Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (260.8 KB, 12 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNHMã đề thi: 100


(Đề gồm có 0 trang)


ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

NĂM HỌC 2017-2018Mơn Tốn - Lớp 12


Thời gian làm bài: 90 phútHọ và tên:

. . . .

Số CMND:

. . . .

Số báo danh:

. . . .


Câu 1.

Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?A

y

=

sin

x

cos 3

x

B

y

=

cos 2

x

C

y

=

sin

x

D

y

=

sin

x

+

cos

x. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

B

. Ta có

cos

(

2

x

) =

cos 2

xnên hàm số

y

=

cos 2

x

là hàm số chẵnCâu 2.

Trong các khai triển sau, khai triển nào sai?A

(

1

+

n

)

n

=

n


k=0

C

k


n

x

n−k B

(

1

+

n

)

n

=n

k=0

C

k


n

x

k
C

(

1

+

n)

n

=

n


k=1


C

kn

x

k D

(

1

+

n

)

n

=

C

0n

+

C

n1

x

+

C

2n

x

2

+

...

+

C

nn

.

x

n


. . . .Lời giải.

Đáp án đúng

C

.Câu 3.

Tính giới hạn

I

=

lim

2

n

+

1n

+

1


A

I

=

12

B

I

= +

C

I

=

2

D

I

=

1. . . .Lời giải.

Đáp án đúng

C

.Câu 4.

Hàm số

y

=

(

x

2

)1

x2


có đạo hàm là:A

y

0

=

2

(

x

2

)

B

y

0

=

x


2

+

2

x(

1

x

)

2 C

y0

=

x

2

+

2

x(

1

x)

2 D

y0

=

x

2

2

x(

1

x

)

2


. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

C

.

y

0

=

2

(

x

2

) (

1

x

) + (

x

2

)2


(

1

x

)

2

=−x

2

+

2

x(

1

x

)

2Câu 5.

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ

Oxycho véctơ

v

= (

1; 2

)

điểm

A

(

3; 5

)

. Tìm tọa độ của các điểm

A

0

là ảnh


của

A

qua phép tịnh tiến theo

v

.
A

A

0

(

2; 7

)

B

A

0

(

2; 7

)

C

A

0

(

7; 2

)

D

A

0

(

2;

7

). . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

A

. Giả sử

A

0

(

a

;

b

) =

T

−→v

(

A

)

−−→

AA

0

=

v

a

3

=

1b

5

=

2
a

=

2b

=

7

A
(2)

Câu 6.

Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số dương x, y.A

log

a

xy

=

log

a

x

+

log

a

y

B

log

a


xy

=

log

a

(

x

y

)


C

log

a

xy

=

log

a

x

log

a

y

D

log

ax


y

=log

a

xlog

a

y. . . .Lời giải.

Đáp án đúng

C

.Câu 7.

Tìm tập nghiệm của phương trình

4

x2

=

2

x+1


A

S

=

{

0; 1

}

B

S

=

1


2

; 1

C

S

=(1

52

;
1

+

5


2)D

S

=

1;

1


2

. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

B

. PT

2

2x2

=

2

x+1

2

x

2

=

x

+

1"x

=

1x

=

12S

=

1
2

; 1


Câu 8.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Số các đỉnh hoặc các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng


A

lớn hơn hoặc bằng 4

B

lớn hơn 4

C

lớn hơn hoặc bằng 5

D

lớn hơn 5. . . .Lời giải.

Đáp án đúng

A

. Tứ diện có 4 đỉnh và 4 mặtCâu 9.

Cho hình chóp

S

.

ABC

SA

,

SB

,

SC

đơi một vng góc với nhau và

SA

=

2

3;

SB

=

2,

SC

=

3.

Tính thể


tích khối chóp

S

.

ABC.A

V

=

6

3

B

V

=

4

3

C

V

=

2

3

D

V

=

12

3. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

C

. Thể tích khối chóp

S

.

ABClà:

V

=

16

SA

.

SB

.

SC

=


1


6

.2

3.2.3

=

2

3Câu 10.

Cho khối nón có bán kính đáy

r

=

3

và chiều cao

h

=

4.

Tính thể tích

V

của khối nón đã cho.
A

V

=

16π

3

B

V

=

16π

C

V

=

4

D

V

=

4

π. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

D

. Thể tích khối nón là

V

=

13

π

r2

h

=

13

π
3

2

.4

=Câu 11.

Tìm tập xác định của hàm số sau

y

=

cot

x2 sin

x

1


A

D

=

R

\

n

k

π;

π6

+

k

2π;


π6

+

k

2π;

k

Z


oB

D

=

R

\
π
6

+

k

2π;
6

+

k

2π;

k

Z
C

D

=

R

\

;

π6

+

k

2

π

;


5

π6

+

k

2

π

;

k

Z

D

D

=

R

\

k

π;

π3

+

k

2π;

(3)

. . . .
Lời giải.

Đáp án đúng

C

. Hàm số xác định khi(sin

x

6

=

12


sin

x

6

=

0


x

6

=

π6

+

kx

6

=6

+

kx

6

=

k

π


Câu 12.

Phương trình

sin 2

x

=
22

có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng

(

0;

π

)

?A

4

B

3

C

2

D

1. . . .Lời giải.

Đáp án đúng

C

. PT2

x

=

π4

+

k


2

x

=4

+

k


x

=

π8

+

k

πx

=8

+

k

π(

k

Z

)

x

(

0;

π

)0

<

π8

+

k

π

<

π


0

<8

+

k

π

<

π1


8

<

k

<9


858

<

k

<


3


8k

=

1k

=

0x

=8x

=
8

Câu 13.

Một tổ có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 6 học sinh đi lao động, trong đó 2


học sinh nam?A

C

62

+

C

94 B

C

26

.

C

94 C

A

26

.

A

49 D

C

92

.

C

64


. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

B

.

Phải chọn 2 học sinh nam và 4 học sinh nữ

Theo quy tắc nhân số cách chọn làC

62

C

94

(Cách).Câu 14.

Hàm số

f

(

x

) =

x

2

1

khix

1x

+

mkhix

>

1

liên tục tại điểm

x

0

=

1

khi m nhận giá trịA

m

=

1

B

m

=

2

C

m bất kì

D

m

=

−1. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

D

.

Ta có

limx→1+

f

(

x

) =

x

lim

1+

x


2

1
=

0, limx→1−

f

(

x

) =

x

lim

1

(

x

+

m

) =

1

+

m

,

f

(

1

) =


1

2

1

=

0

để hàm số liên tục tại

x

0

=

1

thì

limx→1+

f

(

x

) =

x

lim

1

f

(

x

) =

f

(

1

)

0

=

1

+

m

m

=

1Câu 15.

Cho hình chóp

S

.

ABCD

có đáy

ABCDlà hình bình hành. Gọi

d

là giao tuyến của hai mặt phẳng

(

SAD

)


(

SBC

)

. Khẳng định nào sau đây đúng?A

d

qua

S

và song song với

AB.

B

d

qua

S

và song song với

BC.C

d

qua

S

và song song với

BD.

D

d

qua

S

và song song với

DC.. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

B

. Vì

BC

//

ADnên

(

SAD

)

(

SBC

) =

dtrong đó

d

qua

S

và song song với

BC.
(4)

A

H

là trọng tâm tam giác

ABC.

B

H

là tâm đường tròn nội tiếp tam giác

ABC.C

H

là trung điểm cạnh

AC.

D

H

là trung điểm cạnh

AB.. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

D

. Vì

BC⊥SABC⊥CA

BC⊥

(

SAC

)

BC⊥SC

O

là tâm đường trịn ngoại tiếp tam giác
SBC

SA⊥

(

ABC

)

H

là trung điểm của

ABCâu 17.

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên

(

;

+

)

?A

y

=

−x

4

+

3

x

2

2

x

+

1

B

y

=

x

+

12

x

2C

y

=

x

3

+

x

2

2

x

+

1

D

y

=

x

3

+

3. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

C

. Hàm số

y

=

−x

3

+

x

2

2

x

+

1

y

0

=

3

x

2

+

2

x

2

<

0

(

∀x

R

)Câu 18.

Hàm số

y

=

−x

3

+

3

x

2

1

đồng biến trên khoảng:A

(

0; 2

)

B

(

; 0

)

(

2;

+

)

C

(

1;

+

)

D

(

0; 3

). . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

A

. Ta có

y

0

=

3

x

2

+

6

x

=

3

x

(

x

2

)

y

0

>

0

0

<

x

<

2

Suy ra hàm số đồng biếntrên khoảng

(

0; 2

)Câu 19.

Hàm số

y

=

x

4

+

2

x

3

2017

có bao nhiêu điểm cực trị?A

2

B

1

C

0

D

3. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

B

. Ta có

y

0

=

4

x

3

+

6

x

2

=

2

x

2

(

2

x

+

3

)

Suy ra

h

=

AB

=

1

đổi dấu lần qua điểm

x

=

3
2

,suy ra hàm số có 1 cực trịCâu 20.

Cho bảng biến thiên của hàm số

y

=

f

(

x

)

.x

1

0

1

+f

0

(

x

)

+

0

0

+

0f

(

x

)

010

Mệnh đề nào sau đây sai?A

Giá trị lớn nhất của hàm số

y

=

f

(

x

)

trên tập

R

bằng 0


B

Giá trị nhỏ nhất của hàm số

y

=

f

(x)

trên tập

R

bằng

−1C

Hàm sốy

=

f

(

x

)

nghịch biến trên

(

1; 0

)

(

1;

+

)D

Đồ thị hàm sốy

=

f

(

x

)

không có đường tiệm cận.. . . .
(5)

Câu 21.

Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

y

=

−x

3

+

3

x

2

1

trên đoạn

[

3; 1

]

lần lượt là:
A

1;

1

B

53; 1

C

3;

1

D

53;

−1. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

D

. Ta có:

y

0

=

3

x

2

+

6

x

=

0

x

=

0x

=

0

y

(

3

) =

53,

y

(

1

) =

1,

y

(

0

) =

1,

y

(

2

) =

3Max[−3;1]

y

=

53,

[

Min

−3;1]

y

=

1Câu 22.

Đồ thị hàm số

y

=

2

xx

2

1

có số đường tiệm cận làA

2

B

1

C

3

D

4. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

D

. Hàm số có tập xác định

D

= (

;

1

)

(

1;

+

)

Ta có

limx→+∞


2

x

x

2

1

=

2, lim

x→−∞

2

x
x

2

1

=


2

Đồ thị hàm số có 2 TCN Mặt khác

x

2

1

=

0

x

=

1x

=

1

Đồ thị hàm số có 2 TCĐCâu 23.

Hàm số

y

=

−x

3

+

3

x

2

1

có đồ thị nào sau đây?A

Hình 3

B

Hình 2

C

Hình 1

D

Hình 4. . . .Lời giải.

Đáp án đúng

C

.Câu 24.

Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng

y

=

x

+

1

và đường cong

y

=

2

x

+

4x

1

.

Khi đó hồnh độ trung điểmI của đoạn thẳng MN bằngA

2

B

1

C

2

D

1. . . .Lời giải.

Đáp án đúng

D

. Phương trình hồnh độ giao điểm là

2

x

+

4x

1

=

x

+

1


x→1−


x

2

2

x

5

=

0

x

=

1

±

6M

1

+

6; 2

+

6

,

N

1

6; 2

6

I

(

1; 2

)Câu 25.

Cho

x

=

a

p

a

3

avới

a

>

0,

a

6

=

1.

Tính giá trị của biểu thức

P

=

log
(6)

A

P

=

0

B

P

=

53

C

P

=23

D

P

=

1. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

B

. Ta có

x

=

a

p

a

3

a

=

a

53

P

=

loga

a5


3

=

53
Câu 26.

Tìm tập xác định của hàm số

y

=

−x

2

+

3

x

+

4


13

+

2

xA

D

= (

−1; 2

]

B

D

= [

1; 2

]

C

D

= (

; 2

]

D

D

= (

1; 2

). . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

A

. Điều kiện

−x

2

+

3

x

+

4

>

02

x

0

1

<

x

<

4x

2

TXĐ:

D

= (

1; 2

]Câu 27.

Cho các số thực dương a,b. Mệnh đề nào sau đây đúng?A

log

2

2


3a


b

3

=

1

+
13

log

2

a13

log

2

b

B

log

2


2

3

ab

3

=

1

+13

log

2

a

+

3log

2

bC

log

2

2


3a


b

3

=

1

+13

log

2

a

+


13

log

2

b

D

log

2


2

3

ab

3

=

1

+13

log

2

a

3log

2

b. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

D

. Ta có

log

2

23ab

3

=

log

2

2

+

log

23a

log

2

b

3

=

1

+

13

log

2

a

3log

2

bCâu 28.

Trên hình 2.13, đồ thị của ba hàm số

y

=

a

x

,

y

=

b

x

,

y

=

c

x

(a

,

b

,

c

là ba số dương khác 1 cho trước) được vẽtrong cùng một mặt phẳng tọa độ. Dựa vào đồ thị và các tính chất của lũy thừa, hãy so sánh ba số

a,

b

cA

c

>

b

>

a

B

b

>

c

>

a

C

a

>

c

>

b

D

a

>

b

>

c
. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

C

.

Dựa vào hình 2.13, ta thấy rằng: Hàm số

y

=

a

x

là hàm số đồng biến; hàm sốy

=

b

x

,

y

=

c

x

là các hàm số nghịch biến Suy ra

a

>

1

y

=

a

x

Gọi

B

(

1;

y

B

)

thuộc đồ thị hàm số

y

=

b

x

y

B

=

1b


C

(

1;

y

C

)

thuộc đồ thị hàm số

y

=

c

x

y

C

=1c

Dựa vào đồ thị, ta có

y

B

>

y

C

y

C

=1c

Vậy hệ số

a

>

c

>

bCâu 29.

Giải bất phương trình sau

log 15(

3

x

5

)

>

log 1


5(

x

+

1

)A

53

<

x

<

3

B

1

<

x

<

3

C

1

<

x

<5

(7)

. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

A

. BPT
3

x

5

>

0x

+

1

>

0


3

x

5

<

x

+

1

(x

>

53

,

x

>

1x

<

353

<

x

<

3Câu 30.

Cho hình chópS

.

ABCD

có đáy

ABCD

là hình bình hành.

M

là trung điểm

SB

G

là trọng tâm của tam


giác

SBC. Gọi

V

,

V

0

lần lượt là thể tích của các khối chóp

M

.

ABC

G

.

ABD

,

tính tỉ số

V
V

0
A

VV

0

=


32

B


V


V

0

=43

C


V


V

0

=53

D


V


V

0

=2


3. . . .
Lời giải.

Đáp án đúng

A

. Gọi

H

K

lần lượt là hình chiếu của

M

G

xuống

(

ABCD

)

Ta có

V


V

0

=13

MH

.

S

ABC

13

GK

.

S

ADB


=3


2

.1


2

S

ABCD

1


2

S

ABCD


=

32Câu 31.

Trong khơng gian, cho hình chữ nhật

ABCD

AB

=

1

AD

=

2.

Gọi

M

,

Nlần lượt là trung điểm của AD


và BQuay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích tồn phầnS

tp

của hình trụ
đó.. . . .


Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích tồn phầnS

tp

của hình trụ đó.Lời giải.

Đáp án đúng

B

.Hình trụ có bán kính đáy

r

=

AD2

=22

=

1

, chiều cao

h

=

AB

=

1

Diện tích tồn phần hình trụ làS

tp

=

rl

+

r

2

=

2π.1.1

+

2π.1

2

=Câu 32.

Tính đường kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng

a

3E

6

a

F

3

a2

G

a

3

H

3

a. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

D

. Đường kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương là

d

=

2

r

=
r
a

3


2


+

a

32


+

a

32


=3

aCâu 33.

Cho dãy số

(

u

n

)

thỏa mãn

u

1

=

2


u

n+1

=u

n

+


2

1


1

2

1

u

n


,

∀n

N

.

Tính

u


2018

.A

u

2018

=

7

+

5

2

B

u

2018

=

2

C

u

2018

=

7

5
2

D

u

2018

=

7

+
2. . . .Lời giải.

Đáp án đúng

A

.

Ta có

tan

π


8

=

2

1

suy ra

u

n+1

=
u

n

+

tan


π8


1

tan

π8

.

u

n(8)

tan

ϕ

u

2

=u

1

+

tanπ


8


1

tan

π8

.

u

1


=tan

ϕ

+

tan

π


81

tan

ϕ. tan

π8=

tan

ϕ

+

π8

Do đó

u

3
tan

ϕ

+

2.

π


8

u

ntan

ϕ

+

n

.

π


8

Vậyu

2018

=

tan

ϕ

+

2017.

π


8


=

tan

ϕ

+

π8
=

u

2

=2

+

2

1


1

2

2

1=

7

+

5

2Câu 34.

Cho hình chóp

S

.

ABCD

có đáy

ABCD

là hình thang,AD

//

BC

,

AD

=

3

BC

.

M

,

N

lần lượt là trung điểm


AB

,

CD

.

G

là trọng tâm. Mặt phẳng

(

GMN

)

cắt hình chóp

S

.

ABCD

theo thiết diện làA

Hình bình hành

B

∆GMN

C

∆SMN

D

Ngũ giác. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

A

. Do

MN

//

AD

nên giao tuyến của

(

SAD

)

(

GMN

)

song song với

AD

Khi đó qua


G

dựng đường thẳng song song với

AD

cắt

SA

SD

lần lượt tại

Q

P

Thiết diện là hình thang

MNPQ

Lại có


PQ

=

23

AD

=

2

BC

Mặt khác

MN

=BC

+

AD2

=BC

+

3

BC
2

=

2

BC

Suy ra

PQ

=

MNdo đó thiết diện là hình bìnhhànhCâu 35.

Cho hàm số

y

=

2

m

+

1m

x

(m là tham số) thỏa mãn trên đoạn

max

[2;3]

y

=13

. Khi đó mệnh đề nào sau đâyđúngA

m

[

0; 1

]

B

m

[

1; 2

]

C

m

(

0; 6

)

D

m

(

3;

2

). . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

A

. Xét hàm số

y

=

f

(

x

) =

2

mx

+

1−x

+

m

trên

[

2; 3

]

f0

(

x

) =

2

m

2

+

1(

−x

+

m

)

2

>

0

Suy ra

f

(

x

)


là hàm số đồng biến trên

[

2; 3

]

Max[2;3]

f

(

x

) =

f

(

3

) =6

m

+

1
m

3

Mặt khác

Max

[2;3]

y=

13

suy ra6

m

+

1m

3

=


1


318

m

+

3

=

−m

+

3

m

=

0Câu 36.

Cho hàm số

y

=

f

(

x

) =

x x

2

1

x

2

4

x

2

9

. Hỏi đồ thị hàm số

y

=

f

0

(

x

)

cắt trục hoành tại bao


nhiêu điểm phân biệt?A

3

B

5

C

7

D

6. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

D

. Phát họa đồ thị hàm số

f

(

x

)

(hình vẽ) Đồ thị hàm số cắt trục hồnh tại 7 điểm Từ đó


suy ta hàm số có 6 điểm cực trị nên

f

0

(

x

) =

0

có 6 nghiệm Hay đồ thị hàm số

y

=

f

0

(

x

)

cắt trục hoành tại 6 điểmphân biệtCâu 37.

Cho hàm số

y

=

−x

3

+

6

x

2

9

x

+

4

có đồ thị

(

C

)

. Gọi d là đường thẳng đi qua giao điểm của

(

C

)

với trục


tung. Để

d

cắt

(

C

)

tại 3 điểm phân biệt thì d có hệ số góc k thỏa mãn:A
k

>

0k

6

=

9

B
k

<

0k

6

=

−9

C

9

<

k

<

0

D

k

<

0. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

B

. Ta có

(

C

)

Oy

= (

0; 4

)

d

:

y

=

kx

+

4

PT hoành độ giao điểm là

−x

3

+

6

x

2

9

x

+

4

=


kx

+

4

x x

2

6

x

+

9

+

k=

0

x

=

0g

(

x

) =

x

2

6

x

+

9

+

k

=

0

Để d cắt

(

C

)

tại 3 điểm phân biệt thì

g

(

x

) =

0có 2 nghiệm phân biệt khác 0

0

=

9

9

k

>

0


g

(

0

) =

9

+

k

6

=

0


k

<

0
(9)

Câu 38.

Cho hàm số

y

=

ax

+

bx

1

có đồ thị cắt trục tung tại

A

(

0; 1

)

,

tiếp tuyến A tại có hệ số góc

3

. Khi đó giá trị a,b thỏa mãn điều kiện sau:A

a

+

b

=

0

B

a

+

b

=

1

C

a

+

b

=

2

D

a

+

b

=

3. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

D

.

Khi

x

=

0

y

=

1

b1

=

1

b

=

1

Tiếp tuyến tại A có hệ số góc3

y

0

(

0

) =

−a

b(

0

1

)

2

=

3

a

+

b

=

3Câu 39.

Một người mỗi đầu tháng đều đặn gửi vào ngân hàng một khoản tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất


0,6% mỗi tháng. Biết đến cuối tháng thứ 15 thì người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền T gần với số tiền nào


nhất trong các số sau?A

635.000

B

535.000

C

613.000

D

643.000. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

A

. Bài toán tổng quát “Một người, hàng tháng gửi vào ngân hàng số tiền là a đồng, Biết lãi


suất hàng tháng là m. Sau n tháng, người tiền mà người ấy có là

T

n

=

a
m

.

(

1

+

m

)

n

1.

(

1

+

m

)

” Áp dụng công


thức với

n

=

15;

m

=

0, 6%T

n

=

10000000a

=

h

10000000.0, 6%(

1

+

0, 6%

)

15

1

i

(

1

+

0, 6%

)635000

đồngCâu 40.

Tìm tất cả các giá trị của tham số

m

bất phương trình

4

x−1

m

(

2

x

+

1

)

>

0

có nghiệm với

x

RA

m

0

B

m

(

0;

+

)C

m

(

0; 1

)

D

m

(

; 0

)

(

1;

+

). . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

A

. Đặt

t

=

2

x

>

0

ta có

t
2


4

m

(

t

+

1

)

>

0

g

(

t

) =t

2


4

(

t

+

1

)

>

m(do

t

>

0

) Bất PT có


nghiệm với

x

R

minx>0

g

(

t

)

>

m

Xét

g

(

t

) =1


4t

2


t

+

1

(

t

>

0

)

ta có

g0

(

t

) =

2

t

(

t

+

1

)

t

2


4

(

t

+

1

)

2

=t

2

+

2

t4

(

t

+

1

)

2

>

0

(

∀t

>

0

)


Do đó hàm số đồng biến trên

(

0;

+

)

Lập BBT suy ra

m

0

là giá trị cần tìmCâu 41.

Lăng trụ tam giác

ABC

.

A

0

B

0

C

0

đều có góc giữa hai mặt phẳng

(

A

0

BC

)

(

ABC

)

bằng

30

. Điểm M nằm


trên cạnh

AA

0

. Biết cạnh

AB

=

a

3

, thể tích khối đa diện

MBCC

0

B

0

bằng
A

3

a3


4

B


3

a

3

32

C


3

a

3

24

D


2

a

3


3. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

A

. Do

AA

0

//

BB

0

V

M0.BCB0C0

=

V

A0BCC0B0

=

V

V

A0.ABC

=

V

V3


2

V3

(với V là thểtích của khối lăng trụ) Dựng

AH⊥BClại có

AA

0

⊥BC

BC⊥

(

A

0

H A

)

Do đó Khi đó

AA

0

=

AH

tan 30

=

a

3


2V

=

AA

0

.

S

ABC

=a

3


2

.

a

3

2

34

=9


8

a3

VM.BCC0B0

=

2


3

.9


8

a3

=

34

a3

(10)

A

V

=

πa3

23

B

V

=

π

a3

2

C

V

=

43

π

a3 D

V

=

π

a

3


2. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

A

. Dễ thấy

ABC

là tam giác vuông cân tại

B, do đó

OA

=

OB

=

OC(với

O

là trung điểm


của

AC) Ta có

BC⊥

ABBC⊥SA

BC⊥AB

1

,

lại do

AB

1

⊥SB

AB

1

⊥B

1

C

Do đó

AB

1

C

vng tại

O

nên

OA

=

OC

=


OB

1

Vậy

O

là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

ABCC

1

B

1

Do đó

R

=AC2

=
a

22

V

=4


3

π

R3

=

π

a

323Câu 43.

Cho tam giác

ABC

đều cạnh 3 và nội tiếp trong đường trịn tâm

O,

AD

là đường kính của đường trịn tâm


O. Thể tích của khối trịn xoay sinh ra khi cho phần tơ đậm (hình vẽ bên) quay quanh đường thẳng

AD

bằngA

V

=

9

38

π

B

V

=23

38

π

C

V

=23

3
24

π

D

V

=5

3


8

π. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

B

. Bán kính đường trịn ngoại tiếp tam giác là:

R

=

BC2 sin

A

=30


2 sin 60

=

3

Độ dài đườngcao là

AH

=

AB

sin

B

=

3
32

Khi quay quanh đường thẳng

AD

Thể tích hình cầu tạo thành là:

V

1

=


4


3

π

R3

=

3


Thể tích khối nón tạo thành là:

V

2

=
1


3

π

r2

h

=

13

π

HB2

.

AH

=

238

π

3Câu 44.

Tìm hệ số của số hạng chứa

x

3

trong khai triển

1

2

x

+

2015

x

2016

2016

x

2017

+

2017

x

2018

60
A

−C

3


60 B

C

360 C

8.

C

360 D

−8.

C

360


. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

D

. Ta có

1

2

x

+

2015

x

2016

2016

x

2017

2017

x

2018

60


=

60


k=0


(

1

2

x

)

k

(

...

)

80−k

Số hạngchứa

x

3

trong khai triển là hệ số

x

3

trong khai triển

(

1

2

x

)

80

.

(

...

)

0

Khi đó số hạng chứa

x

3

trong khai triển là:
C

603

(

1

)

80−3

.

(

2

x

)

3

=

8.

C

603

x

3Câu 45.

Cho hàm số

f

(

x

)

có đồ thị là đường cong

(

C

)

biết đồ thi của

f

0

(

x

)

như hình vẽ. Tiếp tuyến của

(

C

)

tại


điểm có hồnh độ bằng 1 cắt đồ thi

(

C

)

tại hai điểm

A,

B

phân biệt lần lượt có hồnh độ

a,

b. Chọn khẳng định đúng


trong các khẳng định sau:A

4

a

b

≥ −

4

B

a

b

0

C

a

,

b

<

3

D

a

2

+

b

2

>

10. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

D

. Đồ thị hàm số

y

=

f

0

(

x

)

cắt trục hoành tại 3 điểm

x

=

±

1;

x

=

3

f

0

(

1

) =

0

Suy


ra phương trình tiếp tuyến của

(

C

)

tại

x

=

1

(

d

)

:

y

=

f

(

1

)

Bảng biến thiên Dựa vào BBT, ta thấy đồ thị hàm số


y

=

f

(

x

)

cắt đường thẳng

y

=

f

(

1

)

tại 2 điểm

A,

B

phân biệt có hồnh độ lần lượt là

x

A

=

a

<

1

x

B

=

b

>

3

.Vậy

a

2

+

b

2

>

10Câu 46.

Cho

a

,

b

là các số thực và

f

(

x

) =

a

ln

2017

x

2

+

1

+

x

+

bx

sin

2018

x

+

2

. Biết

f

5

logc6=

6

, tính giá trị của


biểu thức

P

=

f

6

logc5

với

0

<

c

6

=

1
(11)

. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

A

. Ta có

5

logc6

=

6

logc5

=

x

⇒ −

6

logc5

=

−x

Khi đó

f

(

−x

) =

a

.ln

2017
x

2

+

1

x


bx

sin

2018

x

+

2

=

a

.ln

2017

1x

2

+

1

+

x

bx

sin
2018

x

+

2

=

h

a

.ln

2017

x

2

+

1

+

bx

sin

2018

x

+

2

i

+

4

Mặt khác

f

(

x

) =6

P

=

f

(

−x

) =

f

(

x

) +

4

=

6

+

4

=

2Câu 47.

Cho các số thực

x

,

y

,

z

thỏa mãn

3

x

=

5

y

=

15


2017x

+

y

−z

. Gọi

S

=

xy

+

yz

+

zx. Khẳng định nào đúng?A

S

(

1; 2016

)

B

S

(

0; 2017

)

C

S

(

0; 2018

)

D

S

(

2016; 2017

). . . .Lời giải.

Đáp án đúng

C

. Ta có

3

x

=

5

y

=

15


2017x

+

y

−z

=

kvà

2017x

+

y

z

=

t

suy ra


3

=

k1x5

=

k1y15

=

k1t

Khi đó3.5

=

k1t

k1x

.

k1
y

=

k1t

k1x

+


1y

=

k1t

t

(

x

+

y

) =

xy

2017

(

x

+

y

)

z

= (

xy

)

Vậy

xy

+

yz

+

xz

=

2017S

(

0; 2018

)Câu 48.

Cho

0

x

,

y

1

thỏa mãn

2017

1−x−y

=

x2

+

2018y

2

2

y

+

2019

.

Gọi

M

,

m

lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ


nhất của biểu thức

S

=

4

x

2

+

3

y4

y

2

+

3

x
+

25

xy

.

Khi đóM

+

m

bằng bao nhiêu?A

136


3

B

391


16

C

383


16

D

25


2


. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

B

. Ta có

2017

1−x−y

=

x2

+

2018


y

2

2

y

+

20192017

1−y

2017

x

=x

2

+

2018(

1

y

)

2

+

2018

2017x

x

2

+

2018=2017

1−y

h

(

1

y

)

2

+

2018

i

f

(

x

) =

f

(

1

y

)

Xét hàm số

f

(

t

) =

2017

t

t

2

+

2018=

t

2

.2017

t

+

2018.2017

t

,f

0

(

t

) =

2

t

.2017

t

+

t

2

.2017

t

. ln 2017

+

2018.2017

t

. ln 2017

>

0;

∀t

>

0

Suy ra

f

(

t

)

là hàm đồng biến trên

(

0;

+

)f

(

x

) =

f

(

1

y

)

x

+

y

=

1

Lại có

P

=

4

x

2

+

3

y

4

y

2

+

3

x

+

25

xy

=

16

x

2

y

2

+

12

x

3

+

12

y

3

+

34

xy16

x

2

y

2

+

12

h

(

x

+

y

)

3

3

xy

(

x

+

y

)

i

+

34

xy

=

16

x

2

y

2

+

12

(

1

3

xy

) +

34

xy

=

16

x

2

y

2

2

xy

+

12

1

=

x

+

y2

xy

xy

14

nên đặt

t

=

xy
0;

1


4
khi đó

P

=

f

(

t

) =

16

t

2

2

t

+

12

Xét hàm số

f

(

t

) =

16

t

2

2

y

+

12

trên
0;

1


4ta được
min


"
0;

1


4


#

f(

t

) =

f
1


16=

191


16


max


"
0;

1


4


#

f(

t

) =

f

1


4=

25


2
Câu 49.

Cho hình chóp

S

.

ABCD

có đáy

ABCD

là hình bình hành.

I

nằm trên cạnh

SC

sao cho

IS

=

2

IC. Mặt phẳng


(

P

)

chứa cạnh

AI

cắt cạnh

SB

,

SD

lần lượt tại

M

,

N. Gọi

V

0

,

V

lần lượt là thể tích khối chóp

S

.

AMI Nvà

S

.

ABCD.


Tính giá trị nhỏ nhất của tỷ số thể tích

V
(12)

. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

C

. Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD Gọi

H

=

SK

AI

qua H kẻ

d

//

BD

cắt

SB

,

SD


lần lượt tại

M

,

N

Xét tam giác

SACIS


IC

.AC


OC

.OHSH

=

1


OH


SC

=


1


4SH


SC

=


45

MN

//

BDSM


SB

=


SN


SD

=


SH


SO

=


4


5

Ta cóV

S.AMI


V

S.ACD


=

SM


SB

.


SI


SC

=


2


3

.


SM


SBV

S.AMIV

S.ABCD


=

13

.SM


SBV

S.AN I


V

S.ACD


=

SN


SD

.


SI


SC

=


2


3

.


SD


SDV

S.AN I


V

S.ABCD


=

13

.
SNSD

Suy ra


V

0

V

=


1


3SM


SB

+


SN


SD=


1


3

.4


5

+


4


5=

8


15Câu 50.

Cho hình chóp

S

.

ABCcó mặt đáy là tam giác đều cạnh bằng 2 và hình chiếu của

S

lên mặt phẳng

(

ABC

)


điểm

H

nằm trong tam giác

ABC

sao cho Biết tổng diện tích mặt cầu ngoại tiếp các hình chóp

S

.

H AB

,

S

.

HBC

,

S

.

HCA


1243

π

. Tính thể tích khối chóp

S

.

ABC.A

V

S.ABC

=92

B

V

S.ABC

=43

C

V

S.ABC

=

4

a3 D

VS.ABC

=

4. . . .


Lời giải.

Đáp án đúng

B

.

Gọi

r

1

,

r

2

,

r

3

lần lượt là bán kính đường trịn ngoại tiếp

∆H AB

,

∆HBC

,

∆HCA

Theođịnh lí Sin, ta có tương tự
r

2

=2

3


3r

3

=

1
Gọi

R

1

,

R

2

,

R

3

lần lượt là bán kính mặt cầu ngoại tiếp các hình chópS

.

H AB

,

S

.

HBC

,

S

.

HCA

Đặt

SH

=

2

x

R

1

=r


r

2
1

+


SH

2

4

=
x

2

+

4;

R


2

=rx

2

+

34

R

3

=

x

2

+

1

Suy ra


S

=

S

1

+

S

2

+

S

3

=

R

21

+

R

22

+

R

23

=

3

x

2

+

19
3
=

124π3

x

=2

33

Vậy thể tích khối chóp

S

.

ABCV

=

13

.

SH

.

S

∆ABC

=


1


3

.4

3


3

.2

2

34

=4


3Chú ý:“Cho hình chóp

S

.

ABCcó SA vng góc với đáy và

R

ABC

là bán kính đường trịn ngoại tiếp tam giác

ABCR

=
rR

2


∆ABC

+SA

2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×