Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đáp án chọn đội tuyển HSG Tiếng Anh bài viết lớp 12 Đắk Lắk 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (173.27 KB, 3 trang )

(1)

Page 1 of 3 pages


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG QUỐC GIA
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM HỌC 2015-2016


ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN: TIẾNG ANH 12-THPT (ĐỌC HIỂU-VIẾT)
Ngày thi: 22/10/2015


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
================================
I. LEXICO – GRAMMAR (30/200)


Part 1: (15 items x 1 point/item = 15 points)


1. B 2. A 3. D 4. A 5. D 6. B


7. A 8. A 9. B 10. A 11. D 12. C


13. C 14. C 15. B


Part 2: (5 items x 3 points/item = 15 points)


0. experiencing 16. generated 17. reverberation


18. disabilities 19. undiagnosed 20. known


II. READING (60/200)


Part 1: (10 items x 1.5 points/item = 15 points)


21. to 22. Should 23. run 24. Given 25. without26. will 27. this 28. anything 29. if 30. despite


Part 2:


(7 items x 1 point/item = 7 points)


31. Paragraph A: viii 32. Paragraph B: i 33.Paragraph C: vi 34.Paragraph D: iii
35.Paragraph E: vii 36.Paragraph F: iv 37.Paragraph G: ii


(10 items x 1.5 points/item = 15 points)


38. farming 39. sea mammals / fish


40. fish / sea mammals 41. successful


42. Thule 43. the environment


44. islands 45. nomadic


46. nature 47. Imported


Part 3: (13 items x 1 point/item= 13 points)


48. T 49. F 50. T 51. F


52. NG 53. T 54. F 55. NG


56. B 57. E 58. A 59. C
(2)

Page 2 of 3 pages
Part 4: (10 items x 1 point/item = 10 points)


61. A 62. C 63. E 64. F 65. B


66. G 67. E 68. D 69. D 70. E


IV. WRITING(60/200)
Part 1:15 points


Dogs can teach us many lessons of life. It can teach us through its acts of love and
faithfulness, endangering itself just to accompany you. We can also learn from its eating habits. It
will never over-indulge and knows which food to avoid. Dogs are also able to adapt to its
surroundings quickly without complaining as compared to man who complains at the slightest
change. Dogs are also unselfish, choosing not to burden his loved ones but to go away and die.
Dogs also know when to work and when to play. They do not waste their efforts unnecessarily
like some of us do at work. Thus, dogs can set us great examples through their day-to-day living.
Part 2:15 points


General outline:


1. An introduction sentence (What the chart is about): You need to begin your essay with one or
two sentences by paraphrasing the title of the graph, making sure you put in a time frame.
2. The kind of changes (which increases / decreases?) and the rates of unemloyment among
women in the countries involved


- overall trend
- significant trend


3. A comparison of the rates of unemloyment among women in the countries


Part 3: 30 points


Mơ tả tiêu chí đánh giá:
1. Bố cục (6 điểm)


o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc


o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài
o Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận
2. Phát triển ý (6 điểm)


o Phát triển ý có trình tự logic


o Có dẫn chứng, ví dụ, … đủ để bảo vệ ý kiến của mình
3. Sử dụng ngôn từ (6 điểm)


o Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung


o Sử dụng ngôn từ đúng văn phong / thể loại
o Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển
4. Nội dung (6 điểm)(3)

Page 3 of 3 pages


o Độ dài: Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định 5%
5. Ngữ pháp, dấu câu, và chính tả (6 điểm)


o Sử dụng đúng dấu câu
o Chính tả: Viết đúng chính tả_ Lỗi chính tả gây hiểu nhầm / sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi (trừ 1% điểm của bài viết)
_ Cùng một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính là một lỗi


o Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp. (Lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm / sai lệch ý
sẽ bị trừ 1% điểm bài viết)

×