Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi HSG Địa lí lớp 9 huyện Lai Vung, Đồng Tháp 2014-2015 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (242.77 KB, 2 trang )

(1)

UBND HUYỆN LAI VUNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9


NĂM HỌC

2014

2015ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 02 trang)


MƠN THI: ĐỊA LÝ


Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 07/12/2014


Câu 1.(2,0 điểm)


Quan sát hình 1 và kiếnthức đã học, hãy cho biết:


Hình 1. Bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á
a) Tọa độ địa lý của các điểm B, C v à Đ.


b) Một chiếc máy bay xuất phát từ thủ đô Hà Nội bay đến thủ đô Ban-đa
Xê-ri Bê-ga-oan của Bru-nây. Hỏi máy bay đó phải bay theo h ướng nào?


Câu 2. (3,0 điểm)


Dựa vào hình 2 hãy cho biết:


a) Hình vẽ thể hiện hiện tượng địa lí nào?
b) Trình bày về hiện tượng đó.c) Nếu Trái đất không tự quay quanh trục
mà vẫn quay quanh Mặt trời thì hiện tượng gì sẽ
xảy ra trên bề mặt Trái đất. Giải thích?


Câu 3. (2,0 điểm) Hình 2


a) Để sản xuất ra khối lượng nơng sản lớn, có giá trị cao, nền nơng nghiệp
tiên tiến ở đới ơn hịa đã áp dụng những biện pháp gì?


b) Nêu sự khác nhau về đặc điểm c ư trú của con người ở một số vùng núi
trên thế giới.


21/3


23027’B


23027’N
00


22/12


22/6


Nam
Bắc


23/9(2)

Câu 4.(3,5 điểm)a) Trình bày những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên của Châu Á trong sản
xuất và đời sống?


b) Vì sao các nước Châu Á phát triển mạnh các ngành công nghiệp nhẹ?
Câu 5. (3,0điểm)


Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:


a) Cho biết vùng Biển Đông của Việt Nam giáp với vùng biển của những
quốc gia nào?


b) Chứng minh Biển Đơng của Việt Nam có ý nghĩa chiến l ược về kinh tế,
an ninh quốc phòng?


c) Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hònđảo, dù nhỏ nhưng lại có ý
nghĩa rất lớn?


Câu 6.(3,0 điểm)


a) Việc phát triển dịch vụ điện thoại v à Internet đã tác động như thế nào
đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta?


b) Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích hiện
trạng phát triển ngành du lịch của nước ta thời gian qua.


Câu 7.(3,5 điểm)


Cho bảng số liệu:


Tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo khu vực kinh tế của nước ta


( đơn vị: tỉ đồng )
Năm Nông –Lâm–Thủy sản Công nghiệp –Xây dựng Dịch vụ


1990 16252 9513 16190


1995 62219 65820 100853


1997 80826 100595 132202


2000 108356 162220 171070


2002 123383 206197 206182


a) Lựa chọn một dạng biểu đồ thích hợp nhất và giải thích tại sao có sự lựa
chọn này?


b) Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch c ơ cấu ngành kinh tế trong GDP theo
dạng thích hợp nhất đã chọn.


c) Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch c ơ cấu ngành kinh tế trong GDP
theo biểu đồ đã vẽ.


--- HẾT


---Họ và tên thí sinh: ... Số báo danh: ...
Chữ ký của giám thị 1: ... Chữ ký của giám thị 2: ...


Lưuý: -Thí sinh đượcsử dụng Atlat Địa lý Việt Nam của nhà xuất bản giáo dục Việt
Namđể làm bài.


×