Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề thi KSCL lớp 10 Vật lí Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2019 lần 3 - Mã đề 106 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (338.83 KB, 4 trang )

(1)

Trang 1/4 - Mã đề thi 106
SỞ GD&DT VĨNH PHÚC


TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
MÃ ĐỀ: 106


(Đề thi gồm 4 trang)


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3
Năm học 2018 - 2019


Môn: Vật Lý 10
Thời gian làm bài: 50 phút
(không kể thời gian giao đề)


Họ và tên thí sinh:... SBD...


Câu 1: Đơn vị của động lượng là:


A. N/s. B. kg.m/s C. N.m. D. Nm/s.


Câu 2: Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng trong đó


A. độ dời có độ lớn khơng đổi theo thời gian.
B. qng đường đi được không đổi theo thời gian.
C. vận tốc có độ lớn khơng đổi theo thời gian.
D. tọa độ không đổi theo thời gian.


Câu 3: Các cơng thức liên hệ giữa tốc độ góc  với chu kỳ T và giữa tốc độ góc  với tần số f trong


chuyển động tròn đều là:


A.


f


T

2 . ;  2 . B.

fT

;

2

.2. C.


f
T


2 ; 2 . D.

2

.T ;

2

.f .


Câu 4: Chỉ ra câu sai.


A. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn khơng đổi.


B. Véctơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với véctơ


vận tốc.


C. Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.
D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng
nhau thì bằng nhau.


Câu 5: Xe A khối lượng 500kg chạy với vận tốc 60km/h, xe B khối lượng 2000kg chạy với vận tốc


30km/h. Động năng xe A có giá trị bằng:


A. Nửa động năng xe B B. bằng động năng xe B
C. gấp đôi động năng xe B D. gấp bốn lần động năng xe B


Câu 6: Cơ năng là đại lượng:


A. Vô hướng, luôn dương.


B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng khơng.
C. Véc tơ cùng hướng với véc tơ vận tốc.


D. Véc tơ, có thể âm, dương hoặc bằng khơng.


Câu 7: Chọn phát biểu sai. Treo một vật bằng một sợi dây mảnh. Khi vật cân bằng thì


A. dây treo trùng với trục đối xứng của vật.
B. dây treo có phương qua trọng tâm của vật.


C. điểm treo và trọng tâm của vật nằm trên một đường thẳng đứng.
D. lực căng của dây treo cân bằng với trọng lực của vật.Câu 8: Một xe tải lần lượt chở các vật liệu thép lá, gỗ, vải với trọng lượng bằng nhau. Chọn câu trả lời


đúng trong các câu sau


A. Khi xe chở vải thì trạng thái cân bằng của xe vững vàng nhất vì vải rất nhẹ.
B. Khi xe chở thép lá thì trọng tâm thấp nhất, trạng thái cân bằng của xe vững nhất.
C. Khi xe chở thép lá thì kém vững nhất vì thép q nặng.


D. Vì gỗ có sức nặng vừa phải nên xe chở gỗ có độ vững vàng cao nhất.


Câu 9: Với các quy ước thông thường trong SGK, gia tốc rơi tự do của một vật ở gần mặt đất được tính


bởi cơng thức
A. g GMm2


R


B. g GM2


R


C. g GM 2


(R h)
D. 2


GMm


g


(R h)

Câu 10: Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích(2)

Trang 2/4 - Mã đề thi 106
A. Tạo lực hướng tâm để xe chuyển hướng B. Giới hạn vận tốc của xe


C. Cho nước mưa thoát dễ dàng. D. Tăng lực ma sát để khỏi trượt


Câu 11: Hai lực F1 = F2 hợp với nhau một góc  . Hợp lực của chúng có độ lớn:


A. F = 2F1cos

/ 2

B. F= F1-F2 C. F = F1+F2 D. F= 2F1Cos


Câu 12: Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào một lị xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m để lò


xo giãn ra được 5 cm ? Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2.


A. 2 kg. B. 200 g. C. 500 g. D. 5 kg.


Câu 13: Một ngẫu lực có độ lớn 5N, giá hai lực cách nhau 10cm. Momen của ngẫu lực bằng


A. 1,0 Nm. B. 2,5 Nm. C. 0,5 Nm. D. 5,0 Nm.


Câu 14: Tác dụng làm quay của một lực lên một vật rắn là không đổi khiA. lực quay quanh điểm đặt trong mặt phẳng song song với trục.
B. giá của lực tịnh tiến trong mặt phẳng vuông góc với trục quay.
C. Giá của lực quay góc 90°.


D. Lực đó trượt trên giá của nó.


Câu 15: Điều nào sau đây đúng khi nói về chất điểm ?


A. Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ .
B. Chất điểm là những vật có kích thước nhỏ .
C. Chất điểm là những vật có kích thước lớn.


D. Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo của chuyển động.


Câu 16: Từ một vị trí cách mặt đất một độ cao h người ta thả rơi một vật .Lấy g = 2


10 /m s bỏ qua sức cản
khơng khí. Qng đường vật rơi trong 2s đầu tiên là;


A. s = 19,6m B. s = 40m C. s = 10m D. s = 20m


Câu 17: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì


A. vật đổi hướng chuyển động.
B. vật dừng lại ngay


C. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3m/s.
D. vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.


Câu 18: Chọn câu phát biểu sai :A. Thế năng của một vật tại một vị trí phụ thuộc vào vận tốc vật tại vị trí đó.
B. Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi là 2 dạng trong số các dạng thế năng.
C. Thế năng có giá trị phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng.


D. Thế năng hấp dẫn của một vật thực chất là thế năng của hệ kín gồm vật và trái đất.


Câu 19: Một quả bóng có khối lượng m = 300g va chạm vào tường và nảy trở lại với cùng vận tốc. Vận


tốc của bóng trước va chạm là +5m/s. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:


A. -3kg.m/s; B. 1,5kg.m/s; C. -1,5kg.m/s; D. 3kg.m/s;


Câu 20: Lực ma sát trượt không phụ thuộc vào những yếu tố nào?


A. Diện tích tiếp xúc và vận tốc của vật. B. Điều kiện về bề mặt.
C. Bản chấtcủa vật. D. Áp lực lên mặt tiếp xúc.


Câu 21: Trong các câu sau đây câu nào là sai? Động năng của vật không đổi khi vật


A. chuyển động với gia tốc không đổi. B. chuyển động thẳng đều.
C. chuyển động cong đều. D. chuyển động tròn đều.


Câu 22: Khi vật chịu tác dụng của lực đàn hồi (Bỏ qua ma sát) thì cơ năng của vật được xác định theo


công thức:


A. Wmvmgz
21


. B. Wmv2mgz


2
1


.


C. 2 ( )2


2
1
2


1


l
k
mv


W    . D. Wmvk.l


2
1
2


1 2


Câu 23: Chọn phương án đúng.A. Nếu không chịu mơmen lực tác dụng thì vật phải đứng n.
B. Khi tốc độ góc thay đổi thì đã có mômen lực tác dụng lên vật.(3)

Trang 3/4 - Mã đề thi 106


Câu 24: Công suất được xác định bằng:


A. tích của cơng và thời gian thực hiện cơng B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian
C. công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài


D giá trị công thực hiện được .


Câu 25: Hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe 1 có tốc độ 15km/h chạy liên


tục. Xe 2 khởi hành sớm hơn 1h nhưng dọc đường nghỉ lại 2h. Để tới B cùng lúc với xe 1 thì xe 2 chạy
với tốc độ bao nhiêu


A. 24km/h B. 15km/h C. 25 km/h D. 20km/h


Câu 26: Hai lực song song cùng chiều có độ lớn lần lượt là F1 = 12 N và F2 = 16 N có giá cách nhau


14 cm. Giá của hợp lực


A. cách lực F1 một đoạn 5 cm. B. cách lực F1 một đoạn 6 cm.


C. cách lực F1 một đoạn 9 cm. D. cách lực F1 một đoạn 8 cm.


Câu 27: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng thẳng đứng để dây lệchgóc 450 rồi thả nhẹ, bỏ qua mọi ma sát. Lấy g = 9,8m/s2. Vận tốc của vật nặng khi nó về qua vị trí dây
treo lệch góc 300 là:


A. 1,57m/s B. 1,28m/s C. 1,76m/s D. 2,24m/s


Câu 28: Độ cao h của vật được thả rơi tự do phụ thuộc vào thời gian


rơi t được mô tả như đồ thị bên. Biết t2 = 0,5(t1 + t3 ). Giá trị của x bằng


A. 60,0 cm. B. 67,5 cm.
C. 62,5 cm. D. 65,0 cm.


Câu 29: Hai mặt phẳng nghiêng tạo với mặt phẳng nằm ngang một góc α = 45° sao cho chân hai mặt


phẳng trùng nhau. Trên hai mặt đó đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg. Bỏ qua ma sát và lấy g
= 10 m/s². Áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng là


A. 1,4 N. B. 20 N C. 28 N. D. 14 N.


Câu 30: Xe lăn có khối lượng 20kg, khi đẩy bằng một lực 40N có phương nằm ngang thì xe chuyển động


thẳng đều. Khi chất lên xe một kiện hàng, phải tác dụng lực 60N nằm ngang để xe chuyển động thẳng
đều. Biết lực ma sát của mặt sàn tỉ lệ với khối lượng xe. Khối lượng của kiện hàng


A. 10kg B. 12,5kg C. 5kg D. 7,5kg


Câu 31: Một người kéo một thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m lên, chuyển động nhanh dần


đều trong 4s. Lấy g = 10m/s2 thì cơng và cơng suất của người ấy là:A. 1400J; 350W B. 1520J, 380W C. 1580J, 395W D. 1320J, 330W


Câu 32: Một viên đạn khối lượng m = 10g bay theo phương ngang với vận tốc v1 = 300m/s xuyên qua


một tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ đạn có vận tốc v2 = 100m/s. Lực cản trung bình của tấm


gỗ tác dụng lên viên đạn là:


A. 8000N B. 6000N C. 4000N D. 2000N


Câu 33: Vât gắn vào đầu của một lò xo và được đặt trên một bàn xoay có mặt ngang , nhẵn. Cho bàn


quay đều với tốc độ góc 20rad/s thì lị xo bị dãn một đoạn 4cm. Xem lị xo ln nằm dọc theo phương nối
từ tâm quay tới vật và chiều dài tự nhiên của nó là 20cm. Khi bàn quay đều với tốc độ góc 30rad/s thì độ
dãn của lị xo :


A. 12cm B. 6cm C. 10cm D. 18cm


Câu 34: Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là vo = 20m/s từ độ cao


45m. Hỏi tầm bay xa (theo phương ngang) của quả bóng bằng bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức
cản của khơng khí.


A. 90m B. 45m C. 60m D. 30m


Câu 35: Một vật có khối lượng m = 1 kg có thể trượt trên mặt


phẳng nghiêng góc  = 300 so với mặt ngang. Hệ số ma sát
giữa vật và mặt phẳng nghiêng là  = 0,2. Lực F tác dụng vào
vật có phương nằm ngang (hình vẽ). Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn của


F để vật chuyển động thẳng đều lên trên là


h (cm)


t (ms)
0 t1 t2 t3


120
x30(4)

Trang 4/4 - Mã đề thi 106


A. 12,6 N. B. 9,6 N. C. 15,0 N. D. 8,8 N.


Câu 36: Tại cùng một vị trí, hai vật nhỏ được ném ngang với các vận tốc đầu v1 ,v2 cùng phương trái


chiều. Chọn câu trả lời đúng: Thời gian từ lúc ném đi đến lúc các véctơ vận tốc có phương vng góc với
nhau được tính theo biểu thức nào sau đây?


A. 2(v1 +v2)
g
h


B.
g


vv 2


2
2


1  C.


g
v
v1 2


D.
g


v
v12


Câu 37: Một vật hình trụ bằng kim loại có khối lượng m = 100kg,


bán kính tiết diện R = 10cm. Buộc vào hình trụ một sợi dây ngang
có phương đi qua trục hình trụ để kéo hình trụ lên bậc thang cao
O1O2 = 5cm. Tìm độ lớn tối thiểu của lực F
cần dùng để kéo dây.
Lấy g = 10m/s2


A. 2000 N. B. 1000 N. C. 1410 N. D. 1732N.Câu 38: Một viên đạn có khối lượng 500 g đang bay thì nổ thành hai mảnh: Mảnh thứ nhất có khối lượng


là 300 g bay với vận tốc 400m/s, mảnh thứ hai bay với vận tốc 600m/s và có phương vng góc với
phương vận tốc mảnh thứ nhất. Vận tốc của viên đạn trước khi nổ là:


A. 180 m/s B. 240 2 m/s C. 120 2 m/s D. 200 2 m/s


Câu 39: Hai vật nặng cùng khối lượng m buộc vào hai đầu một


thanh cứng nhẹ AB có chiều dài 3l = 1,5m. Thanh AB có thể
quay quanh trục O nằm ngang cách B một khoảng OB = 2l = 1m.
Lúc đầu AB ở vị trí thẳng đứng, đầu B ở trên, thả tay cho thanh
chuyển động không vận tốc ban đầu, vận tốc của vật nặng gắn
đầu B tại vị trí thấp nhất bằng:


A. 1m/s B. 2m/s C. 4m/s D. 8m/s


Câu 40: Một người lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang con sơng rộng 240m, mũi


xuồng ln vng góc với bờ sông. nhưng do nước chảy nên xuồng sang đến bờ bên kia tại một điểm
cách bến dự định 180m và mất 1phút. Vận tốc của xuồng so với bờ sông là


A. v = 4m/s. B. v = 3m/s. C. v = 5m/s. D. v = 7m/s.
---


--- HẾT ---


B


×