Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Hà Nội 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (220.51 KB, 2 trang )

(1)

S 6 GIAO DQC VA ©AO T ^ O K I T H I CHQN HQC SINH GIOI LCfP 9 CAP THANH PHO
HA NOI NAM HOC 2016 - 2017


B E CHINH THLfC Mon: H 6 A H Q C


Ngay thi: 28/3/2017
Thai gian lam bai: 150 phut


(Be thi gSm 02 trang)
B 2 i l (3 diim)


1. Tir dung dich H2S 04 98% (kh6i lugng rieng 1,84 g/ml), dung djch HC1 5M, nuac ck va


ede dung cu can thiet, trinh bay each pha che de dugc 200 ml dung dich chua hon hgp H2S04


lMvaHCHM.


2. Neu bien phap xu li moi truang trong truang hgp tau cha dlu gap su c6 va tran dau ra
bien.


3. Sue tu tu a moi khi C 02 vao 800 ml dung dich X g6m KOH 0,5M va Ba(OH)2 0,2M.


Tim dilu kien cua a di thu dugc kh6i lugng kit tua Ion nhat.


Bhill (4diim)


1. Tien hanh thi nghiem voi cac muoi tan X, Y, Z, T thu dugc ket qua nhu sau:


Mau thu Thi nghiem Hien tugng


X hoac Z Tac dung vai dung dich chua chat Y Co ket tua tring


X hoac T Tac dung vdi dung dich chura chit Z Co khi C 02


X Tac dung voi dung dich chua chit T Co ket tua trdng


T Dun nong Co khi C 02


Biet: Mx + MT = 252; Mx + Mz = 226; Mz + MT = 266; Mz + MY = 328. Xac dinh cong thuc


cac mu6i X, Y, Z, T va viet cac phuang trinh hoa hoc minh hoa.
2. Cho thi nghiem dugc b6 tri nhu hinh ben.


a) Chi ro ch§ sai cua viec bo tri thi nghiem.
b) Sdp dat lai cac thiet bi va hoa chat de thi
nghiem hinh ben la dung, khi do viet phuang trinh
hoa hoc xay ra va cho biet phan ung do thudc loai
phan urng hoa hoc nao?


CuO'


H,Q
3. Chon cac chit X i , X2, X 3 , X4, X5, X6 thich hop va hoan thanh cac phuang trinh hoa hoc


sau:


( Q X 1 + X 2 -^Na2S04 + BaS04 + C 02 + H20.


(2) Xj + X3 -> Na2S04 + BaS04 + C 02 + H20.


(3) FeS04 + X , -> Fe2(S04)3 + S 02 + H20.(4) X2 + X5 -> BaC03 + H20.


(5) X2 + X6 BaC03 + CaC03 + H20.


(6) Xi + X5 (du) -> BaS04 + NaOH + H20.
Bhim (4,5 diim)


1. Cho 8,4 gam hon hgp A gom Al va Mg vao c6c chua 550 ml dung dich H2S04 1M (loang),


sau phan ung them tilp 500 ml dung djch B chua Ba(OH)2 0,4M va NaOH 1,6M vao c6c. Loc lay


ket tua dem nung den khli lugng khong d6i thu dugc 57 gam chat rin khan. Bilt cac phan ung
dlu xay ra hoan toan, tinh kh6i lugng moi chat trong h6n hgp A.(2)

V (ml) NaOH


2. Thuc hien thi nghiem: Cho tu tu dung dich } s4moiAi(OH),


NaOH 1M vao clc chua 200 ml dung dich A12(S04)3,


khuly dlu de cac phan ung xay ra hoan. So moi kit tua
thu dugc ph\i thuoc vao thi tich dung dich NaOH theo
do thj hinh ben. Tinh nlng do moi cua dung dich
A12(S04)3 trong thi nghiqm tren.


Bai IV (4 diim)


1. Cho 20,55 gam kim loai bari vao 100 gam dung dich chura Fe(N03)3 6,05% va A12(S04)3


8,55%. Sau khi cac phan tog xay ra hoan toan, loc bo kit tua thu dugc dung dich X. Tinh


nong do phan tram cua cac chit tan co trong dung dich X (coi nuac bay hai khong dang kl).


2. Dot chay hoan toan 1,08 gam hon hgp X glm hai chat huu ca A va B (A, B khac day
dong ding, trong do A nhilu han B mot nguySn tur cacbon). Sau ph2n tog chi thu dugc H20


va 1,12 lit C 02 (dktc). Bilt Mx= 27.


a) Tim cong thto phan tu cua A va B.


b) Tinh phan tram khoi lugng cua moi chit trong X.
Bai V (4,5 diim)


1. H6n hgp X glm propilen (C3H6), axetilen (C2H2), butan (C4Hi0) va hidro. Cho m gam X


vao binh kin (co xuc tac Ni, khong chura khong khi). Nung nong binh din phan tog hoan toan
thu dugc hon hgp khi Y . B i t chay hoan toan Y can V lit 02 (dktc) thu dugc hln hgp Z gom


khi va hai. Cho Z di tur tur qua binh dung H2S04 dac, du thly khoi lugng binh tang 7,92 gam.


Hln hgp Y lam mat mau tli da 100 ml dung dich Br21M (dung moi CC14). Biet 6,72 lit (dktc)


hon hgp X lam mat mau tli da 38,4 gam brom trong CC14. Tim gia tri cua V.


2. Cho 12,4 gam hon hop A gom canxi cacbua va canxi tac dung hit vai nuac thu dugc 5,6
lit (dktc) hon hgp khi X.


a) Tinh phan tram khoi lugng cac chat trong hln hgp A.


b) Dan toan bo hon hgp X qua hot Ni nung nong mot thai gian dugc hln hgp khi Y.
Cho Y qua binh dung dung dich brom du (dung moi CC14) M y khli lugng binh dung bromtang m gam va co 2,24 lit (dktc) hon hgp khi Z thoat ra khoi binh. Hon hgp Z co ti khli so vai
hidro la 4,5. Tim gia tri cua m.


Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; CI =35,5; K = 39;
Ca = 40; Fe = 56; Br = 80; Ba = 137.-Het-Luu y: Can bo coi thi khong giai thich gi them.


Ho va ten thi sinh: S6 bao danh:

×