Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (183.54 KB, 2 trang )

(1)

DAYHOCTOAN.VN


Họ và tên học sinh: ……….. Số báo danh: ………
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm)


Câu 1: Kết quả của + +


+ −


2
2


3 2 5


lim


7 8


n n


n n là
A. 3


7 B. + C.
5
8


− D. 0


Câu 2: lim(-3n3 + 5n - 2) bằngA. -3 B. + C. − D. 3


Câu 3: lim3 4.7
3.7 2


n n


n
+


− bằng
A. 1 B. 1


3 C.
4


3 D. -2


Câu 4:
3


1 2
lim


3
x


x
x

+ −


− bằng


A. 0 B. + C. 4 D. 1
4


Câu 5:

(

3 2

)0


lim 4 10


x→ x + x + bằng


A. + B. 0 C. 10 D. 15


Câu 6:
2


2 1
lim


2
x


x
x


+


− bằng


A. 2 B. − C. + D. 0


Câu 7:


2
2
1


2 3 1


lim


1
x


x x
x


→−


+ +− bằng


A. 1


2 B. 2 C. − D. +


Câu 8: lim( 2 x3 3 4)


x→− − + x− bằng


A. − B. + C. – 2 D. 2


Câu 9:


→+


− +
2
2


3 5 1


lim


2


xx x


x bằng


A. − B. + C. 3 D. 0
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG


TRƯỜNG THPT ĐỒN THƯỢNG


(Đề thi có 02 trang)


ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH
CHƯƠNG IV


LỚP 11 - NĂM HỌC 2019 - 2020


Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)(2)

DAYHOCTOAN.VN


Câu 10:

(

)→+


 


− + 


+


 


2
3 3


2


lim 3 1


. 1


x x x x x bằng


A. 6 B. -3 C. + D. 3
2


II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)


Câu 11. a, (0,5 đ) Tính giới hạn − +


− +


3
3


2 1


lim


2 3


n n
n n
b, (0,5 đ) Tính giới hạn lim 1 3


2 4.3
n


n n
+ .


Câu 12 (3,0 điểm). Tính các giới hạn sau
a, (1,0 đ)
− +
2


23 2
lim


2
x


x x


x
b, (1,0 đ)


→−


− −


− + −


3 2


3 2


2 1


lim


4 5 2


x


x xx x x


c, (1,0)

(

)→+ + + −


2


lim 3


x x x x


Câu 13 (1,0 điểm). Chứng minh rằng phương trình 4x4+2x2 − − =x 3 0 có ít nhất
hai nghiệm thuộc (-1;1).


Câu 14 (1,0 điểm). Xác định các giá trị của tham số m để hàm số


2


7 10


khi 2


( ) 2


2 1 khi 2


x xx


f x x


m x


 − +=


− − =
liên tục tại x = 2.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×