Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (107.13 KB, 3 trang )

(1)

TRƯỜNG THPT


TỔ TOÁN -TIN KIỂM TRA 25 PHÚT NĂM HỌC 2019 – 2020Mơn: Tốn - Lớp 12 - Chương trình chuẩn
Thời gian: 15 phút (Khơng kể thời gian phát đề)


Mã đề chẵn
Họ và tên:……….Lớp:………SBD...……..………


Câu 1. Cho các số thực dương a thỏa alog21122020


và  2 


2


1


log 1 n


am . Tính m n với m,n là số nguyên


A. 1021. B. 2031. C. 1010 . D. 2019 .


Lời giải
Chọn A


HD: Dùng MTBT:


Tự luận:2 22 log log 0


log11 11 22020 11 11101


Sa  


.
Suy ra: m11; n1010.


Câu 2. Tìm tập xác định D của hàm số2
2019


y  x .


A. D  

; 2019

. B. D

2019;

. C. D\ 2019

. D. D.
Lời giải


Chọn A


Điều kiện: 2019 x 0 x2019.
Vậy D  

; 2019

.


Câu 3. Cho hàm số y x e 2 trong các kết luận sau kết luận nào sai?


A. Hàm số luôn nghịch biến trên (0;). B. Tập xác định của hàm số là D(0;)


C. Đồ thị hàm số khơng có đường tiệm cận. D. Đồ thị hàm số luôn đi qua M

1;1

.Lời giải
Chọn C


Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận Ox, Oy.


Câu 4. Cho ,a b0, a1 thỏa mãn loga 4


b
b


và 2
16
log a


b . Tổng a b bằng


A. 12 . B. 10 . C. 16 . D. 18 .


Lời giải
Chọn D


16
2


16


log a  a2b


b

 

1Thay vào loga 4


b
b


ta được 216 2


log log


4 16 4


  


b


b b b


b b

 

2


b0 nên

 

2  log2b 4 b16
Thay vào

 

1 ta được a2


Vậy a b 18.


Câu 5. Cho hàm số f x

 

ln 2

x

. Tính f

 

2 .(2)

A. f

 

2 1. B.

 1
2


2


f 


. C. f

 

2 2. D.

 1
4
2


f 
.
Lời giải


Chọn A


Ta có:

 


1


f x
x


  f

 

x 12


x





 

 
4


2 1


f


 


.


Câu 6. Cho cấp số cộng

 

an ; cấp số nhân

 

bn thỏa mãn a2 a10;b2 b11 và hàm số
3


( ) 3


f xxx sao cho f a

 

2  2 f a

 

1 f

log2 2b

 2 f

log2b

. Số nguyên dương n1
nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện bn 2202an


A. 16 . B. 15 . C. 17 . D. 18


Lời giải
Chọn A


Tính bảng biến thiên:


f a

 

2  f a

 

1  a a1, 2(0;1)a2 1; a1 0.
Tương tự log2b2 1 và log2 1b 0.


Khi đó an1  n 1 và1
2n
n


b


.


Vậy bn 2202an 2n 1 2202(n 1)


    n17.


Câu 7. Phương trình


2 2


2
4
x


x
khơng tương đương với


A. 2x2 21 2 x . B. 23 3x 1. C. 3x 3 0 . D. 33x3 0.


Lời giải
Chọn D


Phương trình đã cho  2x2 21 2 xx 2 1 2  xx1.


Nghiệm của phương trình làx1.


Câu 8. Gọi S là tổng các giá trị nguyên của tham số m để phương trình 4x 7 2x3m có nghiệm

1;4x


. Chọn đáp án đúng.


A. S 9009. B. S135. C. S 9000. D. S126.


Lời giải
Chọn C


Ta có:


3


4x 7 2xm 4x 8.2x m 7 (1)


      


.


Đặt 2xt, với x

1; 4

thì t

2;16

.


Phương trình đã cho trở thành


2 8 7(2)


tt m 
.


Xét hàm số2


( ) 8 , 2;16
f t  t t t


.


Ta có f t( ) 2 t 8; f t( ) 0   t 4

2;16

.(3)

Lại có f(2)12; f(4)16; f(16) 128.


Mà hàm f t( ) xác định và liên tục trên t

2;8

nên 16f t( ) 128 .


Do đó phương trình có nghiệm trên t

2;16

 16 m 7 128    9 m 135.
Vậy


134


99000


S X


.


Câu 9. Cho hai số thực dương x y, thay đổi thỏa mãn


2


1 1


3 2 2 2 4


3
x y


xy xy x y  


     


  . Giá trị nhỏ nhấtcủa biểu thức P2x3y khi


A.


3
2
2
x 


. B. x0. C. x 1 2. D. x1.
Lời giải


Chọn A


Biến đổi giả thiết,ta có:
1 2


1 1


2 1 2 2 1 2 1 2


3 3


xy x y


xy x y f xy f x y xy x y 


   


            


   


    .


trong đó

 


1


2
3


t


f t   t


  nghịch biến trên .Khi đó1


2 1 0 0 1;


2
xy x x x y


x


       


.


 

0;1

 1 3


2 3 min 2 6 2 7


2 2


x


P f x x f x f


x


  


 


      

    .


Câu 10. Tập nghiệm của phương trình log (4 3 ) 33


x x


  


A. S

 

1 . B. S

 

0 . C. S . D. S  

;2

.


Lời giải
Chọn C


 2 2


2
2


log (4 3 ) 3 4 3 3 4 3 3 3 4.3 9 0


3


x x x x x x


x


x            


(phương trình vơ nghiệm).


HẾT

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×