Tải bản đầy đủ (.pdf) (17 trang)

Hướng dẫn vận hành feeder

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.99 MB, 17 trang )


2

Theo dõi tình

Cách

Thao tác

PANASONIC VIETNAM FACTORY AUTOMATION

4

3

2

1

feeder trong

feeder block

linh4

PANASONIC VIETNAM FACTORY AUTOMATION5

PANASONIC VIETNAM FACTORY AUTOMATION

Nozzle Broke / Tape Jamming Error

Dùng tay


6

PANASONIC VIETNAM FACTORY AUTOMATION

Pickup Error / Recognition Error / Parts Exhaust


7

PANASONIC VIETNAM FACTORY AUTOMATION

Tape Jamming Error / Pickup Error / Recognition Error / Pickup Position Detect Error
Feeder pull out Error / Feeder Overload Error

Jamm
ing


8


PANASONIC VIETNAM FACTORY AUTOMATION

Tape Jamming Error / ITF Overload Error10

PANASONIC VIETNAM FACTORY AUTOMATION

Pickup Error / Recognition Error / Tape Jamming Error


11

PANASONIC VIETNAM FACTORY AUTOMATION

Pickup Error / Recognition Error13

PANASONIC VIETNAM FACTORY AUTOMATION


14

PANASONIC VIETNAM FACTORY AUTOMATION


feeder16

PANASONIC VIETNAM FACTORY AUTOMATION


17

PANASONIC VIETNAM FACTORY AUTOMATION×