Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi HSG Vật lí lớp 8 huyện Lai Vung, Đồng Tháp 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.99 KB, 2 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN LAI VUNG


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8


NĂM HỌC 2015 – 2016ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN THI: VẬT LÝ


Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 14/06/2016
Họ và tên thí sinh:... Số báo danh:...
Chữ ký của giám thị 1:... Chữ ký của giám thị 2:...


NỘI DUNG ĐỀ THI
(Đề thi có 02 trang, gồm 7 câu)
Câu 1 (4,0 điểm).


Một ô tô đi từ A đến B, trên 1


2quãng đường đầu đi với vận tốc v1, trên
1
2


quãng đường sau đi với vận tốc v2. Một xe tải đi từ B đến A, trong


1


2 thời gian


đầu đi với vận tốc v1, trong
12 thời gian sau đi với vận tốc v2. Biết v1=20km/h và


v2=60km/h.


a) Tính vận tốc trung bình của xe ơ tơ và của xe tải trên cả quãng đường
chuyển động.


b) Biết nếu xe tải đi từ B xuất phát muộn hơn 30 phút so với xe ơ tơ đi từ
A thì hai xe đến đích cùng một lúc. Tính chiều dài quãng đường AB.


Câu 2 (3,0 điểm).


Một cái bình thơng nhau gồm 2 ống hình trụ giống nhau ghép liền đáy.
Người ta đổ vào bình thơng nhau một ít nước, sau đó bỏ vào trong đó một quả
cầu bằng gỗ có khối lượng 20g thì mực nước mỗi nhánh dâng lên thêm là 2mm.
Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Hãy tính thể tích phần khối gỗ bị
chìm trong nước và tiết diện ngang mỗi ống hình trụ của bình thông nhau.


Câu 3 (3,0 điểm).


Để đưa một vật khối lượng m=200kg lên độ cao h=10m người ta dùng hệ
thống Palăng gồm một ròng rọc cố định, một ròng rọc động. Lúc này lực kéo
dây để nâng vật lên là F=1200N. Hãy tính:


a) Hiệu suất của hệ thống Palăng trên.


b) Cơng hao phí khi sử dụng hệ thống Palăng trên. Cơng hao phí này dùng
để làm gì?Câu 4 (1,0 điểm).(2)

A
B


I


S C


D
Câu 5 (3,0 điểm).


Thả một thỏi đồng có nhiệt độ 1500C vào một bình nước, khi đó nước trong
bình tăng nhiệt độ từ 100C đến 400C. Nếu thả thêm vào bình một thỏi đồng
giống như trên nhưng ở nhiệt độ 2000C thì nhiệt độ nước trong bình khi cân
bằng nhiệt là bao nhiêu? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và mơi trường bên
ngoài.


Câu 6 (2,0 điểm).


Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12kg nóng lên thêm 200C sau
1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển hoá
thành nhiệt năng của đầu búa khi hoạt động. Tính cơng và cơng suất của búa.
Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K


Câu 7 ( 4,0 điểm).


Ở hình bên, có AB và CD là hai gương
phẳng song song và quay mặt phản xạ vào
nhau cách nhau 40cm. Đặt điểm sáng S cách


A một đoạn SA=10cm. SI song song với AB,
cho SI = 40 cm.


a) Trình bày cách vẽ một tia sáng xuất
phát từ S phản xạ trên gương AB ở M, phản
xạ trên gương CD tại N và đi qua I.


b) Tính độ dài các đoạn AM và CN.


--- HẾT ---

×