Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (388.15 KB, 4 trang )

(1)

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01-LỚP 12B1-12B2 -NĂM HỌC 2019-2020-GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN-0835606162


PAGE: DAYHOCTOAN.VN - YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL
Câu 1. Có 10 cái bút khác nhau và 8 quyển sách giáo


khoa khác nhau. Một bạn học sinh cần chọn 1 cái bút
1 quyển sách. Hỏi bạn học sinh đó có bao nhiêu cách
chọn?


A. 80. B. 60. C. 90. D. 70.
Câu 2. Cho cấp số cộng (𝑢𝑛) với 𝑢1 =2 và 𝑢2 =5.
Công sai của cấp số cộng đã cho bằng


A. 3. B. 2. C. 1. D. 5
2.


Câu 3. Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài
đường sinh 𝑙 và bán kính 2𝑟 bằng


A. 4𝜋𝑟𝑙. B. 2𝜋𝑟𝑙. C. 𝜋𝑟𝑙. D. 1
3𝜋𝑟𝑙.
Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như
sau:


Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (−∞; −1). B. (−1;4). C. (−1;2). D. (3; +∞).
Câu 5. Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh
đều bằng 3. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A. 27√34 . B. 27√32 . C. 9√34 . D. 9√32 .


Câu 6. Tập nghiệm của phương trình 𝑙𝑜𝑔2𝑥 =𝑙𝑜𝑔2(𝑥2− 𝑥) là


A. 𝑆 = {2}. B. 𝑆 = {0}. C. 𝑆 = {0;2}. D.𝑆 = {1;2}.
Câu 7. Cho hàm số 𝑓(𝑥) liên tục trên và có


∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥01 =2; ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥13 = 6. Tính 𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥03 .
A. 𝐼 =8. B. 𝐼 =12. C. 𝐼 =36. D. 𝐼 =4.
Câu 8. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như
sau:


Hàm số đã cho đạt cực đại tại


A. 𝑥 =1. B. 𝑥 =0. C. 𝑥 = −4. D. 𝑥 = −1.
Câu 9. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như
đường cong trong hình bên?


A. 𝑦 =𝑥+1𝑥−1. B. 𝑦 =𝑥−1𝑥+1.
C. 𝑦 =2𝑥−1


𝑥−1. D. 𝑦 =
𝑥+1
−𝑥+1.


Câu 10. Với 𝑎 là số thực dương tùy ý, 𝑙𝑜𝑔3(𝑎6) bằng
A. 6𝑙𝑜𝑔3𝑎. B. 6+ 𝑙𝑜𝑔3𝑎.


C. 2𝑙𝑜𝑔3𝑎. D. 3𝑙𝑜𝑔3𝑎.


Câu 11. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) =


𝑥23𝑥 +1


𝑥 là
A. 𝑥3


3
3𝑥2


2 + 𝑙𝑛|𝑥| + 𝐶. B.
𝑥3


3
3𝑥2


2 − 𝑙𝑛|𝑥| + 𝐶.
C. 𝑥3


3
3𝑥2


2 +
1


𝑥2+ 𝐶. D.
𝑥3


3
3𝑥2


2 + 𝑙𝑛 𝑥 + 𝐶.


Câu 12.Môđun của số phức 𝑧 = 13𝑖 bằng
A. √11. B. √8. C. √10. D. √12.
Câu 13.Trong khơng gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, hình chiếu vng góc
của điểm 𝑀(1;1;0) trên mặt phẳng (𝑂𝑥𝑦) có tọa độ là
A. (1;1;0). B. (1;0;0). C. (1;0;1). D. (0;1;1).
Câu 14.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu


(𝑆): (𝑥 +3)2+ (𝑦 +1)2+ (𝑧 −1)2 =2. Xác định tọa
độ tâm của mặt cầu (𝑆).


A. 𝐼(−3;1; −1). B. 𝐼(3;1; −1).
C. 𝐼(−3; −1;1). D. 𝐼(3; −1;1).


Câu 15.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦, cho mặt phẳng


(𝛼):3𝑥 −4𝑧 +2= 0. Vectơ nào dưới đây là một vectơ
pháp tuyến của (𝛼)?


A. 𝑛⃗⃗⃗⃗ = (3; −4;2 2). B. 𝑛⃗⃗⃗⃗ = (3;3 0; −4).
C. 𝑛⃗⃗⃗⃗ = (0;1 3; −4). D. 𝑛⃗⃗⃗⃗ = (3; −4;4 0).


Câu 16.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, điểm nào dưới đây
thuộc đường thẳng 𝑥−1


2 =
𝑦+1


−1 =
𝑧−2
(2)

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01-LỚP 12B1-12B2 -NĂM HỌC 2019-2020-GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN-0835606162


PAGE: DAYHOCTOAN.VN - YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL
Câu 17.Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 cạnh 𝑎,


𝑆𝐴 vng góc với đáy và 𝑆𝐴 = 𝑎√3. Góc giữa đường
thẳng 𝑆𝐷 và mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶𝐷) bằng


A. 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛3


5. B. 45°. C. 60°. D. 30°.


Câu 18.Cho hàm số hàm số 𝑓(𝑥), bảng xét dấu 𝑓(𝑥)


như sau:


Số điểm cực trị của hàm số đã cho là


A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.


Câu 19.Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥42𝑥21. Kí hiệu 𝑀 =


𝑚𝑎𝑥


𝑥∈[0;2]𝑓(𝑥), 𝑚 = 𝑚𝑖𝑛𝑥∈[0;2]𝑓(𝑥). Khi đó 𝑀 − 𝑚 bằng
A. 9. B. 5. C. 1. D. 7.


Câu 20.Xét tất cả các số thực dương 𝑎 và 𝑏 thỏa mãn


𝑙𝑜𝑔𝑎𝑏= 𝑙𝑜𝑔 𝑏


3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. 𝑏2 = √𝑎. B. 𝑎 = 𝑏. C. 𝑎3 = 𝑏. D. 𝑎 = 𝑏2.
Câu 21.Tập nghiệm của bất phương trình 2𝑥+2 >
2𝑥2+4𝑥−2 là


A. (−4;1). B. (−1;4).


C. (−∞; −4) ∪ (1;+∞). D. (−∞; −1) ∪4;+∞).
Câu 22.Cho hình nón có bán kính đáy bằng 5. Biết rằng
khi cắt hình nón đã cho bởi một mặt phẳng đi qua trục,
thiết diện thu được là một tam giác đều. Diện tích xung
quanh của hình nón đã cho bằng


A. 100𝜋. B. 50𝜋. C. 25𝜋. D. 200𝜋.
Câu 23.Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như
sau:


Số nghiệm thực của phương trình 4𝑓(𝑥) −3 =0(1)là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.


Câu 24.Cho 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của hàm số


𝑓(𝑥) =2𝑥+12𝑥−3 thỏa mãn 𝐹(2) =3. Tìm 𝐹(𝑥).
A. 𝐹(𝑥) = 𝑥 +4𝑙𝑛|2𝑥 −3| +1.


C. 𝐹(𝑥) = 𝑥 +2𝑙𝑛(2𝑥 −3) +1.
B. 𝐹(𝑥) = 𝑥 +2𝑙𝑛|2𝑥 −3| +1.D. 𝐹(𝑥) = 𝑥 +2𝑙𝑛|2𝑥 −3| −1.


Câu 25.Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử
dụng công thức 𝑆 = 𝐴𝑒𝑛𝑟; trong đó 𝐴 là dân số của năm
lấy làm mốc tính, 𝑆 là dân số sau 𝑛 năm, 𝑟 là tỉ lệ tăng
dân số hàng năm.Năm 2018, dân số Việt Nam là


94.665.973 người (Tổng cục Thống kê, Niên giám
thống kê 2018, Nhà xuất bản Thống kê, Tr. 87). Giả sử
tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 1,05%, dự báo
đến năm nào dân số Việt Nam vượt mốc 100.000.000


người?


A. 2020. B. 2022. C. 2024. D. 2026.
Câu 26.Cho hình lăng trụ đứng 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 có đáy là
hình thoi cạnh 𝑎, tam giác 𝐴𝐵𝐷 là tam giác đều và


𝐴𝐸 =2𝑎. Tính thể tích 𝑉 của khối lăng trụ đã cho.
A. 𝑉 = 𝑎3√3


2 . B. 𝑉 =
𝑎3√3


6 . C. 𝑉 =
𝑎3√3


3 . D. 𝑉 = 𝑎
3√3.


Câu 27.Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận
ngang của đồ thị hàm số 𝑦 = 3


𝑥2−4 là


A. 1. B. 3. C. 0. D.2.


Câu 28.Cho hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥32𝑥 + 𝑑 (𝑎, 𝑑 ∈ℝ)
đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. 𝑎 >0; 𝑑 > 0. B. 𝑎 <0; 𝑑 > 0.
C. 𝑎 >0; 𝑑 < 0. D. 𝑎 <0; 𝑑 <0.


Câu 29.Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm
số 𝑦 = −𝑥3 +3𝑥 +3 và đường thẳng 𝑦 =5.


A. 5


4. B.
45


4. C.
27


4. D.
21


4.


Câu 30.Cho số phức 𝑧1 =12𝑖 và 𝑧2 =23𝑖.


Khẳng định nào sai về số phức 𝑤 = 𝑧1. 𝑧̄2


A. Số phức liên hợp của 𝑤 là 8+ 𝑖.
B. Môđun của 𝑤 bằng √65.


C. Điểm biểu diễn của 𝑤 là 𝑀(8;1).
D. Phần thực của 𝑤 là 8, phần ảo là −1.(3)

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01-LỚP 12B1-12B2 -NĂM HỌC 2019-2020-GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN-0835606162


PAGE: DAYHOCTOAN.VN - YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL
A. 𝑃(−3;11).B. 𝑄(9;7). C. 𝑁(9; −1). D. 𝑀(1;11).


Câu 32.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho các vectơ 𝑎 =
(1;3;3) và 𝑏⃗ = (−2;2;1). Tích vơ hướng 𝑎 . (𝑎 − 𝑏⃗ )


bằng A. 11. B. 12. C. 9. D. 8.


Câu 33.Trong không gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho
điểm 𝐼(1;  0; −2) và mặt phẳng (𝑃) có phương trình


𝑥 +2𝑦 −2𝑧 +4= 0. Phương trình mặt cầu (𝑆) có tâm


𝐼 và tiếp xúc với mặt phẳng (𝑃) là
A. (𝑥 −1)2+ 𝑦2+ (𝑧 +2)2 =9.
B. (𝑥 −1)2+ 𝑦2+ (𝑧 +2)2 = 3.
C. (𝑥 +1)2+ 𝑦2+ (𝑧 −2)2 =3.
D. (𝑥 +1)2+ 𝑦2+ (𝑧 −2)2 =9.


Câu 34.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng đi qua𝑀(−1;2;1) và vng góc với đường thẳng 𝛥:𝑥−13 =


𝑦+2
−2 =


𝑧−4


1 có phương trình là


A. 3𝑥 −2𝑦 + 𝑧 +6=0. B. 3𝑥 −2𝑦 + 𝑧 +3=0.
C. 𝑥 −2𝑦 +4𝑧 +1=0. D. 𝑥 −2𝑦 +4𝑧 +6=0.
Câu 35.Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, vectơ nào dưới đây là
một vec tơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm


𝑀(−2;3; −1) và 𝑁(4; −5;3)?


A. 𝑢⃗⃗⃗⃗ = (6; −8; −4)1 . B. 𝑢⃗⃗⃗⃗ = (−3;2 4;2).
C. 𝑢⃗⃗⃗⃗ = (3; −4;3 2). D. 𝑢⃗⃗⃗⃗ = (2;4 2;2).


Câu 36.Chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số tự nhiên
có ba chữ số đơi một khác nhau. Xác suất để số được
chọn có tổng các chữ số là lẻ bằng


A. 40


81. B.
5


9. C.


35


81. D.
5
54.


Câu 37.Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶 có đáy 𝐴𝐵𝐶 là tam giác
đều cạnh 𝑎, 𝑆𝐴 ⊥ (𝐴𝐵𝐶), góc giữa đường thẳng 𝑆𝐵 và
mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶) bằng 60°. Khoảng cách giữa hai
đường thẳng 𝐴𝐶 và 𝑆𝐵 bằng


A. 𝑎√2
2 . B.


𝑎√15


5 . C.
𝑎√3


7 . D.
𝑎√7


7 .


Câu 38.Cho hàm số 𝑓(𝑥) có 𝑓(𝑥) =


1


(𝑥+1)√𝑥−𝑥√𝑥+1, ∀𝑥 >0 và 𝑓(1) =2√2. Khi đó∫ 𝑓(𝑥)12 𝑑𝑥 bằng


A. 4√3 −143. B. 4√3 +103.
C. 4√3 −103. D. 4√3 +4√23 −10


3.


Câu 39.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚để hàm
số 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥−2


𝑐𝑜𝑠 𝑥−𝑚 nghịch biến trên khoảng (0;
𝜋
2).


A. 𝑚 >2.B. [1≤ 𝑚 < 2


𝑚 ≤0 . C. 𝑚 ≤2. D. 𝑚 ≤0.


Câu 40.Cho hình nón có chiều cao bằng 6. Một mặt
phẳng đi qua đỉnh hình nón và cắt hình nón theo một
thiết diện là tam giác vng cân có cạnh huyền bằng


10√2. Tính thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình
nón đã cho bằng


A. 32√5𝜋


3 . B. 32𝜋. C. 32√3𝜋. D. 128𝜋.
Câu 41. Giả sử 𝑝, 𝑞 là các số thực dương thỏa mãn𝑙𝑜𝑔16𝑝 = 𝑙𝑜𝑔20𝑞 = 𝑙𝑜𝑔25(𝑝 + 𝑞). Tính giá trị của 𝑝𝑞.
A. 1


2(−1+ √5). B.
8
5. C.


1


2(1+ √5). D.
4
5.
Câu 42.Có bao nhiêu số thực m để hàm số 𝑦 =
|3𝑥4 4𝑥3 12𝑥2+ 𝑚| có giá trị lớn nhất trên đoạn


[−3;2] bằng 275
2 ?


A. 4. B. 0. C. 2. D. 1.
Câu 43.Cho phương trình 1


4𝑙𝑜𝑔√3


2 𝑥 − (2𝑚 +


1) 𝑙𝑜𝑔3𝑥 +4𝑚 −2=0 (𝑚 là tham số thực). Có tất cả
bao nhiêu giá trị ngun của 𝑚 để phương trình đã cho
có nghiệm thuộc đoạn [13;3]?


A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.Câu 44.Cho 𝐹(𝑥) = 𝑥2 là một nguyên hàm của hàm số


𝑓(𝑥). 𝑒2𝑥. Khi đó ∫ 𝑓(𝑥). 𝑒2𝑥𝑑𝑥 bằng
A. −𝑥2 +2𝑥 + 𝐶. B. −𝑥2+ 𝑥 + 𝐶.
C. 2𝑥22𝑥 + 𝐶. D. −2𝑥2 +2𝑥 + 𝐶


.


Câu 45.Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như
sau:


Số nghiệm thuộc khoảng(−𝜋3;2𝜋) của phương trình


|𝑓(2𝑐𝑜𝑠 𝑥 −1)| =2(1)


A. 8. B. 5. C. 3. D. 6.(4)

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01-LỚP 12B1-12B2 -NĂM HỌC 2019-2020-GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN-0835606162


PAGE: DAYHOCTOAN.VN - YOUTUBE: ĐẮC TUẤN OFFICIAL
Số nghiệm thuộc đoạn [−𝜋; 𝜋] của phương trình


3𝑓(2𝑠𝑖𝑛 𝑥) +1= 0


A. 4. B. 5. C. 2. D. 6.
Câu 45.2. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đồ thị như sau:


Số nghiệm thuộc đoạn [−𝜋; 𝜋] của phương trình3𝑓(2|𝑐𝑜𝑠 𝑥|) +2= 0


A. 4. B. 5. C. 2. D. 6.


Câu 46.Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) liên tục và xác định 𝑅 và
có đồ thị như hình vẽ. Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥24|𝑥|) có tất
cả bao nhiêu điểm cực trị?


A. 5. B. 7. C. 9. D. 11


Câu 46.1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như
sau:


Hàm số 𝑔(𝑥) =2𝑓3(𝑥) −6𝑓2(𝑥) −1 có bao nhiêu
điểm cực tiểu?


A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.


Câu 47.Có bao nhiêu số nguyên dương 𝑚 thỏa mãn


𝑚 ≤2020 sao cho phương trình 2. 𝑙𝑛[(𝑚 −
1). 𝑐𝑜𝑠 𝑥] − 𝑡𝑎𝑛2𝑥 + 𝑚22𝑚 =0 có nghiệm?
A. 2018. B. 2019. C. 2020. D. 2021
Câu 47.1. Phương trình 2𝑙𝑜𝑔3(𝑐𝑜𝑡 𝑥) = 𝑙𝑜𝑔2(𝑐𝑜𝑠 𝑥)
có bao nhiêu nghiệm trên khoảng (−𝜋


6;2𝜋)?
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.


Câu 47.2. Cho phương trình 2 𝑙𝑜𝑔3(𝑐𝑜𝑡 𝑥) =𝑙𝑜𝑔2(𝑐𝑜𝑠 𝑥). Phương trình này có bao nhiêu nghiệm
trên khoảng (𝝅


𝟔;
𝟗𝝅


𝟐).


A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.


Câu 47.3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚


để tồn tại cặp số (𝑥; 𝑦) thỏa mãn 𝑒3𝑥+5𝑦− 𝑒𝑥+3𝑦+1 =
12𝑥 −2𝑦, đồng thời thỏa mãn 𝑙𝑜𝑔32(3𝑥 +2𝑦 −1) −
(𝑚 +6) 𝑙𝑜𝑔3𝑥 + 𝑚2+9= 0.


A. 6. B. 5. C. 8. D. 7.


Câu 47.4. Cho phương trình 7𝑥+ 𝑚 = 𝑙𝑜𝑔7(𝑥 − 𝑚)
với 𝑚 là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của 𝑚 ∈
(−25;25) để phương trình đã cho có nghiệm?


A. 9. B. 25. C. 24. D. 26.


Câu 48.Cho hàm số 𝑓(𝑥) liên tục trên [0;1] thỏa mãn


𝑓(1− 𝑥) = 6𝑥2𝑓(𝑥3) − 6


√3𝑥+1. Khi đó ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥


1


0 bằng


A. 4. B. −1. C. 2. D. 6.


Câu 49.Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶 có đáy là tam giác 𝐴𝐵𝐶


đều cạnh 𝑎, tam giác 𝑆𝐵𝐴 vuông tại 𝐵, tam giác 𝑆𝐴𝐶


vuông tại 𝐶. Biết góc giữa hai mặt phẳng (𝑆𝐴𝐵) và


(𝐴𝐵𝐶) bằng 60°. Tính thể tích khối chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶 theo


𝑎.
A. √3𝑎3


8 . B.
√3𝑎3


12 . C.
√3𝑎3


6 . D.
√3𝑎3


4 .


Câu 50.Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) là hàm đa thức có đồ thị
hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) như hình vẽ.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚, 𝑚 ∈
𝑍, −2020< 𝑚 < 2020 để hàm số


𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥2) + 𝑚𝑥2(𝑥2+83𝑥 −6) đồng biến trên
khoảng (−3;0)


A. 2021. B. 2020. C. 2019. D. 2022.
---HẾT---

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×