Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi KSCL lớp 12 Vật lí Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 206 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (369.33 KB, 4 trang )

(1)

Trang 1/4 - Mã đề thi 206
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC


TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN

Mã đề thi: 206( Đề thi gồm 4 trang)ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3


Năm học: 2018-2019Môn: Vật lý 12Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)


Câu 1: Mắc một vôn kế nhiệt vào một đoạn mạch điện xoay chiều. Số chỉ của vôn kế cho biết giá trị của
hiệu điện thế


A. tức thời. B. cực đại. C. trung bình. D. hiệu dụng.
Câu 2: Chọn phương án đúng. Quang phổ liên tục của một vật nóng sáng


A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.


B. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật.


C. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật.


D. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.


Câu 3: Ánh sáng huỳnh quang của một chất có bước sóng 0,5 μm. Chiếu vào chất đó bức xạ có bước


sóng nào dưới đây sẽ khơng có sự phát quang?


A. 0,4 μm. B. 0,6 μm. C. 0,3 μm. D. 0,2 μm.


Câu 4: Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn dao động trong khơng khí là


A. do lực căng của dây treo. B. do lực cản của môi trường.


C. do dây treo có khối lượng đáng kể. D. do trọng lực tác dụng lên vật.


Câu 5: Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân khơng với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là


A. λf


c B.


c
λ


f C.


2


πc


λ


f D.


2πf
λ


c


Câu 6: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u=110 2 cos(100πt)(V), t tính bằng giây (s).
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của đoạn mạch này là


A. 220 V. B. 110 2 V. C. 220 2 V. D. 110 V.


Câu 7: Chọn nhận xét sai về quá trình truyền sóng


A. Q trình truyền sóng là q trình lan truyền dao động trong mơi trường vật chất theo thời gian


B. Q trình truyền sóng là q trình lan truyền trạng thái dao động trong mơi trường truyền sóng theo
thời gian


C. Q trình truyền sóng là quá trình lan truyền phần tử vật chất trong mơi trường truyền sóng theo
thời gian


D. Q trình truyền sóng là q trình truyền năng lượng dao động trong mơi trường truyền sóng theo
thời gian


Câu 8: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng


A. tán sắc ánh sáng B. tăng cường độ chùm sáng


C. giao thoa ánh sáng D. nhiễu xạ ánh sángCâu 9: Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện, cơng thốt electron A của kim loại, hằng số Plăng h


và tốc độ ánh sáng trong chân không c


A. 0 A


hc


  B. 0 hc


A


  . C. 0


hA
c


  . D. 0


c
hA
  .
Câu 10: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có


A. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ giao nhau.


B. hai sóng chuyển động cùng chiều, cùng pha gặp nhau.


C. hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau.D. hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số, cùng pha giao nhau.
Câu 11: Chọn câu đúng nhất. Điều kiện để có dịng điện


A. có nguồn điện. B. có hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn.(2)

Trang 2/4 - Mã đề thi 206
Câu 12: Một chất điểm dao động có phương trình x = 5cos(10t + π) (cm) (x tính bằng cm,
t tính bằng s). Chất điểm này dao động với biên độ là


A. 20 cm. B. 5 cm. C. 15 cm. D. 10 cm.


Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ =
0,55µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm khoảng cách từ hai khe tới màn là 90cm. Điểm M cách vân
trung tâm 0,66cm là:


A. vân sáng bậc 5. B. vân tối thứ 4. C. vân sáng bậc 4. D. vân tối thứ 5.


Câu 14: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là
I0= 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó là


A. 70 dB. B. 60 dB. C. 50 dB D. 80 dB.


Câu 15: Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng


A. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.


B. góc khúc xạ ln bé hơn góc tới.


C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.D. góc khúc xạ ln lớn hơn góc tới.


Câu 16: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng


A. một phần tư bước sóng. B. một bước sóng.


C. một nửa bước sóng. D. hai lần bước sóng.


Câu 17: Cơng thốt của êlectron khỏi đồng là 6,625.10-19 J. Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108 m /s, giới
hạn quang điện của đồng là


A. 0,30μ m. B. 0,55 μ m. C. 0,65 μ m. D. 0,15 μm.


Câu 18: Vật dao động điều hoà với biên độ A = 5cm, tần số f = 4Hz. Tốc độ của vật khi có li độ x = 3cm
là:


A. π (cm/s) B. 32 π (cm/s) C. 2π(cm/s) D. 16 π (cm/s)


Câu 19: Khi chiếu hai ánh sáng có tần số f1 = 1015Hz và f2 = 1,5.1015Hz vào một kim loại làm catốt của
một tế bào quang điện, người ta thấy tỉ số giữa các động năng ban đầu cực đại của các electron quang
điện là bằng 3. Tần số giới hạn của kim loại đó là


A. f0 = 1,5.1015Hz. B. f0 = 5.1015Hz. C. f0 = 7,5.1014Hz. D. f0 = 1015Hz.


Câu 20: Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R100 Ω, cuộn thuần cảm có L thay đổi được
và tụ có điện dung C, mắc mạch vào nguồn có điện áp 100 2 cos 100


6


u t   V. Thay đổi L để điện
áp hai đầu điện trở có giá trị hiệu dụng UR 100V. Cường độ dịng điện trong mạch có biểu thức là


A. i 2 cos 100

t

A. B. 2 cos 100


6


i t 
 A.


C. 2 cos 100
4


i t 


 A. D. i cos 100 t 6

 
 A.


Câu 21: Thí nghiệm giao thoa Y – âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe
a=1mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định
màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo thẳng vng góc với mặt phẳng chứa


hai khe một đoạn 0,75m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là


A. 0,50 μm B. 0,64 μm C. 0,70 μm D. 0,60 μm


Câu 22: Một con lắc lị xo có độ cứng k, nếu giảm khối lượng của vật đi 4 lần thì chu kì của con lắc sẽ


A. giảm 4 lần. B. tăng 4 lần. C. giảm 2 lần. D. tăng 2 lần.


Câu 23: Một vật nhỏ dao động điều hịa theo phương trình x = Acos2t (t tính bằng s). Tính từ t=0,
khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật bằng một nửa vận tốc cực đại là(3)

Trang 3/4 - Mã đề thi 206
Câu 24: Trong thí nghiệm Young với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm, hai khe cách nhau
0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Bề rộng miền giao thoa trên màn là 4,25 cm. Số vân tối
quan sát trên màn là


A. 20. B. 19. C. 22. D. 25.


Câu 25: Một cái bể sâu 2 m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể dưới góc tới
i=300 . Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ=1,328 và nt=1,361. Bề
rộng của quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể nằm ngang bằng:


A. 22,83 mm. B. 21,16 mm. C. 19,64mm. D. 17,99 mm.


Câu 26: Một con lắc lị xo nằm ngang gồm lị xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m = 100g,
dao động trên mặt phẳng ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là μ = 0,02. Kéo vật lệch khỏi vị trí
cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Quãng đường vật đi được từ khi bắt đầu dao động
đến khi dừng có giá trị gần bằng


A. s =25m B. s = 25cmC. s = 50m D. s = 50cm


Câu 27: Đặt điện áp 0cos 100
6


 
 


π


u U πt V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì cường độ dòng
điện qua mạch là 0cos 100


12


 
 


π


i I πt A, Hệ số công suất của đoạn mạch bằng


A. 0,71 B. 0,87 C. 0,50 D. 1,00Câu 28: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, dao động 1 có biên độ A1= 10 cm, pha ban đầu
π/6 và dao động 2 có biên độ A2, pha ban đầu -π/2. Biên độ A2 thay đổi được. Biên độ dao động tổng hợp
A có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?


A. A=2,5 3cm B. A= 3cm C. A=5 3cm D. A=2 3cm


Câu 29: Mạch dao động điện từ dao động tự do với tần số góc riêng là . Biết điện tích cực đại trên tụ
điện là q0, cường độ dịng điện cực đại I0 qua cuộn dây được tính bằng biểu thức


A. 0


0


q
I
B. I0 2q0. C. I0 = ωq0. D. I0 q02.


Câu 30: Khi mắc vào hai cực của nguồn điện điện trở R1 = 5 Ω thì cường độ dịng điện chạy trong mạch
là I1 = 5A và Khi mắc vào giữa hai cực của nguồn điện đó điện trở R2 = 2 Ω thì cường độ dịng điện chạy
trong mạch là I2 = 8 A vậy Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là


A. E = 40 V, r = 3 Ω. B. E = 30 V, r = 2 Ω. C. E = 60 V, r = 4 Ω. D. E = 20 V, r = 1 Ω.
Câu 31: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) (trong đó U0
khơng đổi, tần số f có thể thay đổi). Ban đầu f = f0 thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng, sau đó
tăng dần tần số dịng điện và giữ nguyên tất cả các thông số khác. Chọn phát biểu sai?A. Hệ số công suất của mạch giảm. B. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.


C. Cường độ hiệu dụng của dòng giảm. D. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.


Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 11cm dao động cùng
pha cùng tần số 20Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước 80cm/s. Số đường dao động cực đại và cực tiểu
quan sát được trên mặt nước là


A. 6 cực đại và 5 cực tiểu. B. 4 cực đại và 5 cực tiểu.


C. 5 cực đại và 6 cực tiểu. D. 5 cực đại và 4 cực tiểu.
Câu 33: Đặt điện áp u U 0cost (U0 và  không đổi) vào hai đầu


đoạn mạch AB như hình vẽ.


Điện áp hai đầu đoạn mạch AB sớm pha 300 so với cường độ dòng điện
trong đoạn mạch, điện áp hai đầu đoạn mạch AM lệch pha 600 so với


cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Tổng trở đoạn mạch ABAM lần lượt là 200 Ω và 100 3 Ω. Hệ
số công suất của đoạn mạch X


A. 1


2 . B.


3


2 . C. 0. D.


1


2 .


A B


R L


X(4)

Trang 4/4 - Mã đề thi 206
Câu 34: Một nguồn âm đẳng hướng phát ra từ O với công suất P. Gọi M và N là hai điểm nằm trên cùng
một phương truyền và ở cùng một phía so với O. Mức cường độ âm tại M là 40 dB, tại N là 20 dB, Coi
môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại điểm N khi thay nguồn âm tại O bằng nguồn âm có
cơng suất 2P đặt tại M là


A. 23,9 dB. B. 22,9 dB. C. 20,6 dB. D. 20,9 dB.


Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y- âng, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là D =
2m, nguồn sáng S ( cách đều 2 khe) cách mặt phẳng hai khe một khoảng d = 1m phát ánh sáng đơn sắc có
bước sóng λ = 0,75μm. Bố trí thí nghiệm sao cho vị trí của nguồn sáng S, của mặt phẳng chứa hai khe S1,
S2 và của màn ảnh được giữ cố định cịn vị trí các khe S1, S2 trên màn có thể thay đổi nhưng ln song
song với nhau. Lúc đầu trên màn thu được tại O là vân sáng trung tâm và khoảng cách giữa 5 vân sáng
liên tiếp là 3 mm. Sau đó cố định vị trí khe S1 tịnh tiến khe S2 lại gần khe S1 một đoạn Δa sao cho O là
vân sáng. Giá trị nhỏ nhất của Δa là


A. 1,0 mm. B. 2,5 mm. C. 1,8 mm. D. 0,5 mm


Câu 36: Đặt một điện áp u U 2 cos 120

t

V vào hai đầu mạch điện gồm
điện trở thuần R125 Ω, cuộn dây và tụ điện có điện dung thay đổi được
măc nối tiếp như hình vẽ. Điều chỉnh điện dung C của tụ, chọn r, L sao cho
khi lần lượt mắc vơn kế lí tưởng vào các điểm A, M; M, N; N, B thì vơn kế lần


lượt chỉ các gía trị UAM, UMN, UNB thỏa mãn biểu thức: 2UAM 2UMNUNBU. Để điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị gần nhất với
giá trị nào?


A. 6,3 μF. B. 5,5 μF. C. 4,5 μF. D. 3,8 μF.


Câu 37: Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn, có một con lắc lị xo gồm lị xo có độ cứng 40 N/m và vật nhỏ


A có khối lượng 0,1 kg. Vật A được nối với vật B có khối lượng 0,3 kg bằng sợi dây mềm, nhẹ, dài. Ban
đầu kéo vật B để lò xo giãn 10 cm rồi thả nhẹ. Từ lúc thả đến khi vật A dừng lại lần đầu thì tốc độ trung
bình của vật B bằng


A. 47,7 cm/s. B. 63,7 cm/s. C. 75,8 cm/s. D. 81,3cm/s.


Câu 38: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử Hidro, chuyển động êlectron quanh hạt nhân là chuyển
động trịn đều và bán kính quỹ đạo dừng Kr0. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có bán kính rm


đến quỹ đạo dừng có bán kính rn thì lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân giảm 16 lần. Biết


0 0


8r   rm rn 35r . Giá trị rmrn


A. 12r0. B. 15r0. C. 15r0. D. 12r0.


Câu 39: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng cùng tần số, cùng pha đặt tại hai điểm A và B, cho bước
sóng do các nguồn gây ra là λ = 5 cm. Trên nửa đường thẳng đi qua B trên mặt chất lỏng, hai điểm M và
N (N gần B hơn), điểm M dao động với biên độ cực đại, N dao động với biên độ cực tiểu, giữa M và N có
ba điểm dao động với biên độ cực đại khác. Biết hiệu MA – NA = 1,2 cm. Nếu đặt hai nguồn sóng này tại


M và N thì số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AB là


A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.


Câu 40: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài là một
biến trở R. Khi biến trở lần lượt có giá trị là R1 = 0,5 Ω hoặc R2 = 8Ω thì cơng suất mạch ngồi có cùng
giá trị. Điện trở trong của nguồn điện bằng


A. r = 1 Ω B. r = 4 Ω C. r = 0,5 Ω D. r = 2 Ω


---


--- HẾT ---


A B


R L r, C

×