Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi HSG Sinh học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (418.94 KB, 2 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN THỌ XN


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Theo chương trình trường học mới)


KỲ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN
NĂM HỌC : 2017 - 2018.


Môn: Sinh học - Lớp 8


Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 08 tháng 4 năm 2018


(Đề thi có 02 trang gồm 08 câu )


Câu 1. (2,5 điểm):


a. Trình bày tính chất của cơ, ý nghĩa của sự co cơ.


b. Trong một giờ học thể dục có một bạn học sinh do vận động gắng sức liên
tục và kéo dài nên đã dẫn tới hiện tượng mỏi các bắp cơ. Bằng kiến thức đã học em
hãy giải thích hiện tượng trên.


c. Để tăng cường khả năng sinh công của cơ và giúp cơ hoạt động dẻo dai ta
cần phải làm gì?


Câu 2. (2,5 điểm):


a. Cho biết đặc điểm sinh thái của một số lồi cá ni ở ao, hồ nước ngọt như sau:


- Mè trắng: ăn thực vật nổi, sống ở tầng nước mặt.


- Mè hoa: ăn động vật nổi, sống ở tầng nước mặt.


- Trắm cỏ ăn thực vật thủy sinh, sống ở tầng nước mặt và tầng giữa.
- Cá chép ăn tạp, sống ở tầng đáy.


- Cá trôi ăn vụn hữu cơ, sống ở tầng đáy.


Có thể ni tất cả các lồi cá trên trong một ao được khơng? Vì sao?


b. Khi gặp điều kiện sống bất lợi (như thiếu thức ăn, nơi ở, bạn tình, ánh sáng...)
các sinh vật sẽ xảy ra hiện tượng gì?


Câu 3. (2,5điểm):


Cho sơ đồ một lưới thức ăn như hình vẽ, gồm các sinh vật sau: Cây cỏ, rắn,
gà, ếch nhái, vi sinh vật, đại bàng và châu chấu.


a. Hãy hoàn thành lưới thức ăn trên theo thứ tự từ 1 đến 7 bằng các loài sinh
vật đã cho ở trên.


b. Xác định các bậc tiêu thụ cho các mắt xích dinh dưỡng của lưới thức ăn
trên.


2


1


3 45


6


7(2)

Câu 4. (2,5 điểm):


Sau đây là khả năng chịu nhiệt của hai loài sinh vật:


Loài sinh vật Giới hạn dưới Điểm cực thuận Giới hạn trên


Cá rô phi Việt Nam 50C 300C 420C


Loài chuột cát -500C 100C 300C


a. Vẽ trên cùng một sơ đồ giới hạn sinh thái của hai lồi trên
b. Lồi nào có vùng phân bố rộng hơn? Giải thích.


Câu 5. (3,5 điểm):


a. Phân biệt các loại tật khúc xạ. Cần làm gì để phòng ngừa tật cận thị học
đường.


b. Hiện nay có rất nhiều bạn học sinh mắc tật cong vẹo cột sống, theo em tại
sao và cần phải làm gì để phòng ngừa tật này ở học sinh?


Câu 6. (2,0 điểm):Trong một khu bảo tồn có diện tích 5000 ha. Người ta theo dõi số lượng cá
thể của một loài sinh vật trong quần thể vào năm thứ nhất ghi nhận được mật độ cá
thể trong quần thể là 0,25 cá thể/ha. Đến năm thứ hai, đếm được số lượng cá thể là
1350. Biết tỉ lệ tử vong của quần thể là 2% năm. Hãy xác định:


a. Tỉ lệ sinh sản theo phần trăm của quần thể.
b. Mật độ của quần thể vào năm thứ hai.
Câu 7.(3,0 điểm):


a. Trình bày nội dung các mối quan hệ giữa những sinh vật khác lồi. Cho ví
dụ minh họa.


b. Trong các nhân tố: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, nhân tố nào có vai trị quan
trọng nhất đối với sự sống của sinh vật? giải thích.


Câu 8.(1,5 điểm):


Vì sao giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái ? Nêu
các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật.

×