Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
đã cho là


A. 2. B. 3 . C. 1. D. 4.


Câu 10.Cho hình trụ trịn xoay có chiều cao h 5 và
bán kính đáy r 3. Diện tích xung quanh của hình trụ
tròn xoay đã cho bằng:


A.15. B. 45. C. 30 . D. 10.


Câu 11.Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B 10 và
chiều cao h 3. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng:
A. 15 . B. 30 . C. 300 . D. 10 .
Câu 12.Cho hàm số f x

( )

liên tục trên và thỏa mãn


( )1


0


d = 2


f x x


;

( )3


1


d 6


f x x=


. Tính

( )3


0d


I =

f x x.
A. I =12. B. I =8. C. I =36. D. I =4.


Câu 13.Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng

( )

P :
3x+ − − =y z 1 0. Điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng

( )

P ?


A. P

(

1; 2;1−

)

. B. Q

(

0; 0;1

)

.
C. N

(

0; 1; 2− −

)

. D. M

(

3;1; 1−

)

.


Câu 14.Cho hàm số y= f x

( )

liên tục trên

−3; 2


có bảng biến thiên như hình dưới. Gọi M , m lần luợt
là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số


( )y= f x trên

−3; 2

. Tính Mm.


A. 5 . B. 7 . C. 6 . D. 4.


Câu 15.Trong không gian Oxyz cho mặt cầu


( ) (

) (

2

)

2 2


: 3 1 10(2)

A.

(

3 ; 1; 0−

)

. B.

(

3 ; 1; 0

)

.

C.

(

3 ; 1; 0−

)

. D.

(

−3 ; 1 ; 0

)

.


Câu 16. Cho hàm số y= f x

( )

có đồ thị như hình dưới.
Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào dưới đây?


A.

(

0;+ 

)

. B.

(

−;0

)

.
C.

(

− −; 1

)

. D.

(

−1;1

)

.


Câu 17. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ?


A. 4 2


2 1


y= − −x x + . B. 4 2


3 1


y=xx + .


C. 4 2


2 1


y= − +x x + . D. 4 2


2 1


y=xx + .Câu 18.Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng

( )

P :
4x−2y+ − =z 1 0. Vectơ nào dưới đây là một vectơ
pháp tuyến của

( )

P ?


A. n2 =

(

4; 2;1−

)

. B. n4 =

(

4; 2;1

)

.
C. n3 =

(

4; 2; 0

)

. D. n1=

(

4; 2; 1− −

)

.
Câu 19.Tìm tập xác định D của hàm số y=x2−3.
A. D=

(

0;+ 

)

. B. D= .


C. D=

0;+

)

. D. D= \ 0

 

.


Câu 20.Khối lập phương có thể tích bằng 27 thì có
cạnh bằng


A. 19683 . B. 3 3 . C. 3 . D. 81.


Câu 21.Cho hàm số y= f x

( )

có bảng biến thiên như
sau


Hàm số y= f x

( )

đạt cực đại tại điểm


A. x= −2. B. x=0. C. x=6. D. x=2.
Câu 22.Cho hàm số y= f x

( )

liên tục trên \ 0

 


có bảng biến thiên dưới đây


Số nghiệm của phương trình f x

( )

=5 là


A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.


Câu 23.Có bao nhiêu cách sắp xếp ba bạn A B C, , vào


một dãy ghế hàng ngang có 4 chỗ ngồi?


A. 4 cách. B. 64 cách. C. 6 cách. D. 24 cách.
Câu 24.Cho f x

( )

, g x

( )

là các hàm số liên tục trên
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A.

2f x x

( )

d = 2

f x

( )

dx.


B.

f x g x

( ) ( )

dx=

f x

( )

d .x g x

( )

dx.
C.

f x

( )

+g x

( )

dx=

f x

( )

dx+

g x

( )

dx.
D.

f x

( )

g x

( )

dx=

f x

( )

dx

g x

( )

dx.


Câu 25.Trong khơng gian Oxyz, hình chiếu vng góc
của điểm M 3; 1; 2 trên mặt phẳng Oxy có tọa độ


A.

(

0;0; 2

)

. B.

(

3;0; 2

)

. C. 0; 1; 2 . D.

(

3; 1;0−

)

.
Câu 26.Đồ thị hàm số 3 2


3 4


= − +


y x x và đường thẳng


4 8


= − +


y x có tất cả bao nhiêu điểm chung?


A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.


Câu 27.Cho a b, là các số thực dương và


2 2


2log b−3log a=2. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. 2b−3a=2. B. b2−a3 =4.(3)

Câu 28.Xét nguyên hàm d
1
x


x


e
x
e +


, nếu đặt


1


= x+


t e thì d


1
xx


e
x
e +


bằng:


A. 2d

t. B.

2 dt2 t. C.

t2dt. D. d
2


t


.


Câu 29.Trong không gian Oxyz, cho hai điểm (3;1;0)A
và điểm (1; 1;2)B − . Mặt phẳng trung trực của đoạn
thẳng ABcó phương trình là:


A. x+ − − =y z 4 0. B. x+ − − =y z 1 0.
C. 2x z+ − =6 0. D. x− +y 2z− =6 0.


Câu 30.Gọi Slà diện tích hình phẳng giới hạn bởi các
đường y= −3x, y=0, x=0 và x=4. Mệnh đề nào
sau đây đúng?


A.

( )40


3 dx


S= −

x. B.
4


2
0


3 dx


S=

x.
C.


4


0
3 dx


S=

x. D.
4


0
3 dx


S=

x.


Câu 31.Tìm giá trị lớn nhất của hàm số3 2


( ) 2 3 12 2


f x = x + xx+ trên đoạn

−1; 2

.
A.


 1;2


max ( ) 15f x


− = . B. max ( )−1;2 f x =6.
C.


1;2


max ( ) 11f x


− = . D. max ( ) 10−1;2 f x = .


Câu 32.Trong khơng gian, cho hình chữ nhật ABCD,


AB=a, AC=2a. Khi quay hình chữ nhật ABCD


quanh cạnh AD thì đường gấp khúc ABCD tạo thành
một hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ đó
bằng: A.


2
3a
. B.
2
2


3


a
. C. 4

a2. D. 2 3

a2.


Câu 33.Trong không gian Oxyz, cho ba điểm


(

1; 0; 0

)A , B

(

0; 2; 0−

)

, C

(

0; 0;3

)

. Phương trình của
mặt phẳng

(

ABC

)

là:


A. 6x−3y+2z=0. B. 6x+3y+2z− =6 0.
C. 6x+3y+2z+ =6 0. D. 6x−3y+2z− =6 0.
Câu 34.Cho hình nón có chiều cao bằng a, biết rằng
khi cắt hình nón đã cho bởi một mặt phẳng đi qua đỉnh
hình nón và cách tâm của đáy hình nón một khoảngbằng
3
a


, thiết diện thu được là một tam giác vng. Thể
tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho
bằng: A.


3
5


12


a
. B.
3
3


a
. C.
3
4


9a
. D.
3
5


9


a
.


Câu 35.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m


thuộc đoạn

−2020; 2020

để hàm số y x 2
x m=


− đồng


biến trên từng khoảng xác định.


A. 2019 . B. 2020 . C. 2021. D. 2022 .


Câu 36.Cho hình chóp S ABCD. có SA vng góc với
mặt đáy, SA=a 3, tứ giác ABCD là hình vuông,


2


BD=a (minh họa như hình bên dưới). Góc giữa
đường thẳng SB và mặt phẳng

(

SAD

)

bằng


A. 0o. B. 30o. C. 45o. D. 60o.
Câu 37.Đồ thị của hình bên là của hàm số y ax b


x c


+
=


+


(với a b c, ,  ). Khi đó tổng a b c+ + bằng


A. −1. B. 1. C. 2. D. 0 .
Câu 38.Cho F x

( )

là một nguyên hàm của hàm f x

( )trên đoạn

−1;3

. Biết F

( )

− =1 2,

( )

3 11
2


F = . Tính
tích phân

( )31


2 d


I f x x x
=

−  .


A. 7
2


I = . B. I =3. C. I=11. D. I =19.
Câu 39. Bất phương trình 2


2 x−18.2x+320 có tập
nghiệm là


A.

(

−; 2

16;+

)

. B.

(

−; 2

4;+

)

.


x
y


2


f x( ) = 2 x


x 1 -2Hide Luoi
vuong


-2
2(4)

C.

(

− ;1

16;+

)

. D.

(

− ;1

4;+

)

.
Câu 40.Cho hàm số y= f x( ) liên tục trên và có
bảng xét dấu f( )x như sau


Hàm số y= f x( ) có bao nhiêu điểm cực trị?


A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.


Câu 41.Hàm số f x

( )

=log3

(

x3−7x2+1

)

có đạo hàm


A.𝑓(𝑥) = 3𝑥2−14𝑥


(𝑥3−7𝑥2+1) 𝒍𝒏 3. B.𝑓(𝑥) =


𝒍𝒏 3
𝑥3−7𝑥2+1.


C.𝑓(𝑥) =(3𝑥2−14𝑥) 𝒍𝒏 3


𝑥3−7𝑥2+1 . D.𝑓


(𝑥) = 1
(𝑥3−7𝑥2+1) 𝒍𝒏 3.Câu 42.Cho hình chópS ABCD. có đáy là hình vng,


=


AB a, SA vng góc với mặt phẳng đáy và SA=2a
(minh họa như hình vẽ). Gọi M là trung điểm của CD
, khoảng cách từ điểm M và mặt phẳng

(

SBD

)

bằng


A. 2
3


a


. B.
2
a


. C.
2
a


. D.


3
a


.


Câu 43. Xếp ngẫu nhiên 5 học sinh A B C D E, , , , ngồi


vào một dãy 5 ghế thẳng hàng (mỗi bạn ngồi 1 ghế).
Tính xác suất để hai bạn AB không ngồi cạnh
nhau.


A. 1


5. B.
3


5. C.
2


5. D.


4
5.


Câu 44.Cho hàm số y= f x( ) có đồ thị hình bên dưới.
Phương trình f f

(cos ) 1x − =

0 có bao nhiêu nghiệm
thuộc đoạn

0; 2

?


A. 2.
B. 5 .
C. 4.
D. 6 .


Câu 45.Cho hàm số f x

( )

f

( )

0 =4 và


( )

22cos 1


fx = x+ ,  x . Khi đó

( )


4


0


d


f x x
bằng


A. 𝜋


2+16𝜋+16


16 . B.
𝜋2+4


16 . C.


𝜋2+14𝜋
16 . D.


𝜋2+16𝜋+4


16 .Câu 46.Một ngân hàng X, quy định về số tiền nhận
được của khách hàng sau n năm gửi tiền vào ngân hàng
tuân theo công thức P n A 1 8% n, trong đó A
số tiền gửi ban đầu của khách hàng. Hỏi số tiền ít nhất
mà khách hàng B phải gửi vào ngân hàng X là bao nhiêu
để sau ba năm khách hàng đó rút ra được lớn hơn 850
triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng triệu)?


A. 675 triệu đồng. B. 676 triệu đồng.
C. 677 triệu đồng. D. 674 triệu đồng.


Câu 47.Số giá trị nguyên nhỏ hơn 2020 của tham số


m để phương trình


(

)

(

)6 4


log 2020x m+ =log 1010x có nghiệm là:
A. 2020 . B. 2021. C. 2019 . D. 2022 .
Câu 48.Cho khối chóp S ABCD. có chiều cao bằng 9
và đáy là hình bình hành có diện tích bằng 10 . Gọi M


, N , PQ lần lượt là trọng tâm các mặt bên SAB,
SBC, SCDSDA. Thể tích của khối đa diện lồi có
đỉnh là các điểm M , N , P, Q, BD bằng:
A. 9. B. 509 . C. 30. D.
25


3 .
Câu 49.Xét các số thực a, b, x thỏa mãn a1, b1,


0 x 1 và ( )


2


log
logbx a x


a =b . Tìm giá trị nhỏ nhất của
biểu thức P=ln2a+ln2b−ln

( )

ab .


A. 1 3 3
4
. B. e


2. C.
1
4. D.


3 2 2
12+


− .


Câu 50.Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của
tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số


4 2


1


( ) 14 48 30


4


y= f x = xx + x+ −m trên đoạn

 

0; 2
không vượt quá 30 . Tổng giá trị các phần tử của tập
hợp S bằng bao nhiêu?


A. 120 . B. 210 . C. 108 . D. 136 .


M


A D


B C


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×