Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (197.61 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
TRƯỜNG THPT VINH LỘC Mơn: Tốn. Thời gian: 180 phút


ĐỀ SỐ 07 (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4,0 điểm)


a) Cho hàm số y 1
x


= có đồ thị là đường cong

( )

C và điểm 5 5;
6 4


I− 


 . Viết phương trình đường
thẳng d đi qua I và cắt

( )

C tại hai điểm M, N sao cho I là trung điểm của MN.


b) Tìm m để đường thẳng cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt


sao cho bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng với .
Câu 2: (4,0 điểm)


a) Giải phương trình: cos 2 3 cos sin 3 0


3


xx x


++ − =


  


b) Giải phương trình:

(

2

)8 12 3 2 9 0.


xx+ x− + x− =


Câu 3: (4,0 điểm)


a)

Giải hệ phương trình(

)

(

)2 2


3 2 2 2


2 2 1 1 (1)


, .


3 2 6 2 2 0 (2)


x x x y y


x y


x x y x y + + + = + − −


− + − − − =





b) Cho sáu thẻ, mỗi thẻ ghi một trong các số của tập E=

1; 2;3; 4;6;8

(các thẻ khác nhau ghi các số
khác nhau). Rút ngẫu nhiên ba thẻ, tính xác suất để rút được ba thẻ ghi ba số là số đo ba cạnh của
một tam giác có góc tù.


Câu 4: (3,0 điểm) Cho hình chóp S ABCD. có ABCD là hình thoi cạnh a,góc 0


60 .


BAD= SA vng góc


với đáy. Góc giữa SC và đáy bằng 0


60 . Tính thể tích khối chóp S ABCD. và khoảng cách giữa hai đường
thẳng chéo nhau SB và AC theo a.


Câu 5: (3,0 điểm)Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD là hình vng cạnh a. Cạnh bên SA vng góc với đáy,
cạnh bên SC tạo với mặt phẳng (ABCD) một góc 600. Gọi M là trung điểm cạnh SC.


a) Gọi ( )P là mặt phẳng qua AM và song song với BD. Tính diện tích thiết diện của ( )P với hình chóp


.


S ABCD.


b) Mặt phẳng (P) chia hình chóp S ABCD. thành hai phần, tính tỷ số thể tích của hai phần đó.


Câu 6: (2,0 điểm)

. Cho

, , ,2 2 20


1


a b c d
a b c+ + =


. Chứng minh rằng:

2 2 2 2 2 2


3 3
2


a b c


b +c +c +a +a +b

.---HẾT---( )

d :y= +x 1

( )

P :y=x2−2x+ +m 1 M N,


OMN 5 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×