Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi chuyên Địa lí Hải Dương 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (192.58 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG


ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI


Năm học: 2016 - 2017
Môn thi: Địa lí
Thời gian làm bài: 150 phút


(Đề thi gồm có 01 trang)


Câu I. (2,0 điểm)


1. Giải thích hiện tượng mùa trái ngược nhau giữa bán cầu Bắc và bán cầu Nam
vào ngày 22 tháng 6.


2. Trình bày và giải thích sự khác nhau giữa kiểu khí hậu lục địa và kiểu khí hậu
đại dương.


Câu II. (2,0 điểm)


1. Chọn địa điểm Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh để được chứng kiến 2
lần Mặt Trời lên thiên đỉnh gần nhau hơn và cảnh sắc thiên nhiên trong năm có
nhiều thay đổi ? Tại sao ?


2. Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế - xã
hội nước ta ? Chúng ta cần phải làm gì để phát triển bền vững tổng hợp kinh tế biển ?
Câu III. (1,0 điểm)Sự phân bố dân cư nước ta không hợp lý gây khó khăn gì đối với sự phát triển
kinh tế - xã hội ?


Câu IV. (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu:


Diện tích cho thu hoạch và sản lượng cà phê nhân nước ta,
giai đoạn 2000 – 2014


Năm 2000

2005

2010 2014


Diện tích (

nghìn ha

)

477

483,6

511,9 590,2


Sản lượng (nghìn tấn) 802,5

752,1

1100,5 1395,6
1. Tính năng suất cà phê (tạ/ha) qua các năm.


2. Vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường thể hiện diện tích cho thu hoạch, sản lượng
cà phê nhân giai đoạn 2000 – 2014.


3. Nhận xét và giải thích về tình hình sản xuất cà phê của nước ta giai đoạn trên.
Câu V. (2,0 điểm)


1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên ở Tây Nguyên đối với
sự phát triển cây công nghiệp lâu năm của vùng.


2. Để đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Ngun cần có các
giải pháp gì ?


--- Hết ---(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm bài)

×