Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi thử THPT quốc gia

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (504.16 KB, 4 trang )

(1)

Trang 1/2 - Mã đề 101
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN


TỔ TOÁN - TIN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN TỐN KHỐI 11 NĂM HỌC 2019 – 2020
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


Mã đề thi
101
Họ và tên:……….Lớp:……….


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm - thời gian làm bài 45 phút)


Câu 1. Cho tứ diệnABCD với Mlà trung điểm cạnhBC. Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. AB AC 2AM. B. MA MB MC MD   0.


C. 1 ( ).


2


MD  DB DCD. MB MC 0.


Câu 2. Cho hình chóp S ABC. có SA(ABC), đáy ABC là tam giác vuông tại đỉnh C. Gọi AH AK, lần lượt là
đường cao các tam giác SAB SAC, . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. K là hình chiếu vng góc của A trên mặt phẳng (SBC).
B. H là hình chiếu vng góc của A trên mặt phẳng (SBC).
C. B là hình chiếu vng góc của C trên mặt phẳng (SAB).
D. A là hình chiếu vng góc của S trên mặt phẳng (AHK).
Câu 3. Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng 2.


A. lim(2n2 n 3). B. 5 43 5


2


lim .


3


n n


n n
  C.


2
4


2 1


lim .


3
n
n

D.


3


2 3


1


lim .


2 4


n


n n
 


Câu 4. Bảo tàng Hà Nội được xây dựng gồm hai tầng hầm và
bốn tầng nổi. Bốn tầng nổi được dùng để trưng bày rất nhiều
những hiện vật có giá trị. Diện tích sàn tầng nổi thứ nhất xấp xỉ
12 000 m2. Biết rằng mỗi tầng nổi tiếp theo có diện tích bằng


4


3 diện tích tầng nổi ngay dưới nó. Tính tổng diện tích mặt sàn
của bốn tầng nổi dùng để trưng bày hiện vật của bảo tàng (làm
tròn đến hàng đơn vị).A. 37 926 m2. B. 77 778 m2.
C. 77 777 m2. D. 48 008 m2.


Câu 5. Cho hình chóp tứ giác đềuS ABCD. có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2 .aTính cosin của góc giữa hai
mặt phẳng (SAB)và

ABCD

.


A. 210 .


15 B. 1 .3 C. 1515 . D. 1 .4


Câu 6. Tìm tham số a để hàm số

 2


5 3 khi 2
2


1 khi 2


x x


f x x


ax x


 


    


   
liên tục tại x0  2.
A. a10 .3 B. 2 .


3


aC. 5 .


6


a  D. 5 .


6
a
Câu 7. Cho cấp số cộng

 

un biết u1 7,S20 620. Tìm cơng sai d?


A. 4. B. 45 .


19 C. 19 .5 D.(2)

Trang 2/2 - Mã đề 101
Câu 8. lim2 1


3
n


n bằng
A. 1 .


3


B. . C. 1 .


2 D. 2


Câu 9. Một chất điểm chuyển động thẳng, quãng đường đi được xác định bởi phương trình

 

3 5 2 6 3


s t  t t  t (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm t3.
A. 57 / .m s B. 51 / .m s C. 42 / .m s D. 39 / .m s


Câu 10. Trong các dãy số

 

un sau đây, dãy số giảm là


A. un sin .n B. unnn1. C. un  ( 1) (2 1).n nD.


2
1.
n n
u
n
Câu 11. Cho hàm số f x( )x33x22020. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình f x'

 

0.
A. S ( ;0] [2; ). B. S[2; ). C. S(0;2). D. S

 

0;2 .
Câu 12. Biết lim ( 2 1) 1.


2


x axxbx  Tính A2a b .


A. 1. B. 2. C. 0. D. 1.


Câu 13. Cho cấp số nhân

 

un biết u1 3,u2 6.Tìm u5.


A. u5  24. B. u5 48. C. u5  48. D. u524.
Câu 14. Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là ?


A. lim 4.
1
x
x
x

 
B.
4
lim .
1
x
x
x



 


C. 1


4
lim .
1
x
x
x


 


D. 1


4
lim .
1
x
x
x

 


Câu 15. Cho hình chóp tứ giác S ABCD. có SA vng góc với mặt phẳng (ABCD). Đáy ABCD là hình chữ
nhật, SA AB a BC a  ,  2. Gọi là góc giữa hai đường thẳng ADSC. Tính số đo góc .


A.  135 .o B.  45 .o C.  90 .o D.  60 .oCâu 16. Đạo hàm của hàm số 2 2 2
1
x x
y
x
 


 là
A. ' 2 22.


( 1)
x
y
xB. y' 2 x2. C.


2 2
' .
1
x x
y
x


D.


2
2
2
' .
( 1)
x x
y
xCâu 17. Cho hình lập phương ABCD A B C D. ' ' ' '. Mệnh đề nào sau đây sai?


A. B D AA'  '. B. B D AD'  '. C. B D' 

ACD' .

D. AB B C ' '.


Câu 18. Cho hàm sốy x 33x21 có đồ thị

 

C . Viết phương trình tiếp tuyến của

 

C tại điểm Mcó hồnh
độ bằng 1.


A. y3x2. B. y  3x 2. C. y3x2. D. y  3x 2.
Câu 19. Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?


A. 1
1


3
2


n n


uuu

B.
1
1
2
n n
u


uu n

C.
1
3
1
1
2
n n
u
uu 
 D.
1
1
1
2
n n
u
uu


 


Câu 20. Cho hình lăng trụ tam giác đềuABC A B C. ' ' ' có AB a ,cạnh bên
3


'
2


a


AA  (tham khảo hình vẽ bên). Tính khoảng cách từ điểm C’ đến mặt phẳng


CA B' '

.
A. 2 .

3


a B. 3 .


2
a
C. 3 .


4


a D. 3 .


4
a(3)

ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 11
NĂM HỌC 2019 - 2020


---


Mã đề [101]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


B A B B C D A D B B D D C C B D A B D D


Mã đề [102]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20B A B C A C A B B B A B B C A B C D A C


Mã đề [103]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


D A D A D C A A C C D B D B C A C B A B


Mã đề [104]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20(4)

TRƯỜNG THPT KIM LIÊN


TỔ TỐN - TIN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN TOÁN KHỐI 11 NĂM HỌC 2019 – 2020


Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm - thời gian làm bài 45 phút)


Câu 1. (1,0 điểm).Tổng ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng bằng 45. Nếu bớt 6 đơn vị ở số hạng thứ hai và
giữ nguyên các số cịn lại thì được một cấp số nhân. Tìm ba số đó.


Câu 2.(2,0 điểm). Cho hàm số y f x ( ) 2 x33x27 15.x
a) Giải bất phương trình f x'( ) 0.


b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng
7 15.


yxCâu 3.(2,0 điểm).


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vng tâm O, cạnh a. Hai mặt phẳng (SAB SAD),( ) cùng
vng góc với mặt phẳng đáy,SA2 .a


a) Chứng minh rằng(SAC) ( SBD).


b) Xác định và tính tang của góc giữa đường thẳng SCvà (ABCD).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×