Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đáp án chuyên Tiếng anh cơ sở Phú Yên 2013-2014 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (111.2 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ N
ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề thi có 03 trang)


ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH
NĂM HỌC 2013-2014


Môn: TIẾNG ANH


Thời gian làm bài:90 phút, không kể thời gian phát đề


---HƯỚNG DẪN CHẤM THI
I. 1 point


1. A 2. D 3. A 4. B


II. 3 points


1.D 2. C 3. A 4. D 5. B 6. D


7. A 8. C 9. A 10. D 11. A 12. B


III. 1 point


1. B 2. A 3. B 4. D


IV. 1 point1. A 2. B 3. A 4. C


V. 1 point


1. T 2. F 3. F 4. T


VI. 1.25 points


1. advertisements 2. unsuccessfully 3. interesting


4. qualified 5. social


VII. 1.75 points


1. If you don’t start working now, you won’t be able to pass your exam.
2. I started studying/to study English three years ago.


3. The teacher asked me/us not to keep silent if I/we didn’t understand
4. A scholarship was given to her to the university by the government.
5. I last saw my sister in 2000.


6. Tom thanked me for helping him.


7. In spite of having a good job, he doesn’t feel happy about it.
Total mark : 10 points

×