Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 8, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (368.41 KB, 2 trang )

(1)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn Địa lí : – Lớp 8


Thời gian làm bài :45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 : (3 điểm)


1.1.Đặc điểm chung khí hậu nước ta là gì ? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những
mặt nào ?


Câu 2 : (3 điểm)


2.1. Nêu những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với sản xuất và đời sống của
nhân dân ta.


Câu 3 : (4 điểm)
Cho bảng số liệu sau:


CƠ CẤU DIỆN TÍCH CỦA BA NHĨM ĐẤT CHÍNH CỦA NƯỚC TA
Nhóm đất Tỉ lệ (%)


Đất feralit 65
Đất mùn núi cao 11
Đất phù sa 24(2)

SỞ GD &ĐT THỪA THIÊN HUẾ
Trường THCS Nguyễn Tri Phương


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MƠN ĐỊA LÍ - LỚP 8Cấp độ


Tên chủ đề
Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụngCấp độ thấp

Cấp độ cao


Bài 31: Đặc điểmkhí hậu Việt Nam-Biết được

Đặc điểm
chung khí hậu nước ta


- Hiểu Nét độc đáo của
khí hậu nước ta thể
hiện ở những mặt nào ?


Số điểm:


Tỉ lệ:


2


20%


1


10%


Bài 39: Đặc điểmchung của tự


nhiên Việt Nam-Biết được

những
thuận lợi và khó khăn
do khí hậu mang lại
đối với sản xuất và

đời sống của nhân dân
ta.


-Hiểu biết liên hệ hoàn
cảnh tự nhiên với hoàn
cảnh khinh tế - xã hội
Việt Nam.

Số điểm:


Tỉ lệ:


1


10%


2
20%


Bài 36: Đặc điểm


đất Việt Nam-Hiểu sự đa dạng,


phức tạp của đất Việt


Nam và sự phân bố


các nhóm đất chính.- Vẽ biểu đồ
thích hợp thể
hiện cơ cấu diện
tích của ba
nhóm đất chính
của nước ta .


×