Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đáp án đề thi Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Mã đề 132 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (706.58 KB, 1 trang )

(1)


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG


KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019
Mơn thi: TIẾNG ANH 9 NN1


Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
(Mỗi câu đúng 0,2 điểm)


Câu Mã đề 132 Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485


1 B C C B


2 C C C D


3 D B A C


4 B D C C


5 A B B A


6 D D B B


7 C A B D


8 C D D D


9 D B B C10 C B C A


11 B C C A


12 C C A D


13 C A A D


14 A A D A


15 A B A B


16 B A B B


17 A C B B


18 C A C C


19 A A A B


20 A C A A


21 A B A D


22 A B D D


23 C C D A


24 D C B C25 C D C A


26 B D A D


27 B B D A


28 C B A B


29 B D B B


30 B A D C


31 D B C A


32 B C B A


33 D B C A


34 A D C D


35 A A D C


36 A D B D


37 B D D A


38 A B A B


39 C A D D


×