Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Đề thi Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 101 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (924.21 KB, 6 trang )

(1)

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT


(Đề thi có 06 trang)


ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1NĂM HỌC 2018 - 2019MƠN TỐN


Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu)


Họ, tên học sinh:...SBD: ... Mã đề 101
Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A

3;1; 2

, B

2; 3;5

, C

4; 2; 3 

. Tọa độ điểm D


để ABCD là hình bình hành là


A.

 5; 2;10

. B.

3; 6; 4

. C.

1;0;6

. D.

5;2; 10

.


Câu 2: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a và độ dài đường sinh bằng 3a. Diện tích xung quanh của
hình nón đã cho bằng A. 3

a2. B. 6a2. C. a2. D. 2 2a2.


Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A

1;5; 2

B

3; 3; 2

. Độ dài đoạn thẳng AB


A. 6 . B. 2 5 . C. 80. D. 4 5 .


Câu 4: Cho hàm số yf x

 

có đồ thị như hình vẽ.


Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?A.

0;2

. B.

2;2

. C.

1;1

. D.

 

1;2 .


Câu 5: Cho cấp số cộng

 

un có số hạng đầu u12 và u617. Tổng của 2019 số hạng đầu bằng


A. 6113532. B. 6121608. C. 6115551. D. 6117570.
Câu 6: Cho hàm số yf x( ) có bảng biến thiên như sau


Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là


A. 1 . B. 4 . C. 3. D. 2 .


Câu 7: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới
đây?


A. y   x3 x 1. B. yx33x5.


C. yx3x2 x 1. D. y  x4 x2 1.


Câu 8: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy 2a2 và chiều cao
3a


A. V 2a3. B. V 6a2.


C. V 6a3. D. V 2a2.


Câu 9: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R?


A. y  x3 3x1. B. yx33x2.C. y  x3 3x23x2. D. yx3.
Câu 10: Tập xác định của hàm số


2019


2 2018


( 4 3)


  


y x x


O x


2
1
1
y


32
1(2)

A. R\ 1;3

 

. B. (;1] [ 3; ). C. (;1) ( 3; ). D.

 

1;3 .
Câu 11: Giá trị 2


2
4
lim


2


x
x


x

 bằng A. 1 . B. 4. C. 0. D. 4 .


Câu 12: Thể tích khối trụ có bán kính đáy R và chiều cao h


A. V R h2 . B. 1 2


3

V R h. C. V 4R h2 . D. 4 2


3
V R h.


Câu 13: Cho khối trụ có thể tích bằng 2

a3 và bán kính đáy bằng a. Diện tích tồn phần của khối trụ đã


cho bằng A. 4a2. B. 3

a2. C. 5

a2. D. 6a2.


Câu 14: Số nghiệm nguyên của bất phương trình: log (50,4 x2) log 0,4

3x6A. 3. B. 2. C. 4. D. vô số.


Câu 15: Cho 3a 5, khi đó
25


log 27 bằng A. 2


3a. B.


2
3


a


. C. 32a. D.


3
2


a


.
Câu 16: Đồ thị hàm số y  x4 x2 1 có bao nhiêu điểm cực trị có tung độ là số âm?


A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.


Câu 17: Đạo hàm của hàm số y2019x


A. ' 2019


ln 2019


x


y . B. y' 2019 .ln 2019 x . C. y' 2019 x. D. y  x2019x1.
Câu 18: Với a b, là hai số thực dương tuỳ ý, log 10.

a b3 5

bằng


A. 1 5log a3logb. B. 5loga3logb. C. 1 3log a5logb. D. 3loga5logb.


Câu 19: Cho hình chóp tam giác S ABC. có D là trung điểm SB, E là điểm trên cạnh SC sao cho
2

SE CE. Kí hiệu V1, V2 lần lượt là thể tích khối chóp A BDEC. và S ADE. . Tính tỉ số 1
2


V
V .


A. 1


3. B. 2 . C.


3


2. D.


2
3.
Câu 20: Họ nguyên hàm của hàm số f x( ) cos x x 2


A. ( )d sinx3 3


f x x x C B.


3
( )d s inx


3

  


f x x x C


C.


3
in


( )d x


3


s 


 


f x x x C D.

f x x( )d sinx 2 x C


Câu 21: Hàm số f x

 

có bảng biến thiên sau


Hàm số đạt cực đại tại


A. x5. B. x1. C. x 2. D. x 1.


Câu 22: Cho hai khối nón

 

N1 ,

 

N2 chung đỉnh, chung đường cao h2 cm, có đường trịn đáy cùng
tâm và cùng nằm trên một mặt phẳng, bán kính 2 đáy lần lượt là 2 cm, 3 cm. Thể tích phần khơng gian
ở giữa hai khối nón là


A. 2

 

cm3


3 . B.

 3


10 cm . C. 4

 

cm3


3 . D.

 3


10 cm


3 .(3)

Số nghiệm nhiều nhất có thể có của phương trình 2f

2x3

 4 0 là


A. 3. B. 1 . C. 4 . D. 2 .


Câu 24: Phương trình

 2 4 6


2


5 x  x log 64 có bao nhiêu nghiệm?


A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.


Câu 25: Có bao nhiêu giá trị ngun của m để phương trình sau có nghiệm cos 1sin cos 2
 


x


m


x x ?


A. 2 . B. 7 . C. 4 . D. 5.


Câu 26: Diện tích mặt cầu bán kính 6cm bằng


A.

 

2


72 cm . B.

 

2


36 cm . C.

 

2


144 cm . D.

 

2
288 cm .
Câu 27: Cho khối chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng 3a. Thể tích của khối chóp đó bằng


A.


3


9 2


4


a


. B.


3
27 2


4


a


. C.


3
2


4


a


. D.


3
9 2


2a


.
Câu 28: Cho hàm số yf x

 

liên tục trên đoạn

3;4

và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.


Gọi Mm lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn

3;4

. Giá trị của
2
M m bằng A. 9. B. 3. C. 0. D. 3.


Câu 29: Tính thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là 3a, 4a và 5a.


A. V 20a3. B. V 60a3. C. V 10a3. D. V 30a3.


Câu 30: Biết F x

 

là một nguyên hàm của hàm f x

 

e5xF

 

0 1. Tính 1


5


 
 
 
F .


A. 1 1


5 5


  
 
 
e


F B. 1 4


5 5

  
 
 
e


F C. 1


5 5


  
 
 


e


F D. 1 6


5 5

  
 


 
e
F


Câu 31: Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD là hình vng cạnh 2a, SA3aSA vng góc với
đáy. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SCAD


A. 6


5


a


. B. 6 13


13


a


. C. 6


13


a


. D. 30


5


a.
Câu 32: Tập hợp các giá trị thực của m để hàm số 3  1 2
x m


y(4)

A. [1; ). B. (1; ). C. (2; ). D. [2; ).
Câu 33: Cho hàm số f x

 

4x e2 x322xe2x, ta có

 

d 32 2 2


f x x mex nxe x pe x C. Giá trị của biểu


thức m n p  bằng A. 2


3. B.
17


6 . C.


13


6 . D. 4 .


Câu 34: Cho hình chóp S ABC. có đáy ABClà tam giác đều cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong
mặt phẳng vng góc với đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC. .


A. 153


a


. B. 2 6


3


a


. C. 6


3


a


. D. 15


6


a


.


Câu 35: Cho hàm số yf x

 

xác định trên R và hàm số yf x

 

có đồ thị như hình bên dưới.


Đặt g x

 

f x m

. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số g x

 

có đúng 5 điểm
cực trị?A. 2. B. Vô số. C. 4. D. 3.


Câu 36: Phương trình

2 3

x 

1 a

2 3

x 4 0 có 2 nghiệm phân biệt x x1, 2 thỏa mãn
1 2log2 33


x x . Khi đó a thuộc khoảng


A. (  3; ). B. ( ; 3). C.

0; 

. D.

3; 

.(5)

A. 275


8
. B. 75


2
. C. 325


9
. D. 675


2

.


Câu 38: Cho hình chóp S ABC. có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B,


2 3


 


AB BC a ,SAB SCB· · 900. Biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng

SBC

bằng 2a 2. Tính
diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC. .


A. 72a2. B. 48a2. C. 16a2. D. 12a2.


Câu 39: Cho bất phương trình 2 2


5 5


log (mx 4x m ) log ( x  1) 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m


sao cho bất phương trình trên luôn nghiệm đúng x

2;4

?


A. 3. B. 0. C. 5. D. 4 .


Câu 40: Cho hàm số yf x

 

liên tục trên ¡ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây.


Số các giá trị nguyên của tham số m khơng vượt q 5 để phương trình
2 1


2019 0


3
 


x m


f có hai


nghiệm phân biệt là A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.


Câu 41: Bên trong hình trụ trịn xoay có một hình vng ABCD cạnh a nội tiếp mà hai đỉnh liên tiếp
,


A Bnằm trên đường trịn đáy thứ nhất của hình trụ, hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ hai của
hình trụ. Mặt phẳng hình vng tạo với đáy của hình trụ một góc30 . Thể tích của khối trụ là 0


A.


3
5 3


96


a. B.


3
5 3


32


a


. C.


3


24


a


. D.


3
7


32


a


.


Câu 42: Một khối đồ chơi gồm một khối hình nón ( )N gắn chồng lên một khối hình trụ ( )T , lần lượt có


bán kính đáy và chiều cao tương ứng là r h r h1, , ,1 2 2 thỏa mãn r2 2 ,r h1 12h2 (hình vẽ). Biết rằng thể
tích của khối trụ ( )T bằng 30cm . Thể tích của tồn bộ khối đồ chơi bằng 3


A. 35cm . 3 B. 50cm . 3 C. 110 cm3


. D. 45cm . 3
Câu 43: Biết

f x x

 

d 3 sin 2x

x 3

C. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?


A.

f

 

3 dx x3 sin 6x

x 3

C B.

f

 

3 dx x3 sin 2x

x 3

C


C.

f

 

3 dx x9 sin 6x

x 3

C D.

f

 

3 dx x9 sin 2x

x 3

C


Câu 44: Cho hàm số yf x

 

có đạo hàm trên ¡ . Đồ thị hàm số yf x

 

như hình vẽ bên dưới.


O

xy1

1


3


12


2
(6)

Hàm số g x

 

2f x

2

 

x1



x3

đạt cực tiểu tại điểm


A. x 2. B. x 1. C. x2. D. x1.


Câu 45: Tìm số nguyên dương n sao cho


3


2 2 2 2 2


2018 2018 2018 2018 2018


log 2019 2 log 2019 3 log 2019 ... n logn 2019 1010 .2021 log 2019.


A. n2018. B. n2021. C. n2019 . D. n2020.
Câu 46: Biết phương trình log2019 2 1 log2018 1


2 2


 
 


 


 


x
xx x có nghiệm duy nhất x a b  2


trong đó a b; là những số nguyên. Khi đó a b bằng


A. 2 . B. 1 . C. 1. D. 5.


Câu 47: Trong các nghiệm

x y;

thỏa mãn bất phương trình logx22y2

2x y

1. Khi đó giá trị lớn


nhất của biểu thức T 2x y là


A. 9


2. B.


9


8. C.


9


4. D. 9.


Câu 48: Bạn Nam vừa trúng tuyển đại học, vì hồn cảnh gia đình khó khăn nên được ngân hàng cho vay
vốn trong 4 năm học đại học, mỗi năm 10 triệu đồng vào đầu năm học để nạp học phí với lãi suất 7,8%
năm (mỗi lần vay cách nhau đúng 1 năm). Sau khi tốt nghiệp đại học đúng 1 tháng, hàng tháng Nam phải
trả góp cho ngân hàng số tiền là m đồng/tháng với lãi suất 0,7% /tháng trong vòng 5 năm. Số tiền m


mỗi tháng Nam cần trả cho ngân hàng gần nhất với số nào sau đây (ngân hàng tính lãi trên số dư nợ thực
tế).A. 1.368.000 (đồng). B. 1227.000 (đồng). C. 991.000 (đồng). D. 962.000 (đồng).


Câu 49: Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số y x438x2120x m trên đoạn

 

0;2 đạt giá trị nhỏ
nhất. Khi đó giá trị của tham số m bằng


A. 51. B. 53. C. 52. D. 50.


Câu 50: Có 3 quyển sách tốn, 3 quyển sách lí và 4 quyển sách hóa khác nhau được sắp xếp ngẫu nhiên
lên một giá sách gồm có 3 ngăn, các quyển sách được sắp dựng đứng thành một hàng dọc vào một trong
ba ngăn (mỗi ngăn đủ rộng để chứa tất cả quyển sách). Tính xác suất để khơng có bất kì hai quyển sách
tốn nào đứng cạnh nhau.


A. 6


11. B.


7


11. C.


4


11. D.


5
11.


---


×