Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (322.92 KB, 1 trang )

(1)

Trang 1/1 - Mã đề thi 196


DAYHOCTOAN.VN PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 11


NĂM HỌC 2019 - 2020


Mơn: TỐN - Lớp 11 - Chương trình chuẩn
THẦY NGUYỄN ĐẮC TUẤN Thời gian: 15 phút (Không kể thời gian phát đề)


YOUTUBE: NGUYỄN ĐẮC TUẤN THẦY
Câu 1. Nghiệm của phương trình: 2 cos 3


2
x


là:


A. 2 ,


3


x   kk .B. 2 ,
6


x   kk . C. 4 ,
6


x   kk . D. 4 ,
3


x   kk .


Câu 2. Phương trình lượng giác 2cosx 20 có nghiệm là:


A.


x 2


4
2
4


k


x k


  

  





. B.2
4
3


2
4


x k


x k


  
  





. C.
3


2
43
2
4


x k


x k


  

  





. D.
5


2
4


5
2


4


x k


x k


  

  





.


Câu 3. Phương trình: sin 2 60 0
3


o
x

 


  có nhghiệm là:


A. 3


2 2


k


x   . B. xk. C.


3


x  k. D. 5 3


2 2


k
x     .
Câu 4. Nghiệm của phương trình sinx 1là:


A. xk. B. 3


2


x  k. C.


2x   k. D. 2


2


x   k  .
Câu 5. Tìm số nghiệm nguyên dương của phương trình sin

3 9 2 16 80

0


4
 


x x x
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.


Câu 6. Hỏi trên đoạn

0; 2

phương trình sin 1
2


x có bao nhiêu nghiệm ?


A. 4. B. Vơ số. C. 1. D. 2.


Câu 7. (THPT Trực Ninh B- Nam Định- KT Giữa HKI) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương
trình: cos 3 2


3 x m 


  có nghiệm. A. 2 m 3. B.   3 m 3. C. 0 m 3. D. m3.
Câu 8. Giá trị đặc biệt nào sau đây là đúng


A. cos 1


2


x  x  k. B. cos 0


2


x   xk .


C. cos 1 2


2


x     xk  . D. cos 0 2


2


x   xk  .Câu 9. (THPT - Chu Văn An - Hà Nội - Lần 3 -2018) Phương trình sin 2 sin


3 6


xx
   


    có bao
nhiêu nghiệm trong đoạn

0; 2

? A. 1. B. 2. C. 4. D. 0 .


Câu 10. Giải phương trình sin 2 1


3 2


 


 


x


.


A. 412
    



x k


k


x k
.B. 5412
   

  





x kk


x k
. C. 4 212 2
   

  



x k


k


x k


 


  . D. 5412


  

  





x k


k


x k
.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×