Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (336.17 KB, 4 trang )

(1)

DAYHOCTOAN.VN


YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL
ĐỀ ÔN THI THPT MƠN TỐN -2019-2020


THỜI GIAN: 90 PHÚT
GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN


0835606162


YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL
PAGE: DAYHOCTOAN.VN


---


Câu 1.Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Hỏi
có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ
đó đi trực nhật.


A. 20. B. 11. C. 30. D. 10.


Câu 2.Cho cấp số cộng (𝑢𝑛) với 𝑢1 =2 và công sai


𝑑 = 6. Số hạng 𝑢2 của cấp số cộng đã cho bằng


A. 8. B. 4. C. 3. D. −4.
Câu 3.Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài
đường sinh 𝑙 =3𝑎 và bán kính 𝑟 =2𝑎 bằng


A. 6𝜋𝑎2. B. 2𝜋𝑎2.C. 6𝜋𝑎. D. 1


3𝜋𝑎
2.


Câu 4.Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như
sau:


Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (−∞;1). B. (−∞;2). C. (2; +∞). D. (1; +∞).
Câu 5.Cho khối trụ trịn xoay có chiều cao bằng đường
kính đáy bằng 𝑎. Thể tích của khối trụ trịn xoay đã cho
bằng


A. 𝑎


3𝜋


4 . B.
𝑎3𝜋


3 . C.


𝑎3𝜋
12. D.


𝑎3𝜋
6 .


Câu 6.Số nghiệm của phương trình


𝑙𝑜𝑔3𝑥2 = 𝑙𝑜𝑔3(3𝑥) là


A.3. B. 0. C. 1. D. 2.


Câu 7.Nếu ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =12 3, ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = −125 thì
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥15 bằng


A. −2. B. 2. C. 3. D. 4.


Câu 8.Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như
sau:


Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại


A. 𝑥 =1. B. 𝑥 =0. C. 𝑥 = −4. D. 𝑥 = −1.


Câu 9.Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như
đường cong trong hình bên?


A. 𝑦 = −𝑥4+2𝑥2+1. B. 𝑦 = 𝑥42𝑥2+1.


C. 𝑦 = 𝑥33𝑥2+1. D. 𝑦 = −𝑥3+3𝑥2 +1.


Câu 10.Với 𝑎 là số thực dương tùy ý, 𝑙𝑜𝑔2(𝑎8) bằng
A.8+ 𝑙𝑜𝑔2𝑎. B. 4𝑙𝑜𝑔2𝑎.


C. 8𝑙𝑜𝑔2𝑎. D. 6𝑙𝑜𝑔2𝑎.


Câu 11.Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) =
4𝑥3+ 𝑠𝑖𝑛3𝑥 làA. 𝑥413𝑐𝑜𝑠3𝑥 + 𝐶. B. 𝑥4+13𝑐𝑜𝑠3𝑥 + 𝐶.
C. 𝑥43𝑐𝑜𝑠3𝑥 + 𝐶. D. 𝑥4+3𝑐𝑜𝑠3𝑥 + 𝐶.
Câu 12.Cho 𝑧 =23𝑖 môđun của số phức 𝑧bằng
A. √11. B. √15. C. √13. D. √12.
Câu 13.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, hình chiếu vng góc
của điểm 𝑀(−3;1;0)trên mặt phẳng (𝑂𝑦𝑧)có tọa độ là
A. (0;1;0). B. (−3;1;0).


C. (−3;0;0). D. (0;0;0).


Câu 14.Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt
cầu (𝑆):𝑥2 + 𝑦2+ 𝑧26𝑥 +4𝑦 −8𝑧 +4=0. Tìm
tọa độ tâm 𝐼 và tính bán kính 𝑅 của mặt cầu (𝑆).
A. 𝐼(−3;2; −4), 𝑅 =25. B. 𝐼(3; −2;4), 𝑅 =5.
C.𝐼(3; −2;4), 𝑅 =25. D. 𝐼(−3;2; −4), 𝑅 =5.
Câu 15.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦, cho mặt phẳng
(𝛼):3𝑥 +2𝑦 −4𝑧 +1= 0. Vectơ nào dưới đây là một
vectơ pháp tuyến của (𝛼)?


A. 𝑛⃗⃗⃗⃗ = (3;2 2;4). B. 𝑛⃗⃗⃗⃗ = (−6; −4;3 8).
C. 𝑛⃗⃗⃗⃗ = (2; −4;3 1). D. 𝑛⃗⃗⃗⃗ = (3; −2; −4). 4


Câu 16.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, đường thẳng 𝑑:𝑥−1


2 =


𝑦
1 =𝑧


3 đi qua điểm nào dưới đây?


A. (3;1;3). B. (2;1;3). C. (3;1;2). D. (3;2;3).
Câu 17.Cho hình chóp tứ giác 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy là hình
vng cạnh 𝑎, 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 𝑎. Góc giữa
đường thẳng 𝑆𝐵 và (𝑆𝐴𝐶) là(2)

DAYHOCTOAN.VN


YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL
Câu 18.Cho hàm số 𝑓(𝑥), bảng xét dấu của 𝑓(𝑥) như
sau:


Số điểm cực trị của hàm số đã cho là


A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.


Câu 19.Biết giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm
số 𝑦 =𝑥33+2𝑥2+3𝑥 −4 trên [−4;0] lần lượt là 𝑀 và


𝑚. Giá trị của 𝑀 + 𝑚 bằng
A. 4


3. B. −
28


3. C. −4. D. −
4


3.


Câu 20.Xét tất cả các số thực dương 𝑎 và 𝑏 thỏa mãn
𝑙𝑛 𝑎 𝑏2 = 𝑙𝑛 𝑏


𝑒2. Tích 𝑎𝑏 thuộc khoảng nào trong các


khoảng sau đây?


A. (0;1). B. (−𝑒;0). C. (−1


𝑒;0). D. (1;2).


Câu 21.Tập nghiệm của bất phương trình
32𝑥2+𝑥−1 < 32𝑥+1A. (−1


2;2). B. (−2;
1
2).


C. (−∞; −1


2) ∪ (2; +∞). D. (−∞; −2) ∪ (
1


2; +∞).Câu 22.Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 4. Biết rằng
khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng đi qua trục,
thiết diện thu được là một hình vng. Diện tích tồn
phần của hình trụ đã cho bằng


A. 96𝜋. B. 64𝜋. C. 80𝜋. D. 48𝜋.
Câu 23.Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) liên tục trên các khoảng
(−∞;0) và (0; +∞), có bảng biến thiên như sau


Số nghiệm thực của phương trình 2𝑓(𝑥) +3 =0 là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.


Câu 24.Tìm nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) =𝑥−1


𝑥2.
A. 𝐹(𝑥) = − 𝑙𝑛 | 𝑥| +1


𝑥+ 𝐶. B. 𝐹(𝑥) = 𝑙𝑛 | 𝑥| −


1


𝑥+ 𝐶.


C.𝐹(𝑥) = 𝑙𝑛 | 𝑥| +1


𝑥+ 𝐶. D. 𝐹(𝑥) = − 𝑙𝑛 | 𝑥| −


1


𝑥+ 𝐶.


Câu 25.Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử
dụng công thức 𝑆 = 𝐴𝑒𝑛𝑟; trong đó 𝐴 là dân số của năm


lấy làm mốc tính, 𝑆 là dân số sau 𝑛 năm, 𝑟 là tỉ lệ tăng
dân số hàng năm. Năm 2018, dân số Việt Nam là
94.665.973 người (Tổng cục Thống kê, Niên giám
thống kê 2018, Nhà xuất bản Thống kê, Tr. 87). Giả sử
tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 1,05%, dự báo


đến năm 2040 dân số Việt Nam khoảng bao nhiêu người
(kết quả làm tròn đến chữ số hàng trăm)?


A. 119.265.800 người. B. 953.705.200 người.
C. 95.665.200 người. D. 116.787.300 người.
Câu 26.Cho hình lăng trụ 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 có đáy là hình
bình hành có diện tích 𝑆 =2𝑎2. Hình chiếu vng góc


của 𝐴. trên mặt phẳng (𝐸𝐹𝐺𝐻) là điểm 𝐼 sao cho tam
giác 𝐴𝐸𝐼 là tam giác cân tại 𝐼. Biết 𝐴𝐸 = 𝑎√2. Tính thể
tích 𝑉 của khối lăng trụ đã cho.


A. 𝑉 = 2𝑎3. B.𝑉 = 2𝑎3√2. C.𝑉 =2𝑎3


3 . D.𝑉 =
2𝑎32


3 .


Câu 27.Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận
ngang của đồ thị hàm số 𝑦 =𝑥2+2𝑥−3𝑥24


A. 1 B. 3. C. 0 D. 2


Câu 28.Cho hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑎𝑥3+ 𝑏𝑥2+ 𝑐𝑥 + 𝑑
(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ℝ) có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới
đây đúng?


A. 𝑎 <0; 𝑏 < 0; 𝑐 <0; 𝑑 <0. B. 𝑎 <0; 𝑏 < 0; 𝑐 >
0; 𝑑 <0.


C. 𝑎 <0; 𝑏 > 0; 𝑐 <0; 𝑑 <0. D. 𝑎 >0; 𝑏 >0; 𝑐 >
0; 𝑑 <0.


Câu 29.Cho (𝐻) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm
số 𝑦 = 𝑙𝑛(𝑥 +1), đường thẳng 𝑦 =1 và trục tung
(phần tô đậm trong hình vẽ).


Diện tích của (𝐻)bằng


A. 𝑒 −2. B. 𝑒 −1. C. 1. D. 𝑙𝑛2.
Câu 30.Biết điểm 𝑀(1; −2) biểu diễn số phức 𝑧. Tính
mơđun của số phức 𝑤 = 𝑖. 𝑧̄ − 𝑧2.(3)

DAYHOCTOAN.VN


YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL
A. 𝑁(−2;1). B. 𝑃(−1;2). C. 𝑀(−1; −2). D. 𝑄(1;2).
Câu 32.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho các vectơ 𝑎 =


(1;3;3), vectơ 𝑏⃗ = (−2;2;1) và vectơ 𝑐 = (−1;2;3).
Tích vô hướng 𝑐 . (𝑎 − 𝑏⃗ ) bằng


A. 7. B. 5. C. 9. D. 3.


Câu 33.Trong không gian với hệ tọa độ
𝑂𝑥𝑦𝑧, 𝐴(−3; 4; 2), 𝐵(−5; 6; 2), 𝐶(−10; 17; −7).
Viết phương trình mặt cầu tâm 𝐶 bán kính 𝐴𝐵.


A. (𝑥 +10)2+ (𝑦 −17)2+ (𝑧 −7)2 =8.


B. (𝑥 +10)2+ (𝑦 −17)2+ (𝑧 +7)2 =8.


C. (𝑥 −10)2+ (𝑦 −17)2+ (𝑧 +7)2 =8.


D. (𝑥 +10)2+ (𝑦 +17)2+ (𝑧 +7)2 =8.


Câu 34.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng đi qua
𝐴(3;0; −1) và vng góc với đường thẳng 𝑑:𝑥+25=
𝑦 −3= 𝑧−4


1 có phương trình là


A. 2𝑥 + 𝑦 − 𝑧 −3=0. B. 3𝑥 − 𝑧 −7=0.
C. 2𝑥 + 𝑦 − 𝑧 −7=0. D. 3𝑥 − 𝑧 +4=0.


Câu 35.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, vectơ nào dưới đây là
một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa
độ 𝑂 và song song với đường thẳng 𝑀𝑁 với
𝑀(−2;3; −1) và 𝑁(4; −5;7)?A. 𝑢⃗⃗⃗⃗ = (6; −8;1 6). B. 𝑢⃗⃗⃗⃗ = (−3;2 4; −3).


C. 𝑢⃗⃗⃗⃗ = (3; −4;3 4). D. 𝑢⃗⃗⃗⃗ = (2; −2;4 6).


Câu 36.Gọi 𝑆 là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ
số được lập từ tập hợp 𝑋 = {1,2,3,4,5,6}. Chọn ngẫu
nhiên một số từ 𝑆. Tính xác suất để số chọn được là số
chia hết cho 6.


A. 1


3. B.


5


6. C.


1


6. D.


4
9.


Câu 37.Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy là hình vng
cạnh 𝑎, mặt bên 𝑆𝐴𝐵 là tam giác đều và nằm trong mặt
phẳng vng góc với mặt phẳng đáy. Tính theo 𝑎
khoảng cách giữa hai đường thẳng 𝐴𝐵 và 𝑆𝐷 bằng
A. 𝑎√37 . B.
𝑎√15


5 . C. 3𝑎. D.
𝑎√21


7 .


Câu 38.Cho hàm số 𝑓(𝑥) thỏa mãn 𝑓(𝑥) = (2𝑥 +
1)𝑓2(𝑥), ∀𝑥 > 0, 𝑓(𝑥) ≠0 và 𝑓(1) = −1


2. Khi đó


12020𝑓(𝑥)𝑑𝑥 bằng


A. 𝑙𝑛20214040. B. 𝑙𝑛40402021.
C. 𝑙𝑛2021


2020. D. 𝑙𝑛
2020
2021.


Câu 39.Gọi 𝑆 là tập các giá trị nguyên dương của 𝑚 để
hàm số 𝑦 =21−𝑥−14


𝑚−√1−𝑥 đồng biến trên khoảng (−15; −3).


Số phần tử của tập 𝑆 là A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.
Câu 40.Cho hình nón có chiều cao bằng 4. Một mặt


phẳng đi qua đỉnh hình nón và cách tâm O của mặt đáy
hình nón một khoảng bằng 12


5 cắt hình nón theo một thiết


diện là tam giác vng cân. Tính thể tích của khối nón
được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng


A. 3235𝜋. B. 136√3𝜋. C. 1363𝜋. D. 96𝜋.


Câu 41.Cho 𝑎, 𝑏, 𝑐 là các số thực khác 0 thỏa mãn 9𝑎 =


16𝑏 =12𝑐. Tính 𝑇 = 𝑐
𝑎+


𝑐


𝑏 ta được


A. 𝑇 = 9. B. 𝑇 =4. C. 𝑇 =6. D. 𝑇 =2.
Câu 42.Gọi 𝛼, 𝛽 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị
nhỏ nhất của hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = |3𝑥44𝑥312𝑥2+


𝑚| trên đoạn [−3;2]. Có bao nhiêu giá trị nguyên 𝑚 ∈
(−2019;2019) để 2𝛽 ≥ 𝛼.


A. 3209. B. 3215. C. 3211. D. 3213.
Câu 43.Cho phương trình 32𝑥+ (8− 𝑚).4𝑥=


6𝑚.6𝑥−1 (𝑚 là tham số thực). Tập hợp tất cả các giá trịcủa 𝑚 để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt
thuộc khoảng (0;2) là


A. (4;20952). B. 4;20952. C. (4;92). D. [4;92].


Câu 44.Cho 𝐹(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛3𝑥 là một nguyên hàm của
hàm số 𝑓(𝑥). 𝑒−𝑥 .Khi đó ∫𝑓𝑒(𝑥)𝑥 𝑑𝑥 bằng


A. 3𝑠𝑖𝑛2𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠3𝑥 + 𝐶. B. 3𝑠𝑖𝑛2𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑥 − 𝑐𝑜𝑠3𝑥 + 𝐶.


C. 3𝑠𝑖𝑛2𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝑠𝑖𝑛3𝑥 + 𝐶. D. 3𝑐𝑜𝑠2𝑥 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑠𝑖𝑛3𝑥 + 𝐶.


Câu 45.Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như
sau:


Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚 sao cho
phương trình 𝑓(𝑠𝑖𝑛 𝑥 + √3𝑐𝑜𝑠 𝑥) = 𝑚(1) có đúng hai
nghiệm phân biệt trên khoảng (−𝜋


6; 𝜋)?


A. 8. B. 2. C. 3. D. 6.(4)

DAYHOCTOAN.VN


YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL
trên ℝ. Hỏi hàm số 𝑦 = 𝑓 (𝑓(𝑥21)) có bao nhiêu
điểm cực trị?A. 13. B. 12. C. 15. D. 11.


Câu 47.Có bao nhiêu tam giác nhận các điểm 𝑀(𝑥; 𝑦)
làm đỉnh với 𝑥; 𝑦 là các số nguyên thỏa mãn


{3≤ 𝑥 ≤ 2020


𝑙𝑜𝑔2(𝑥 −2) +2𝑥 = 𝑦 +4(2𝑦−1+1)?


A. 165. B. 120. C. 220. D. 55


Câu 48.Cho hàm số 𝑓(𝑥) liên tục trên [−1;2] thỏa mãn
3𝑓(1− 𝑥) +2𝑥𝑓(𝑥22) + 𝑥2𝑓 (𝑥32


3 ) =4𝑥


32𝑥.


Khi đó ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥21 bằng
A. 4. B. 2. C. 36


13. D.
12


5.


Câu 49.Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶 có tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông
cân tại 𝐵, 𝐴𝐵 = 𝑎. Gọi 𝐼 là trung điểm của 𝐴𝐶. Hình
chiếu vng góc của 𝑆 lên mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶) là điểm 𝐻
thỏa mãn 𝐵𝐼⃗⃗⃗⃗ =3𝐼𝐻⃗⃗⃗⃗ . Góc giữa hai mặt phẳng (𝑆𝐴𝐵) và


(𝑆𝐵𝐶) là 60𝑜. Thể tích của khối chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶 là


A. 𝑉 =𝑎3


9. B. 𝑉 =
𝑎3


6. C. 𝑉 =
𝑎3


18. D. 𝑉 =
𝑎3


3.


Câu 50.Cho hàm số 𝑓(𝑥) có đạo hàm 𝑓(𝑥) xác định
và liên tục trên ℝ. Đồ thị của hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥)như sau:


Hàm số 𝑔(𝑥) = 𝑓(1− 𝑥) +1


3𝑥
3 1


2𝑥


26𝑥 +2020


nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?


A. (−2;2). B. (−2;3). C. (−1;3). D. (3;5).


---HẾT---


MỘT SỐ GHI CHÚ, LƯU Ý TRONG ĐỀ NÀY:
(DÀNH CHO HS)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×