Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đáp án đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 8 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Mã đề 1B - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (216.28 KB, 1 trang )

(1)

KEY (1B)


I/ MULTIPLE CHOICE: (48 pts) Mỗi câu đúng được 2 điểm, sai không cho điểm.


1.C 2.B 3.C 4.A


5.D 6.A 7.A 8.B


9.B 10.D 11.A 12.D


13.B 14.C 15.D 16.B


17.A 18.B 19.D 20.C


21.B 22.D 23.C 24.B


II/ WRITING: (16 pts) Mỗi câu đúng được 2 điểm, sai chính tả trừ 1 điểm, sai ngữ pháp
không cho điểm..


25. They shouldn’t wear hats in the pagoda.


26.Although the girl worked hard, her stepmother wasn’t happy.
27. We enjoy visiting museums when we have leisure time.


28. Children like Tet because it’s a long holiday; moreover, they can also receive lucky
money


29. While the tortoise was running, the hare was sleeping.


30. Some years ago the laboratory in my school was worse equipped than now.
31. Could you carry my basket for me, please?32. How much is a dish of coloured sticky rice?/ How much does a dish of
five-coloured sticky rice cost?


III/ LISTENING: (16 pts) Mỗi câu đúng được 2 điểm, sai không cho điểm.


33.A 34.B 35.A 36.D

×