Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đáp án vào 10 Tiếng Anh Hải Dương 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (170.11 KB, 2 trang )

(1)

Page1 /1


UBND TỈNH HẢI DƯƠNGSỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO


ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT


MÔN: TIẾNG ANHNĂM HỌC 2016 - 2017


PART A: GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS
I. (3.0 points): 0.2 point for each correct answer


1. A 2. C 3. D 4. C 5. C


6. A 7. B 8. D 9. D 10. C


11. B 12. A 13. D 14. B 15. C


II. (1.0 point): 0.2 point for each correct answer


16. D 17. B 18. B 19. D 20. C


PART B: READING


I. (1.0 point): 0.2 point for each correct answer


21. B 22. C 23. A 24. C 25. D


II. (2.0 points): 0.4 point for each correct answer26. (The population of London / Its population / It is) over eight million.
Or, London / It has a population of over eight million.


27. London / It is divided into four / 4 parts.


28. (St. Paul’s Cathedral / It was designed ) by Sir Christopher Wren (,one of the most famous English architects).
29. (We can see the Houses of Parliament) in Westminster.


30. No, they don’t.
PART C: WRITING


I. (1.0 point): 0.2 point for each correct answer


31. I wish (that) I could come to your birthday party tonight.
32. The girl said (that) she lived with her family in that city.
33. The trees have not been watered since last Friday.
34. It took Jack two hours to paint the windows yesterday.


35. If Jane knew Tim’s phone number, she could / would call him.
II. (2.0 points):


Mơ tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa


1. Bố cục 0.40


 Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc


 Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận


2. Phát triển ý 0.40


 Phát triển ý có trình tự logic


 Có dẫn chứng, ví dụ, ……


3. Sử dụng ngơn ngữ 0.40


 Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung


 Sử dụng ngôn từ đúng văn phong/ thể loại


 Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển


4. Nội dung 0.50


 Đủ thuyết phục người đọc


 Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận


 Độ dài: Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định 5%


5. Ngữ pháp, dấu câu và chính tả 0.30


 Sử dụng đúng dấu câu


 Chính tả: Viết đúng chính tả- Lỗi chính tả gây hiểu nhầm / sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi (trừ 1% điểm của bài viết)
- Cùng một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính là một lỗi


 Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp. (Lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm /
sai lệch ý sẽ bị trừ 1% điểm bài viết.)


Tổng 2.0(2)×