Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đáp án chuyên Tiếng Anh Hải Dương 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (191.06 KB, 2 trang )

(1)

Page 1/2


UBND TỈNH HẢI DƯƠNGSỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO


ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT


CHUYÊN NGUYỄN TRÃINĂM HỌC 2016 - 2017


Môn thi: Tiếng Anh (Chuyên)A. LISTENING


Part I. (14 points): 2.0 points for each correct answer


1. to go away 2. a tan 3. fix his / the car 4. kids were fighting


5. by the birds 6. broke his leg 7. failed her / the exam


Part II. (6.0 points): 1.0 point for each correct answer


8. T 9. F 10. F 11. F 12. T 13. T


B. PHONETICS


(3.0 points): 1.0 point for each correct answer


14. B 15. A 16. B


C: GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS


I. (15 points): 1.0 point for each correct answer


17. C 18. B 19. B 20. D 21. A 22. D


23. D 24. D 25. C 26. C 27. B 28. C


29. A 30. B 31. C 32. D 33. B


II. (5.0 points): 1.0 point for each correct answer


34. INSPIRATION 35. SPECIALISE / SPECIALIZE


36. ATTENTIVELY 37. UNPREDICTABLE 38. UGLINESS


III. (5.0 points): 1.0 point for each correct answer


39. C 40. D 41. B 42. B 43. D


D. READING


I. (5.0 points): 1.0 point for each correct answer


44. D 45. G 46. A 47. B 48. F


II. (10 points): 1.0 point for each correct answer


49. B 50. A 51. D 52. D 53. B


54. B 55. B 56. D 57. D 58. CIII. (10 points): 1.0 point for each correct answer


59. A 60. D 61. D 62. D 63. C


64. B 65. C 66. A 67. D 68. C


E. WRITING


I. (5.0 points): 1.0 point for each correct answer


69. So complicated was the problem that nobody could solve it.


70. If Mr. Jacob’s son had not wanted a pet, he would not have bought the parrot.
Or, If his son had not wanted a pet, Mr. Jacob would not have bought the parrot.


71. It came as no surprise (to everybody) to hear that Caroline had not passed her driving test.
72. Attractive as the salary was, my sister refused to get the job.


73. The heavy snow made it impossible for the students to go to the mountain.(2)

Page 2/2
II. (10 points):


Dear Mai,


74. I am writing / write to tell you about my holiday (0.5 p).


75. I have been in Kuala Lumpur for two weeks now (0.5 p) and I am having / have had a good time in a beautiful
country (0.5 p).76. I spent my / the first few days visiting the Twin Towers and other tourist attractions (0.5 p).


77. I must say (that) Malaysian people are (very) friendly (0.5 p) and (they are) always ready to help (0.5 p).


78. Most places in / of Kuala Lumpur are crowded with tourists (0.5 p) (who come / are) from all over the world (0.5 p).
79. Yesterday I went shopping (0.5 p) and bought a few souvenirs for my parents and friends (0.5 p).


80. I lost my way back to the / my hotel (0.5 p) but it did not matter (0.5 p), because I discovered a fascinating market
with lots of little stalls (0.5 p) which / that sell / selling almost everything from needles to elephants (0.5 p).


81. Today, I have (just) been to a couple of art galleries (0.5 p) and met many / some / a lot of / lots of / a few
interesting people (0.5 p).


82. I guess I have spent a lot of money so far (0.5 p), but Malaysia is a great country to visit (0.5 p).


83. I have taken lots of / a lot of / many / some / a few photos (0.5 p) and I will show you when I get home on June
10th (0.5 p) .


See you again.
Trang


III. (10 points):


Mơ tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa


1. Bố cục 2.0


 Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc


 Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài


 Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận


2. Phát triển ý 1.5


 Phát triển ý có trình tự logic


 Có dẫn chứng, ví dụ, ……đủ để bảo vệ ý kiến của mình


3. Sử dụng ngơn ngữ 2.5


 Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung
 Sử dụng ngôn từ đúng văn phong/ thể loại
 Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển


4. Nội dung 2.5


 Đủ thuyết phục người đọc
 Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận


 Độ dài: Số từ khơng nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định 5%


5. Ngữ pháp, dấu câu và chính tả 1.5


 Sử dụng đúng dấu câu
 Chính tả: Viết đúng chính tả


- Lỗi chính tả gây hiểu nhầm / sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi (trừ 1% điểm của bài viết)
- Cùng một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính là một lỗi


 Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp. (Lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm /


sai lệch ý sẽ bị trừ 1% điểm bài viết.)

×