Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi chuyên Lịch sử Hải Dương 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (193.44 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG


ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI


NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: LỊCH SỬ


Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm: 01 trang)


Câu 1 (2,0 điểm):


Đảng ta chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào? Từ việc tóm tắt những
đóng góp của Việt Minh vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, em hãy rút ra bài học
lịch sử.


Câu 2 (2,0 điểm):


Trình bày nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập
lại hịa bình ở Đơng Dương. Theo em, nội dung nào của Hiệp định thể hiện thắng lợi lớn nhất của
nhân dân ta? Tại sao?


Câu 3 (2,0 điểm):


Căn cứ vào bảng dữ liệu dưới đây, em hãy phân tích rõ vai trị của Đảng Lao động Việt Nam
đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975).


Thời gian Nội dung sự kiện9/1960


Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đã xác định rõ nhiệm vụ cách mạng của 2 miền
Nam, Bắc và nhiệm vụ chung của cách mạng cả nước trong điều kiện đất nước bị chia
cắt….


7/1973


Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (Khóa III) đã nêu rõ nhiệm vụ
cơ bản của cách mạng miền Nam là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân, tiếp tục con đường bạo lực cách mạng…


1/1975 Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm
1975-1976…


25/3/1975


Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh
khí kỹ thuật và vật chất giải phóng hoàn toàn miền Nam trước mùa mưa (trước tháng
5 năm 1975)”.


Câu 4 (2,0 điểm):


Tại sao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ra đời vào năm 1967? Từ những năm 90
của thế kỷ XX đến nay, ASEAN đã làm gì để xây dựng Đơng Nam Á thành một khu vực hịa bình,
ổn định và phát triển? Việt Nam đã tận dụng những cơ hội khi gia nhập ASEAN như thế nào?


Câu 5 (2,0 điểm):


Trình bày các xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt. Việt Nam đã


và đang làm gì để thích ứng với các xu thế đó?


---Hết---


Họ và tên thí sinh: ……..………Số báo danh:……..………
Giám thị coi thi số 1:………..……….Giám thị coi thi số 2:……..………..

×