Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Đáp án đề thi Đề thi học kì 2 môn tiếng Nhật lớp 9, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (262.23 KB, 6 trang )

(1)

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
Trường THCS Nguyễn Tri Phương


ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 9 NĂM HỌC 2018- 2019
MÔN : TIẾNG NHẬT


Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM( Đáp án này gồm 2 trang)Câu Ý Nội dung Điểm


1


1. C 0.2


2. C 0.2


3. D 0.2


4. B 0.2


5. D 0.2


6. B 0.2


7. D 0.2


8. C 0.29. B 0.2


10. B 0.2


11. C 0.2


12. B 0.2


13. D 0.2


14. A 0.2


15. C 0.2


16. B 0.2


17. A 0.2


18. C 0.2


19. D 0.2


20. C 0.2


21. B 0.2


22. A 0.2


23. B 0.224. D 0.2


25. C 0.2


26. C 0.2


27. D 0.2


28. D 0.2


29. D 0.2


30. B 0.2


31. A 0.2(2)

33. A 0.2


34. C 0.2


35. B 0.2


36. D 0.2


37. A 0.2


38. D 0.2


39. B 0.2
(3)

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
Trường THCS Nguyễn Tri Phương


ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 9 NĂM HỌC 2018- 2019
MÔN : TIẾNG NHẬT


Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


MA T ẬN ĐỀ IỂM T AN I D NG -
H ĐỀ


TL TN TL TN TL TN TL TN


Trình tự 0 1 0 1 0 0.5 0 0 2.5


Thói quen 0 1 0 1 0 0.5 0 0 2.5


Tương lai 0 1 0 1 0 0.5 0 0 2.5


Thời thơ ấu 0 1 0 1 0 0.5 0 0 2.5
(4)

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
Trường THCS Nguyễn Tri Phương


ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 9 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN : TIẾNG NHẬT - NGHE


Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên :……….. Lớp: 9/…


Điểm Chữ kí Giám thị 1 Chữ kí Giám thị 2 Nhận xét của giáo viên


Câu 1: Hãy nghe câu hỏi từ CD rồi viết câu trả lời về bản thân mình bằng Tiếng Nhật:
(0.5 điểm)


1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...


Câu 2: Hãy nghe CD và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: (0.5 điểm)(5)

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
Trường THCS Nguyễn Tri Phương


ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 9 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN : TIẾNG NHẬT - NGHEThời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM


( Đáp án này gồm 1 trang)Câu 1: Hãy nghe câu hỏi từ CD rồi viết câu trả lời về bản thân mình bằng Tiếng Nhật:
(0.5 điểm)


1. たべてくださいといいます。


2 いしゃになりたいです。


3. あそびました。


4. 3年前からです。


5. はい、そうです。
Câu 2: Hãy nghe CD và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: (0.5 điểm)(6)

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
Trường THCS Nguyễn Tri Phương


ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 9 NĂM HỌC 2018 - 2019
MƠN : TIẾNG NHẬT - NĨI


Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)Chủ đề:


1. おいたち


何をしましたか。どうでしたか。...


2. しゅうかん


いつも何をしますか。...


3. しょうらい

×