Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi HSG Sinh học lớp 9 huyện Lai Vung, Đồng Tháp 2014-2015 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (441.1 KB, 2 trang )

(1)

UBND HUYỆN LAI VUNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9


NĂM HỌC 2014 – 2015ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 02 trang)


MÔN THI: SINH HỌC


Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 07/12/2014


Câu 1. (3,0 điểm)


a) Một học sinh thực hiện thí nghiệm về q trình thốt hơi nước ở thực vật
và thu được kết quả như hình sau:


Quan sát thí nghiệm trong hình trên và cho biết:


- Vì sao túi nilơng trùm lên cây có lá bị mờ sau 1 giờ?


- Thí nghiệm trên đã chứng minh điều gì về q trình thốt hơi nước ở
thực vật.


- Nêu ý nghĩa của hiện tượng trên đối với đời sống của thực vật.


b) Giới thực vật được chia thành những ngành nào? Trong các ngành đó,
ngành nào là tiến hóa nhất. Hãy kể tên các bậc phân loại nhỏ hơn ngành.Câu 2. (3,0 điểm)


a) Nông dân trồng cam quýt thường đem tổ kiến vàng về buộc trên cây
trong vườn cam quýt. Vì khi có mặt kiến vàng sẽ khơng xuất hiện kiến hôi (loại
kiến đen làm cam quýt sượng, mất nước); kiến vàng cũng tiêu diệt rầy chổng
cánh (đối tượng truyền bệnh vàng lá gân xanh trên cây có múi) và sâu vẽ bùa.


Hãy nêu tên và những ưu điểm của biện pháp phòng trừ sâu bệnh được nêu
trong ví dụ trên.


b) Thế nào là sinh sản hữu tính? Vì sao nói sinh sản hữu tính có ưu thế hơn
sinh sản vơ tính?


Câu 3. (3,0 điểm)(2)

b) Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, chúng ta cần thực hiện và cần tránh
những hoạt động nào?


c) Q trình tiêu hóa bao gồm những hoạt động nào?
Câu 4. (3,0 điểm)


a) Hãy nêu cơ chế điều hoà lượng đường trong máu ổn định của tuyến tụy.
b) Thế nào là thụ tinh, thụ thai? Có ý kiến cho rằng trẻ đồng sinh cùng
trứng có thể cùng giới tính hay khác giới tính. Ý kiến này đúng hay sai? Vì sao?
Câu 5. (3,0 điểm)


a) Nêu điểm khác nhau về kết quả của quá trình nguyên phân so với quá
trình giảm phân khi cùng xuất phát từ một tế bào 2n ban đầu.


b) Một gen có chiều dài bằng 5100 A0 và có T = 600 nuclêôtit.


- Xác định số nuclêôtit các loại còn lại của gen.


- Nếu gen này xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit A - T bằng một
cặp nuclêôtit G - X thì số nuclêơtit từng loại của gen sau đột biến sẽ là bao
nhiêu?


Câu 6. (3,0 điểm)


a) Thế nào là lai phân tích? Lai phân tích có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản
xuất nông nghiệp?


b) Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả
tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu
dục và quả vàng, dạng tròn với nhau thu được F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó
kiểu hình quả vàng, bầu dục chiếm 1/4 trong tổng số cây F1. Biết các gen quy
định màu quả và dạng quả nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau.


- Biện luận, tìm kiểu gen của bố mẹ.


- Xác định tỉ lệ các loại kiểu gen và kiểu hình của các cây con F1.
Câu 7. (2,0 điểm)


a) Nêu các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền.


b) Bệnh mù màu ở người do gen lặn m nằm trên NST giới tính X qui định
(khơng có trên NST giới tính Y). Hãy biện luận, xác định kiểu gen của 4 thành
viên trong gia đình sau đây: bố mẹ đều nhìn màu bình thường; họ sinh được 1
con trai nhìn màu bình thường và 1 con trai mù màu.


--- HẾT ---Họ và tên thí sinh: ... Số báo danh: ...
Chữ ký của giám thị 1: ... Chữ ký của giám thị 2: ...

×