Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Ngữ văn lớp 8 huyện Lai Vung, Đồng Tháp 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (129.97 KB, 1 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN LAI VUNG


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8


NĂM HỌC 2015 – 2016ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN THI: NGỮ VĂN


Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 13/06/2016
Họ và tên thí sinh:... Số báo danh:...
Chữ ký của giám thị 1:... Chữ ký của giám thị 2:...


NỘI DUNG ĐỀ THI
(Đề thi có 1 trang, gồm 2 câu)
Câu 1 (8,0 điểm).


Chiếc lá vàng


“Một chiếc lá vàng tự bứt khỏi cành rơi xuống gốc.
Cái gốc tròn mắt ngạc nhiên hỏi: - Sao sớm thế ?


Lá vàng giơ tay lên chào, cười và chỉ vào những lộc non”


(Những câu chuyện ngụ ngôn chọn lọc – NXB Thanh Niên 2003)


Suy nghĩ của em về ý nghĩa được gợi ra từ câu chuyện trên.


Câu 2 (12,0 điểm).


Khát vọng tự do là một trong những tư tưởng phổ biến trong nhiều tác


phẩm thơ ca Việt Nam hiện đại trước 1945. Em hãy làm sáng tỏ điều đó qua hai
đoạn thơ sau:


Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ,
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm.
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,


Để làm trò lạ mắt thứ đồ chơi,


Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.


(Trích Nhớ rừng - Thế Lữ)
Và:


Ta nghe hè dậy bên lòng


Mà chân muốn đạp tan phịng, hè ơi!
Ngột làm sao, chết uất thôi


Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!


(Trích Khi con tu hú - Tố Hữu)


--- HẾT ---


×