Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (341.82 KB, 4 trang )

(1)

CHUYÊN ĐỀ LÔ GA RIT LỚP 12 – YOUTUBE: NGUYỄN ĐẮC TUẤN VLOGS


GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ -0835606162 WWW.DAYHOCTOAN.VN


Câu 1. (THPT ĐÔ LƯƠNG 3 LẦN 2) Cho log 52 =a; log 53 =b. Tính log 10806 theo ab ta được:
A. ab 1


a b
+
+ . B.


2a 2b ab
a b
+ +


+ . C.


3a 3b ab
a b
+ +


+ . D.


2a 2b ab
a b
− +


+ .


Câu 2. (THPT TX QUẢNG TRỊ LẦN 1 NĂM 2019) Với ab là hai số thực dương tùy ý, log

( )

a b3bằng A. 3 log

(

a+logb

)

. B. loga+3logb. C. 3loga+logb. D. 1log log
3 a+ b.
Câu 5. (Gang Thép Thái Nguyên) Cho p0, q0 thỏa mãn log9 p=log12q=log (16 p+q). Tính giá


trị của p?
q A.


8
.
5 B.


4
.
3 C.


1 5


.
2
− +


D. 1 3.
2
+


Câu 6. (ĐỀ-THI-THU-ĐH-THPT-CHUYÊN-QUANG-TRUNG-L5-2019) Với 2


3 6


loga logaP= b + b


trong đó a b, là các số thực dương tùy ý và a khác 1. Khi đó mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. P=27 logab. B. P=9 logab. C. P=6 logab. D. P=15 logab.


Câu 8. (Đặng Thành Nam Đề 15) Cho a b, là các số thực dương và a1,ab thỏa mãn logab=2.
Khi đó loga


b


abbằng A. 3
2


− . B. −6. C. 3


2. D. 0 .


Câu 9. (CHUYÊN NGUYỄN DU ĐĂK LĂK LẦN X NĂM 2019) Cho 2


6


2
log 5
log 45


log 3


b
ac với


, ,


a b c là các số nguyên. Giá trị a b c bằng A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.


Câu 10. (THCS-THPT-NGUYỄN-KHUYẾN-TP-HCM-24THÁNG3) Với các số thực dương ab
bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?


A.


3


2 2 2


2


log a 1 3log a log b
b


 


= + −


 


  . B.


32 2 2


2 1


log 1 log log


3


a


a b


b


 


= + −


 


  .


C.


3


2 2 2


2log a 1 3log a log b
b


 


= + +


 


  . D.


3


2 2 2


2 1


log 1 log log


3


a


a b


b


 = + +


 


  .


Câu 11. (THPT-Ngơ-Quyền-Hải-Phịng-Lần-2-2018-2019-Thi-24-3-2019)Với 0 a 1, biểu thức
nào sau đây có giá trị dương ?


A. log2

(

log4a a

)

. B. 4
1
loga


a


 


 


 . C.


1
log


log10
a


 


  . D. log2

(

loga2a

)

.


Câu 12. (Trần Đại Nghĩa) Biết logab=2, logac= −3. Khi đó giá trị của biểu thức


2 3
4
loga a b


c bằng


A. 2
3


− . B. 20 . C. −1. D. 3


2 .


Câu 15. (THPT NÔNG CỐNG 2 LẦN 4 NĂM 2019) Đặt log 52 =avà log 73 =b, khi đó


1 3 2 9


3


1


log 7 log log 20 2 log 49
7


− + + bằngA. 2− +a 3b. B. 2+ +a 3b. C. 2 3− a b+ . D. 2 3+ a b+ .


Câu 16. Cho a,

b

là các số thực dương

a

1

. Đẳng thức nào dưới đây là đúng ?
A.


3


loga 3 2 loga


a


b
b


 


= −


 


  .B.


3


loga 3 2 loga


a


b


b


 


= +


 


  .C.


3


1


log 3 log


2


a a


a


b
b


 


= −


   .D.


3


1


log 3 log


2


a a


a


b
b


 


= +


 (2)

CHUYÊN ĐỀ LÔ GA RIT LỚP 12 – YOUTUBE: NGUYỄN ĐẮC TUẤN VLOGS


GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ -0835606162 WWW.DAYHOCTOAN.VN
Câu 17. (Đặng Thành Nam Đề 5) Cho 5a =2, giá trị của


3


5
4


100
log


5 bằng
A. 4 2


3 12
a


a


− . B.


12 3
2 4


a
a


− . C.


4 2
12 3


a


a


+


+ . D.


12 3
4 2


a
a


+
+ .
Câu 18. (THẠCH THÀNH I - THANH HÓA 2019) Đặt log 23 =2a, khi đó log 2716 bằng


A. 3
2


a


. B. 3


8a . C.


2


3a . D.


8


3


a
.


Câu 19. (KINH MÔN HẢI DƯƠNG 2019) Cho a là số thực dương và khác 1. Mệnh đề nào sau đây là
sai?


A. log 1


log 10a


a= . B. loga x loga x loga y


y


 


= −


 


  ,  x 0,y0.
C. loga

( )

x y. =logax+loga y,  x 0,y0. D. loga x2 =2 loga x, x .


Câu 20. (THTT lần5) Ký hiệu a=log 102 thì log 12516 bằng
A. 3 .


4
aB. 4 .


3a C.


3 1
.
4
a


D. 3 3.
4
a


Câu 21. (Yên Phong 1) Cho log 1812 =a. Khi đó log 3 bằng2
A. 2 1


2
a
a


+


− . B.


2
2 1


a
a

− . C.


2 1
2
a
a
− . D.


2 1
2


a
a

− .
Câu 22. (Đặng Thành Nam Đề 2) Đặt 2a =3, khi đó 3


3


log 16 bằng


A. 3
4a


. B. 3


4a. C.


4


3a . D.


4
3


a


.


Câu 23. (Đặng Thành Nam Đề 14) Cho a=log2mA=log 16 ,m m với 0 m 1. Mệnh đề nào sau
đây đúng? A.A 4 a


a


= . B. A 4 a
a
+


= . C. A=(4+a a) . D. A=(4−a a) .


Câu 24. (KIM LIÊN HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LẦN 03) Cho log 3=m; ln 3=n. Hãy biểu diễn ln 30


theo mn. A. ln 30 n n


m


= + .B. ln 30 n 1
m


= + .C. ln 30 m n
n


= + . D. ln 30 n m
n
+


= .


Câu 26. (Đặng Thành Nam Đề 6) Cho các số thực dương thoả mãn
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


A. . B. . C. . D. .


Câu 27. (Đặng Thành Nam Đề 3) Cho log 3=a. Giá trị của
81


1


log 1000 bằng
A. 3


4a B.


4
3a. C.


1


12a . D. 12a.


Câu 30. (Chuyên Vinh Lần 3) Gọi n là số nguyên dương sao cho


2 3


3 3 3 3 3


1 1 1 1 190


...


log x log x log x log n x log x


+ + + + = đúng với mọi x dương, x1. Tìm giá trị của biểu
thức P=2n+3.


A. P=32. B. P=23. C. P=43. D. P=41.
, ,


a b x 1 1 1


2 2 2


2 1log log log .


3 5


= −


x a b


2 1
3 5


x=a b 2 1


3 5
x= ab


2 1
3 5


x=a b


3
5
2(3)

CHUYÊN ĐỀ LÔ GA RIT LỚP 12 – YOUTUBE: NGUYỄN ĐẮC TUẤN VLOGS


GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ -0835606162 WWW.DAYHOCTOAN.VNCâu 31. (THPT-Gia-Lộc-Hải-Dương-Lần-1-2018-2019-Thi-tháng-3)Đặt a=log 32b=log 35 .
Hãy biểu diễn log 45 theo 6 ab.


A.


2
6


2 2


log 45 a ab
ab
= .B. log 456 a 2ab
ab
+


= .C. log 456 a 2ab
ab b


+
=


+ .D.


2
62 2


log 45 a ab
ab b=


+ .
Câu 33. ( Sở Phú Thọ) Đặt a=log 23 , khi đó log 486 bằng


A. 3 1
1


a
a
− . B.


3 1


1


a
a


++ . C.


4 1


1


a
a
− . D.


4 1


1


a
a


+
+ .
Câu 34. (Sở Phú Thọ) Đặt a=log 23 , khi đó log 48 bằng6


A. 3 1
1
a
a

. B.


3 1
1
a
a


+


+ . C.


4 1
1
a
a
. D.


4 1
1
a
a


+
+ .


Câu 35. (Đặng Thành Nam Đề 17) Cho ab là hai số thực dương, với a1. Hỏi khẳng định nào sau


đây là khẳng định đúng?


A. log

(

2

)

1 1log

(

)


2 2 a


a a +ab = + a b+ . B.

(

)

(

)2 1 1


log log


2 2 b


a a +ab = + a b+ .


C.

(

2

)

(

)log a a +ab = +2 2 loga a b+ . D.

(

)

(

)


2


log a a +ab = +2 2 logb a b+ .


Câu 36. (Chuyên Vinh Lần 2) Giả sử a, b là các số thực dương tùy ý thỏa mãn a b2 3 =44. Mệnh đề nào
sau đây đúng?


A. 2 log2a−3log2b=8.B. 2 log2a+3log2b=8.C. 2 log2a+3log2b=4. D. 2 log2a−3log2b=4.
Câu 37. (SỞ QUẢNG BÌNH NĂM 2019) Cho hai số thực a b, thỏa mãn 2 log3 a 2b log3a log3b


a 2b 0. Khi đó ab bằng: A.

1

. B.

2

. C.

3

. D.

4

.


Câu 38. (Thị Xã Quảng Trị) Cho a b, là các số thực dương thỏa mãn 2 2 1
2


log a −log b=5 và


4 10


4
2


log a −log b + =7 0. Giá trị a+2b bằng A. 15. B. 32. C. 18. D. 7.


Câu 39. (Chuyên Vinh Lần 2) Giả sử a b, là các số thực dương tùy ý thỏa mãn a2+b2 =7ab. Mệnh đề
nào sau đây đúng?


A.log

(

)

3

(

log log

)


2


a+b = a+ b .B.2 log

(

a+logb

)

=log 7

(

ab

)

.C.3log( ) 1(log log )
2


a+b = a+ b .D. log 1(log log )


3 2


a b


a b+ = +


Câu 40. (Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên Lần2)Giả sử log 527 =a; log 78 =b; log 32 =c. Hãy biểu diễn
12


log 35 theo a b c, , ? A.3 3 .
2
b ac


c
+


+ B.
3 3


.
1
b ac


c
+


+ C.
3 2


.
3
b acc
+


+ D.
3 2


.
2
b ac


c
+


+


Câu 41. (Chuyên Vinh Lần 2) Cho các số thực dương a, b thỏa mãn 3loga+2 logb=1. Mệnh đề nào
sau đây đúng? A. a3+b2 =1. B. 3a+2b=10. C. a b3 2 =10. D. a3+b2 =10.


Câu 42. (Chuyên Vinh Lần 2) Giả sử hai số thực a b, 0 thỏa mãn a2+b2 =14ab. Mệnh đề nào sau
đây đúng?


A. log

(

a b+

)

2 =log 4 log+ a+logb. B. 2 log

(

a b+

)

=4 log 4 log+ a+logb.
C. log 1

(

log log

)4 2
a b


a b


+ = +. D. log

(

a b+

)

2 =4log 2 log+ ab.
Câu 43. (Chuyên Hà Nội Lần1) Nếu log 53 =a thì log 7545 bằng


A. 2
1 2


a
a
+


+ . B.


1
2


a
a
+


+ . C.


1 2
2


a
a
+


+ . D.1 2
1


a
a
+(4)

CHUYÊN ĐỀ LÔ GA RIT LỚP 12 – YOUTUBE: NGUYỄN ĐẮC TUẤN VLOGS


GV: NGUYỄN ĐẮC TUẤN – THPT VINH LỘC – HUẾ -0835606162 WWW.DAYHOCTOAN.VN
Câu 44. (Chuyên Hùng Vương Gia Lai) Cho log 142 =a. Biểu diễn log 3249 theo a.


A.


(

5

)2 a−1 . B.


7


2a−3. C.
5


2a−1. D.
3
2


2
a− .Câu 45. (PHÂN-TÍCH-BÌNH-LUẬN-THPT-CHUN-HÀ-TĨNH)Cho , . Biểu


diễn của theo và là


A. . B. . C. . D. .


Câu 46. (Sở Bắc Ninh) Cho a0, b0 thỏa mãn a2+4b2 =5ab. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. log 2 log log


3 2


+ = +


a b a b


. B.5log

(

a+2b

)

=loga−logb.
C. 2 log

(

a+2b

) (

=5 loga+logb

)

. D. log

(

a+ +1

)

logb=1.


Câu 47. (Lương Thế Vinh Lần 3) Cho a b, là các số thực dương tùy ý, khi đó ln(a+ab) bằng
A. ln . ln(a ab). B. lna+ln(1+b). C. ln


ln(1 )
a


b


+ . D. lna+ln(ab).


Câu 48. (THPT-Ngơ-Quyền-Hải-Phịng-Lần-2-2018-2019-Thi-24-3-2019)Cho log 53 =a. Mệnh đề


nào sau đây đúng?


A. log 375=2a. B. log 375= +2 4a. C. log 375 1 2
2


a
+


= . D. log 375=4a.
Câu 52. (Chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ) Rút gọn biểu thức 2log3 2


5


3

a

log

.log 25.

a


P

=

aA. 2


2


a + . B. 2


2


a − . C. 2


4


a + . D. 24


a − .


Câu 53. (PHÂN-TÍCH-BÌNH-LUẬN-THPT-CHUN-HÀ-TĨNH) Biết log 2712 =a. Tính log 16 6
theo a A. 4 3

(

)3
a
a


+ . B.


(

)4 3
3


a
a
+


− . C.

(

)


3
4 3


a
a

+ . D.

(

)


3
4 3


a
a


+
− .


Câu 54. (PHÂN-TÍCH-BÌNH-LUẬN-THPT-CHUN-HÀ-TĨNH) Biết log 4921 =a. Tính log 81 63
theo a A. 4 2

(

)2
a
a


+ . B.


(

)4 2
2


a
a


+


− . C.

(

)


4
4 2


a
a
− . D.


(

)4 2
4


a
a

− .


Câu 57. (HKII-CHUYÊN-NGUYỄN-HUỆ-HÀ-NỘI) Với các số thực a b, 0 thỏa mãn 2 2
6
a +b = ab
, biểu thức log (2 a+b) bằng:


A . 1

(

3 log2 log2

)
2 + a+ b .B .

(

2 2

)


1


1 log log


2 + a+ b .C .

(

2 2

)


1


1 log log


2 a b


+ + .D . 2 1

(

log2 log2

)2 a b


+ + .


2


log 5


a= b=log 92


2
40
log


3P= a b


3 2


P= + −a b 3 1


2


P= + −a b 3


2
a
P


b

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×