Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG GDCD lớp 9 Hà Nội 2016-2017 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (194.14 KB, 1 trang )

(1)

SO GIAO DUC VA BAO TAO


HA NOI K I T H I CHQN HOC SINH GIOI LOP 9 CAP THANH PHO NAM HOC 2016 - 2017
B E CHINH THtTC Mon: GIAO B U C CONG BAN


1 Ngay thi: 28/3/2017


Thai gian lam bai: 150phut
(De thi gom 01 trang)
Cau 1 (3,5 diem)


Co y kiln cho ring: Chi ngudi trudng thanh mdi biet each tu chii va cln phai tu chii
trong moi vif c, hoc sinh con nho nen khong can tu chii.


a) Hay phan bi|n y kiln tren di lam ro tu chii la cln thilt khong chi dli vdi ngudi
trudng thanh ma con can thiet doi vdi hoc sinh.


b) Be ren luyen tinh tu chii hoc sinh phai lam gi ?
Cau 2 (3,5 diem)


An la hoc sinh kha ciia lap, trong cac buoi thao luan nhom hay lam bai tap du an
thay co giao giao ve nha, An thudng khong hop tac hoac tim each khong tham gia vi cho
ring mlt thai gian ma khong dem lai lgi ich gi.


a) Hay nhan xet viec lam va suy nghi cua An.


b) Theo em, hop tac co y nghia nhu the nao trong hoc tap va cuoc song ?
c) B i hop tac trong hoc tap dat kit qua tit, hoc sinh cln phai lam gi ?
Cm 3 (3,0 diim)


Huang hay noi xlu cac ban cung lap. Nhilu ban gdp y nhung Huang cho ring minh


khong sai vi do la quyln tu do ngon luan cua mdi ngudi.


a) Trinh bay y kiln cua em v l viec lam va suy nghi ciia Huang. Nlu la ban ciia
Huang, em hay dua ra ldi khuyen cho ban.


b) Hoc sinh cln thuc hien quyen tu do ngon luan nhu thi nao ?
Cau 4 (3,5 diim)


Nhin M y tai x l xe tai gom nhung Ion bia bi rai ra tu xe, rlt nhilu ngudi dan da
chay din giiip nhung co nhung ngudi lgi dung nhat mang ve.


Blng kiln thuc phap luat, hay nhan xet viec lam ciia nhung ngudi dan trong su viec
tren va nit ra bai hoc cho ban than.


Cau 5 (3,5 diim)


Co y kiln cho ring: Trudng hoc phai thlt chat ki luat vdi hoc sinh ma khong can co
tinh thin dan chii.


a) Hay su dung kien thuc da hoc de nhan xet y kien tren.


b) Em da thuc hien dan chu va ki luat d trudng, ldp nhu thi nao ? Tu do nit ra y nghia
cho ban Mn.


Cm 6 (3,0 diim)


Suy nghi, viec lam ciia nhung ca nhan trong cac gia dinh dudi day co diing vdi quy dinh
cua phap luat khong ? Em hay van dung kiln thuc phap luat da hoc dl giai thich.


a) Bilt xudng san xult thuc phlm cua ong Vu chuyen lam hang gia, Thiiy dinh


khilu nai len Uy ban nhan dan xa nhung b l me Thiiy ngan can vi sg bi ong Vu tra thu.


b) Thdi gian gin day, vg chlng anh Tung thudng xuyen cai nhau vi anh Tung bit vg
nghi viec ca quan dl d nha cham soc bo me chlng va con cai.


c) Ban Huyln cho ring: Kinh doanh la quyln tu do cua mli ngudi nhlm thu lgi nhuan
cho ca nhan, vi vay khong phai thuc hien trach nhiem doi vdi Nha nude.


Hit

×